Zapiši kao znanstvenik

Ishodi učenja:

  • zapisati broj u znanstvenom zapisu (A, B, C, D)
  • povezati standardni i znanstveni zapis broja (A, B, C, D)
  • računati s brojevima zapisanima u znanstvenom zapisu (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Bez puno nula

Ako imate mogućnost, donesite na sat Rubikovu kocku ili učenicima prikažite njezinu fotografiju. Potaknite učenike da opišu njezin izgled, oblik, sastavne dijelove i namjenu. Upitajte ih znaju li za neki rekord u vezi sa slaganjem Rubikove kocke te neka procijene broj mogućih poteza. Više podataka o Rubikovoj kocki možete pronaći u tekstu diplomskog rada Grupa Rubikove kocke, između ostalog i informaciju da je broj mogućih poteza više od 43 trilijuna. Kako bi učenici taj podatak zapisali brojkom? Navedite i neki primjer „malog“ broja iz svakodnevnice, kao što je primjerice debljina ljudske vlasi. Povedite raspravu o nepraktičnosti zapisivanja „velikih“ i „malih“ brojeva navođenjem svih njihovih znamenki te uvedite pojam znanstvenog zapisa broja. Potaknite učenike da pokušaju navesti neke primjere veličina u kojima se prikladnije koristiti znanstvenim od standardnog zapisa broja, a potom neka riješe kviz, u kojem je broju u znanstvenom zapisu potrebno odabrati odgovarajući standardni zapis i obratno ili vježbu, u kojoj je ponuđeni broj potrebno zapisati znanstveno.

 Postupci potpore

Učenicima s oštećenjem vida opišite Rubikovu kocku i njezinu namjenu. Tekst predloženog rada za učenike s intelektualnim teškoćama, disleksijom i poremećajem pažnje prilagodite s obzirom na njihove potrebe (skraćivanje, pojednostavnjivanje, isticanje važnog, isticanje točne stranice na kojoj se nalaze potrebni podatci), a za učenike s oštećenjem vida prilagodite ga kako je opisano u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, Asistivne tehnologije. U daljnjem tijeku aktivnosti važno je da učenici s teškoćama uoče da se vrlo veliki ili vrlo mali brojevi mogu zapisati i na drukčiji način. Kod učenika s diskalkulijom i učenika s intelektualnim teškoćama odaberite manje brojeve u standardnom zapisu te ih zapišite u znanstvenom obliku. Dobro je izraditi podsjetnik s jednostavnim primjerima kako bi se njime učenici mogli koristiti pri rješavanju zadataka. Ako je potrebno, tijekom aktivnosti ponovite i stečeno znanje o potencijama. Isto tako, vrlo je korisno izraditi podsjetnik u kojem sve pojmove (potencija, baza, eksponent, znanstveni zapis, standardni zapis) prikažite matematičkim zapisom uz opis vrlo kratkom rečenicom.

 

 

B Pogledom kroz mikroskop i teleskop

Prikažite učenicima videozapis ili njegov dio, u kojem je prikazano putovanje kroz prostor od subatomskih čestica do mjesta izvan naše galaksije. Pojmovi u videozapisu napisani su na engleskom jeziku, ali za njegovo praćenje nije nužno znanje engleskoga. Zatražite od učenika da nakon gledanja usmeno protumače sadržaj i raspravite o potrebi zapisivanja nekih veličina u znanstvenom zapisu.

Pripremite prezentaciju u nekome od prezentacijskih alata, primjerice PowerPointu, u kojoj na svaki slajd zapišite neku rečenicu s brojčanim podatkom (npr. visina Eiffelova tornja, broj stanovnika Hrvatske prema posljednjem popisu stanovništva, broj sekundi u jednom danu, promjer leukocita i sl.). Brojeve zapišite slovima ili u standardnom zapisu i prikažite prezentaciju projektorom. Ne preporučuje se upotrebljavati brojeve koji će zbog prevelikog broja znamenaka zbunjivati učenike dok ih prebrojavaju na zaslonu. Zadajte im zadatak da rečenice prepišu u bilježnice uz pomoć isključivo znanstvenog zapisa. Odaberite nekoliko učenika koji će pred ostalima pročitati svoja rješenja i međusobno ih usporediti. Svoje zapise u bilježnici učenici neka dopune podatcima o nekom objektu koji će pronaći u interaktivnoj simulaciji. Potaknite ih da se prisjete još nekih brojčanih podataka iz različitih nastavnih predmeta koje je prikladno izraziti u znanstvenom zapisu (npr. masa Zemlje, naboj elektrona, masa elektrona i sl.) i neka ih zapišu. Ako su zaboravili, uputite ih na pretraživanje mrežnih stranica i skrenite im pozornost na procjenu pouzdanosti izvora informacija. Dodatno, zatražite od učenika da objekte u svojim zapisima poredaju po veličini, počevši od najmanjeg.

 Postupci potpore

Za gledanje videozapisa učenike je potrebno pripremiti na način kako je opisano u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, Aktivnosti gledanja videozapisa i uporabe web-simulacija. Pri tumačenju sadržaja važno je promotriti jesu li učenici s teškoćama uspjeli pratiti sadržaj i uočiti bitno, pogotovo ako su pojmovi na engleskom jeziku. Daljnji tijek aktivnosti prilagodite svakom učeniku: učenicima s oštećenjem vida prilagodite način zapisivanja (Brailleovo pismo, računalo, papir s napisanim tekstom u uvećanom fontu), a učenicima s intelektualnim teškoćama, učenicima sa specifičnim teškoćama učenja i učenicima s poremećajem pažnje i hiperaktivnim poremećajem zadatke prilagodite s obzirom na broj zadataka i težinu (jednostavni primjeri s malim brojevima), omogućite im uporabu podsjetnika te im pružite postupnu potporu i više vremena za rješavanje.

 

 

C Jeste li znali?

Upitajte učenike znaju li kako je najpopularnija internetska tražilica Google dobila ime. Podijelite učenike u skupine i potaknite ih da pretraživanjem mrežnih stranica pronađu još zanimljivih brojčanih podataka i zapišu ih u znanstvenom zapisu. Podaci mogu biti iz područja njihovih interesa u slobodno vrijeme, primjerice broj pregleda na Youtubeu popularnog glazbenika, broj aktivnih korisnika Facebooka ili neke druge društvene mreže u svijetu (kratko raspravite i uputite ih na brošuru o zaštiti privatnosti na Facebooku) , broj objavljenih knjiga u povijesti čovječanstva i sl. Svaka skupina neka podatak zapiše, navede izvor, po želji poprati crtežom i zalijepi ga na zajednički razredni plakat naslova „Jeste li znali?“. Ponudite im kao alternativnu mogućnost da pod istim nazivom izrade prezentaciju, primjerice u PowerPointu.

 

 Postupci potpore

Učenicima s teškoćama pružite potporu pri pretraživanju mrežnih stranica kako je opisano u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, Asistivne tehnologije, Aktivnosti prikupljanja i obrade podataka uz pomoć digitalnih alata. Kroz razgovor učenike s intelektualnim teškoćama i učenike sa specifičnim teškoćama učenja usmjerite na nalaženje primjera koji su predmet njihova interesa, ali koje uz potporu mogu riješiti.

 

 

D A sad malo računanja

Pripremite zadatke u kojima će učenici uvježbavati tehniku računanja s brojevima zapisanim znanstvenim zapisom ili čije će rješenje zapisati znanstvenim zapisom. Primjerice, možete im zadati duljine stranica pravokutnika u bilijunima pa neka izračunaju njegovu površinu i rješenje zapišu u znanstvenom obliku. Ili im primjerice zadajte zadatak da izračunaju koliko će afričkih slonova prosječne mase 4 tone uravnotežiti vagu ako se na jednoj njenoj strani nalazi Zemlja. Zanimljive podatke koji mogu poslužiti kao ideja za sastavljanje zadataka pronađite u prezentaciji. Zadatke zapišite u nekome od alata za obradu teksta, npr. Wordu, pa ih umnožite i podijelite učenicima ili im pošaljite elektroničkom poštom. Za pomoć u radu uputite ih na članak Nazivi velikih brojeva (v. popis literature), a za brojčane podatke koji su im eventualno potrebni za rješavanje zadataka, na pretraživanje mrežnih stranica. Zadajte vremensko ograničenje pa potom u zajedničkoj raspravi usporedite strategije rješavanja zadataka i dobivene rezultate.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, Aktivnosti rješavanja zadataka opisan je način zadavanja zadataka. Ako se zadatci šalju elektroničkom poštom, potrebno je provjeriti znaju li učenici otvoriti dokumente pristigle na taj način, raditi na njima te ih sigurno pohraniti. Vremensko ograničenje za većinu učenika s teškoćama predstavlja veliko opterećenje te ga ne treba postavljati ako nije nužno. Ako je ipak nužno, broj i težinu zadataka prilagodite tako da ih učenici mogu riješiti u zadanom vremenu.

 

 

 Za učenike koji žele znati više

Potaknite učenike da istraže specifičnosti u zapisivanju i nazivima brojeva, npr. razlike u nazivima velikih brojeva u hrvatskome i engleskome jeziku, zapisivanje brojeva s točkom u financijskom poslovanju i sl.

 

 

 Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

  1. Hrvatska enciklopedija. Nazivi velikih brojeva. Preuzeto 8.6.2017. s poveznice.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je put utvrđena 18.6.2017.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: početna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Geografija
- Biologija
- Kemija
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
- Učiti kako učiti
- Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo