Uređaj za pročišćavanje

Ishodi učenja:

  • povezati građu i uloge pojedinih dijelova mokraćnog sustava (A)
  • objasniti postojanje različitih vrsta organa za izlučivanje kod različitih životinja ovisno o uvjetima života (B)
  • objasniti važnost vode za rad bubrega i organizma u cjelini (C)
  • povezati simptome i bolesti organa mokraćnog sustava (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Građa i uloge organa mokraćnog sustava

Kako biste potaknuli zanimanje učenika, postavite im pitanja poput: Znate li na kojem načelu radi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda? Koja je njegova uloga? Koji organi u našem tijelu imaju sličnu ulogu? Potaknite raspravu među učenicima o sličnosti uloga uređaja za pročišćavanje voda i bubrega.

Učenicima pripremite KWL tablicu u koju će upisivati što iz svakodnevnog života znaju o organima mokraćnog sustava, koju ćete s njima podijeliti na Google dokumentima u sklopu Google Diska.

Zatim uputite učenika da pogledaju videozapis Sustav organa za izlučivanje, u trajanju od 4:06 min. Nakon odgledanog videozapisa neka nadopune svoje KWL tablice novim informacijama koje su saznali gledajući videozapis te pitanjima koja ih dodatno zanimaju ili su ostala nerazjašnjena. Raspravite s učenicima o njihovim saznanjima o navedenoj temi, s naglaskom na ispravljanje netočnih činjenica do kojih su došli.

Kako biste s učenicima razjasnili nejasnoće i nove informacije možete se poslužiti i obrazovnim sadržajima na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu Nikola Tesla – Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija učenici, Uloga bubrega u reguliranju ravnoteže elektrolita (1) i Uloga bubrega u reguliranju ravnoteže elektrolita (2).

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu Nikola Tesla potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Potaknite učenike da samostalno dođu do zaključka o povezanosti građe i uloge pojedinih organa te važnosti održavanja homeostaze za normalno funkcioniranje organizma. Na kraju zajedno s učenicima možete izraditi prezentaciju u alatu Zoho Show koja će sadržavati važne činjenice u vezi s nastavnim gradivom, a izrađena prezentacija učenicima kasnije može poslužiti kao materijal za ponavljanje. Kako biste učenicima pomogli u radu, možete im unaprijed dati smjernice za izradu prezentacije.

Umjesto izrade prezentacije možete zadati učenicima da izrade kviz u alatu Kahoot, uz pomoć kojega možete utvrditi i usvojenost i razumijevanje sadržaja. Ako postoje nejasnoće, raspravite s učenicima o njima i usmjerite ih na ispravne zaključke.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost rada u skupini. Učenicima s teškoćama pripremite sažetu inačicu teksta s pitanjima i odgovorima uz slike (shematski prikaz organa za izlučivanje) kako bi utvrdili što su otprije znali, a što im je nova informacija. Učenicima s oštećenjima vida dobro je ponuditi model na kojem mogu opipom predočiti sustav organa za izlučivanje. Učenici mogu sudjelovati u skupnom radu i raspravi uz prethodni dogovor koji će dio izlagati ili pročitati. Tijekom pretraživanja mrežnih stranica učenicima ponudite konkretnu mrežnu stranicu s jasnim uputama o tome što moraju na stranici pronaći i kako. Možete im pomoći sugestivnim pitanjima koja će ih voditi kroz sadržaj. Kod izrade prezentacije učenici s teškoćama mogu pomoći predlaganjem ideja, komentiranjem sadržaja, iznošenjem zaključaka i sl.

 


 

B Različiti organi – iste uloge

Za aktivnost učenike unaprijed pripremite kako bi dio koji se odnosi na individualni rad mogli napraviti kod kuće i pripremiti za sljedeći sat. Učenike podijelite u skupine tako da u svakoj skupini svaki učenik ima svoj zadatak. Učenici će istraživati o izlučivanju kod određenih organizama unutar određene skupine životinja. Primjerice, jedan učenik istražuje izlučivanje kod praživotinja, drugi kod kukaca, treći kod kolutićavaca, četvrti kralježnjaka. Učenike uputite da pretraživanjem mrežnih stranica upisujući ključne pojmove nefridiji, bubrezi, difuzija, izlučivanje štetnih tvari kod životinja i sl. istraže o dobivenim temama. Obrazovne sadržaje povezane s njihovim zadatkom mogu pronaći i na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija učenici, Uloga bubrega u reguliranju ravnoteže elektrolita (1).

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu Nikola Tesla potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Učenicima pripremite upute koje ćete s njima podijeliti uz pomoć Google dokumenta u sklopu Google Diska, na kojima ćete istaknuti činjenice na koje moraju obratiti pozornost tijekom istraživanja. Učenici neka upisuju svoje podatke izrađujući konceptualnu tablicu, koja će sadržavati naziv organizma, način na koji navedeni organizam izlučuje štetne tvari iz organizma i naziv organa za izlučivanje štetnih tvari. Najprije neka svaki učenik samostalno istražuje svoj zadatak. Nakon toga se učenici s istim zadatcima sastaju i jedni drugima prenose svoje znanje („stručna skupina“) o zadatku koji su dobili. Pri razmjeni znanja učenici trebaju doći do uopćenih zaključaka za svaku skupinu životinja. Tako će za svaku skupinu zaključiti na koji se način izlučuju štetne tvari iz organizma, koji organi imaju ulogu izlučivanja štetnih tvari i sl. Svoje zaključke učenici unose u predložak koji ste podijelili s njima na Google dokumenta u sklopu Google Diska, nakon čega ćete moći provjeriti ispravnost njihovih zaključaka te ih upozoriti na eventualne pogreške i razriješiti nejasnoće kako učenici ne bi sljedećim skupinama prenosili pogrešne informacije. Ujedno zaključke možete iskoristiti kako biste učenicima pripremili najvažnija pitanja za provjeru. Nakon donošenja zaključaka u „stručnim skupinama“ učenici se organiziraju u „izmiješanim skupinama“, u kojima neka bude po jedan učenik svake „stručne skupine“. U „izmiješanim skupinama“ svaki učenik treba predstaviti što su zaključili za svaku skupinu životinja u „stručnoj skupini“. Zatim treba sažetak i usustavljivanje sličnosti i razlika za istraživane skupine životinja zabilježiti u Google dokumentu u sklopu Google Diska. Prokomentirajte s učenicima njihove zaključke i razjasnite eventualne nejasnoće.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost rada u skupini i aktivnost gledanja videozapisa. Učenicima, u skladu s njihovim sposobnostima, dajte točno određen zadatak s jasnim i sažetim uputama za koji će se unaprijed pripremiti. Možete im prirediti i slikovni predložak sa zadatkom dopisivanja točno određenih informacija na temelju unaprijed određene mrežne stranice. Učenici mogu aktivno sudjelovati predlaganjem ideja u skupini, komentiranjem, iznošenjem zaključaka i sl. Učenicima s teškoćama koje ih znatno priječe u obavljanju aktivnosti treba dati mogućnost odabira neke kompenzacijske aktivnosti. Za vrijeme izlaganja predstavnika učenicima možete dati predložak s ključnim informacijama na temelju kojih sudjeluju u izradi sažetka u Google dokumentu.

 


 

C Sadržaj vode u namirnicama

Kako biste potaknuli zanimanje učenika, postavite im pitanja poput Što čini najveći dio hrane koju unosimo u organizam? Koje namirnice prednjače po udjelu vode? Zašto moramo unositi određenu količinu tekućine u organizam? Kolike su dnevne potrebe organizma za vodom? Trebamo li svi unositi istu količinu vode u organizam? O čemu ovisi količina vode koju ćemo dnevno unijeti u organizam? i sl. Raspravite s učenicima o tome koliko se i na koji način vode unese u organizam, a koliko tekućine, u kojem ih obliku dnevno lučimo iz organizma, zašto je važna voda našem organizmu i sl.

Učenike podijelite u skupine i unaprijed im dajte da kod kuće naprave projekt na temu Sadržaj vode u voću i povrću. Potaknite ih da predlože postupke kojima bi utvrdili koliko vode sadržava koja namirnica. Zatim neka istom metodom utvrde udio vode u odabranim namirnicama. Ukoliko će biti predloženo više metoda može se i usporediti uspješnost svake od njih. Ako učenici ne budu imali ideja kako odrediti maseni udio vode u određenom voću i povrću, podijelite s njima upute za rad na Google dokumentima u sklopu Google Diska. Učenici rezultate svojega rada mogu prikazati u obliku prezentacije u alatu Zoho Show. Njihove rezultate usporedite s podatcima iz literature i raspravite s učenicima o odstupanjima u rezultatima. Povedite s učenicima raspravu koja će ih dovesti do zaključka o važnosti unosa vode u organizam, od činjenice da je naše tijelo većim dijelom građeno od vode, da je voda potrebna za prijenos tvari, izlučivanje štetnih tvari, regulaciju tjelesne temperature i dr.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost praktičnog rada. U motivacijskom dijelu možete učenicima, posebno učenicima s intelektualnim teškoćama, ponuditi izbor između alternativnih odgovora, podržanih slikom, ili ih možete preformulirati u tvrdnje, a učenici samo moraju zaokružiti „da“ ili „ne“. Učenicima s teškoćama potrebno je dati jasne i precizne upute o načinu izvedbe praktičnoga rada (korak po korak), po mogućnosti uz slikovnu podršku. U dogovoru s učenicima možete ih uputiti da rade u paru s drugim učenikom, a iznošenjem prijedloga mogu sudjelovati u izradi prezentacije.

 


 

D Kad se dogodi pogreška u sustavu…

Podijelite učenike u skupine i svakoj skupini dajte zadatak da istraži o određenoj bolesti i/ili poremećaju u radu mokraćnog sustava te liječenju osoba kojima su bubrezi prestali s radom. Uputite učenike da na mrežnim stranicama, upisujući ključne riječi upala mokraćnog mjehura, bubrežni kamenci, inkontinencija, hemodijaliza, pronađu potrebne podatke za svoj zadatak. Unaprijed za svaku skupinu pripremite upute na kojima ćete istaknuti činjenice (opis bolesti, simptomi, uzrok, liječenje, prevencija i sl.) na koje učenici trebaju obratiti pozornost.

Na kraju neka učenici izrade prezentaciju u alatu Zoho Show te je izlože ostalim učenicima.

Razgovarajte s učenicima o prisutnosti navedenih poremećaja/bolesti u njihovoj okolini te kako oni utječu na svakodnevni život oboljelih. Primjerice, problem odlaska na hemodijalizu ljudi koji žive u udaljenijim mjestima, stariji ljudi koji žive sami i sl.

Potaknite ih na raspravu i donošenje zaključaka o prevenciji navedenih stanja te važnosti brige o zdravlju.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost.

Učenicima s oštećenjima vida potrebno je osigurati zvučni sadržaj. Za učenike s intelektualnim teškoćama potrebno je odabrati stranicu s točno određenim sadržajem koji će im biti razumljiv ili im na nastavnom listiću pripremiti slikovno podržan sažetak sadržaja sa zadatkom nadopunjavanja rečenica, povezivanja rečenica, dvočlanim odgovorima i sl., ovisno o potrebama učenika. Sve učenike u skladu s njihovim sposobnostima možete uključiti u timski rad tako da im dodijelite određenu ulogu, primjerice pisanje dijela teksta u prezentaciju koju zajednički izrađuje cijela skupina.

 


 

Za učenike koji žele znati više

Zainteresirane učenike uputite da istraže i pronađu podatke o sastavu mokraće ili o tome zašto je mokraća žute boje. Možete ih uputiti i da istraže o sastavu mokraće kod različitih skupina organizama te o uzrocima razlika među njima.

Rezultate svojih istraživanja učenici mogu prikazati u obliku infografike u alatu Piktochart te je prezentirati ostalim učenicima. Rezultate možete objaviti na mrežnoj stranici škole kako bi bili dostupni ostalim učenicima.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekstovi Izlučivanje kod biljaka i životinja (Excretion in plants and animals), Mokraćni sustav (The urinary system), Mokraćni sustav: činjenice, uloge i bolesti (Urinary system: Facts, functions & Diseases)  i Bubrezi: činjenice, uloge i bolesti (Kidneys: Facts, functions & Diseases).
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je put utvrđena 28. 1. 2018.

 

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: početna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo