Tekućina života

Protok krvi krvnim žilama

Ishodi učenja:

 • povezati sastav sastav krvi s njezinim ulogama (B, C)
 • opisati razlike u krvi različitih krvnih grupa (E)
 • objasniti važnost zaštite pri dodiru s tuđom krvi (F)
 • opisati građu i ulogu srca (D)
 • opisati položaj srca u tijelu čovjeka i povezati ga s zaštitom od ozljeda (D)
 • opisati krvotok čovjeka (C)
 • objasniti razlike između krvnih žila (B)
 • protumačiti kako rad srca utječe na vrijednost pulsa i krvnog tlaka (A, D)
 • povezati simptome i bolesti krvožilnog sustava, uključujući i bolesti koje se prenose krvlju (F)
 • razlikovati vanjsko i unutarnje krvarenja te postupke prve pomoći u slučaju vanjskog i unutarnjeg krvarenja (F)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

 

A Otkucaji koji život znače

Kako biste pobudili zanimanje učenika, predložite im da stave ruku na prsni koš kako bi osjetili kako im kuca srca i neka vam nekoliko učenika opiše što osjeća. Povedite razgovor s učenicima postavljajući im pitanja usmjerena na njihova iskustva: Jeste li kad osjetili da vam srce drukčije kuca? Kad ste, u kojim situacijama to osjetili? Koliko je ta situacija trajala? i sl. Raspravite s njima o uzrocima i posljedicama uočenih pojava.

Napravite u razredu kratko istraživanje kojim ćete provjeriti kuca li srce kod svakog učenika i u svakoj situaciji istom brzinom. Objasnite i pokažite učenicima kako se ispravno i najlakše mjeri puls. Puls mjerite na početku, dok učenici miruju, i nakon kratke fizičke aktivnosti (možete učenicima dati da naprave 20 čučnjeva, sklekova i sl.). Učenike možete podijeliti u skupine pa neka svaka skupina radi drugu fizičku aktivnost. Rezultate mjerenja učenici mogu upisivati u dokument koji ste podijelili s njima na Google Disku, a mogu izraditi i grafički prikaz u alatu Piktochart, prema kojem će donijeti zaključke. Nakon mjerenja i upisivanja vrijednosti raspravite s učenicima o tome zašto se broj otkucaja srca povećao nakon fizičke aktivnosti. Isto tako, bilo bi dobro i zanimljivo ako u razredu postoji učenik koji se aktivno bavi sportom pa da se kod takvog učenika uoči razlika u broju otkucaja prije i nakon obavljanja fizičke aktivnosti, te usporede i brojevi otkucaja učenika sportaša i nesportaša. Raspravite s učenicima i o važnosti bavljenja sportom (rekreativno) za zdravlje.

Kao nadopunu aktivnosti možete iskoristiti obrazovne sadržaje (animacije) povezane s radom srca dostupne na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“, Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Biljna fiziologija i fiziologija čovjeka, Krvožilni sustav.

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Za domaću zadaću možete učenicima zadati da istraže kako na rad srca djeluju druge tjelesne aktivnosti, primjerice vožnja biciklom, trčanje, duga šetnja, slušanje različitih vrsta glazbe, različita glasnoća iste melodije i sl. Predložene aktivnosti učenici rade u jednakom vremenskom trajanju te uspoređuju rezultate mjerenja pulsa kako bi došli do zaključka koje aktivnosti odmaraju, a koje umaraju srce. Rezultate mogu prikazati grafički u alatu Meta-chart i naknadno ih možete prokomentirati.

 Postupci potpore

U ovu aktivnost možete uključiti sve učenike s teškoćama, s time da učenicima individualno pokažete kako pravilno mjeriti puls i provjerite rade li dobro. Učenicima s teškoćama ponudite točno određene stranice na kojima mogu pronaći tražene informacije povezane s aktivnostima i otkucaje srca koje izazivaju. Bilo bi dobro da učenici s teškoćama pogledaju po dvije do tri zanimljivosti i prenesu ih drugim učenicima.

Broj zadanih stranica ovisi o sposobnostima učenika. Za učenike s intelektualnim teškoćama priredite tekst s primjerima različitih aktivnosti i jačinom pulsa koji izazivaju te im zatim dajte predložak sa slikama nekih aktivnosti iz teksta, uz koje trebaju upisati pripadajuće otkucaje srca.

 

 

B Tekućina života

Možete s učenicima napraviti skupnu slagalicu u alatu Daily Jigsaw Puzzles. Za ovu aktivnost učenike i unaprijed pripremite kako bi dio koji se odnosi na samostalni rad mogli napraviti kod kuće i pripremiti se za sljedeći sat. Učenike podijelite u skupine tako da u svakoj skupini svaki učenik ima svoj zadatak. Primjerice, jedan učenik istražuje o sastavu krvi, drugi o ulogama krvi, sljedeći o eritorcitima, leukocitima, trombocitima te krvnim žilama. Učenike usmjerite na sadržaje povezane s njihovom temom/zadatkom. Učenicima pripremite nastavne listiće na kojima ćete istaknuti činjenice na koje učenici trebaju obratiti pozornost. Prvo svaki učenik samostalno istražuje za svoj zadatak. Nakon toga se učenici s istim zadacima sastaju i jedni drugima prenose svoje znanje („stručna skupina“) o temi/zadatku koji su dobili. Pri razmjeni znanja učenici će slušajući jedni druge nadopuniti svoje znanje. Nakon sastajanja „stručne skupine“ učenici se vraćaju u matične skupine te izvješćuju ostale članove o tome što su naučili, nakon čega slijedi zajednička rasprava o zadanim temama.

Na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“, Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Krv, Krvne žile, Prijenos dišnih plinova, Homeostaza, Optjecajni sustav kod životinja, možete pronaći obrazovne sadržaje povezane sa sastavom krvne plazme, krvni tjelešcima, ulogama krvi, izmjeni tvari u kapilarama, prijenosu i izmjeni plinova, krvnim žilama i sl. 

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Aktivnost možete zaokružiti zajedničkom raspravom, tako da prozovete učenike da prezentiraju o područjima koja nisu obrađivali u stručnim skupinama, a tijekom njihova izlaganja najvažnije činjenice i zaključci mogu se upisivati u alat Piktochart kako bi se na kraju dobila multimedijalna infografika. Učenicima možete ograničiti vrijeme za pojedine etape rada.

Kako biste osigurali praćenje izlaganja, možete nasumično drugim učenicima postavljati pitanja povezana s temom.

Kako biste učenicima pomogli u stvaranju infografike, možete s njima unaprijed dogovoriti nacrt. Tijekom izlaganja svakoga učenika ostali učenici mogu postavljati pitanja te s učenicima možete provjeriti razumijevanje obrađenog sadržaja.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u rad u skupini i aktivnost gledanja videozapisa.

Učenici mogu aktivno sudjelovati predlaganjem ideja u skupini, komentiranjem, iznošenjem zaključaka i sl. ili im treba dati točno određeni zadatak za koji će se unaprijed pripremiti.

Za vrijeme izlaganja predstavnika učenicima možete dati predložak s ključnim informacijama, na temelju kojih sudjeluju u izradi multimedijalnog plakata.

Učenicima s teškoćama pripremite organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku, pitanja ili rečenice za nadopunjavanje) kako bi lakše pratili videozapis i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi.

Učenicima s teškoćama smanjite broj zadataka i prilagodite ih njihovim mogućnostima. Primjerice, najznačajnije činjenice (sastav krvi, uloge krvi, krvne stanice, krvne pločice, krvne žile) usustavite u jasan i kratak tekst upotrebljavajući različite boje, primjerice, krvne žile označite crvenom bojom, sastav krvi zelenom bojom itd. Pri tome vodite brigu o vremenu predviđenom za aktivnost, koje odredite tako da učenicima omogućite dovoljno vremena za primanje sadržaja i izvedbu zadataka.

 


 

C Što je krv?

Potaknite zanimanje učenika tako da im pokažete animaciju krvotoka koju ste pronašli s pomoću mrežnih tražilica i pitanjima: Zašto neki ljudi ne mogu gledati krv? Možete li gledati vlastitu krv? Je li vam neugodno kada vam vade krv? i sl. Potaknite učenike na raspravu o vlastitim stavovima i doživljajima te da do zaključka dođu povezivanjem gradiva sa prethodno stečenim znanjima iz prirode i svakodnevnog života.

S učenicima pogledajte videozapis Krv, u trajanju od 5:08 min. Kako bi učenici pažljivije pratili tijek videozapisa, možete pripremite im organizatore pažnje koje ste podijelili s njima na Google Disku. Tijekom gledanja videozapisa možete raditi stanke kako bi svi učenici riješili zadatke na svojim organizatorima pažnje i kako biste utvrdili jesu li učenici shvatili važno. Organizatore pažnje možete izraditi upotrebljavajući različite tipove pitanja, a oni mogu poslužiti kao materijal za ponavljanje gradiva. Nakon rješavanja zadataka s učenicima provjerite ispravnost, raspravite o eventualnim pogreškama i pogrešnim predodžbama, kao što je Venska krv je plave boje te ih potaknite da donesu ispravne zaključke o sastavu krvi, ulogama krvi te ulogama krvnih stanica i pločica.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u rad u skupini i aktivnost gledanja videozapisa.

Učenici mogu aktivno sudjelovati predlaganjem ideja u skupini, komentiranjem, iznošenjem zaključaka i sl. Za vrijeme izlaganja predstavnika učenicima možete dati predložak s ključnim informacijama, na temelju kojih sudjeluju u izradi multimedijalnog plakata.

Učenicima s teškoćama pripremite organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku, pitanja ili rečenice za nadopunjavanje) kako bi lakše pratili videozapis i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi.

Odabir alata i težinu zadataka u kvizu prilagodite učenicima u skladu s njihovim mogućnostima i što više upotrebljavajte slikovne materijale.

Najznačajnije činjenice (sastav krvi, uloge krvi, krvne stanice, krvne pločice, krvne žile) usustavite u jasan i kratak tekst služeći se različitim bojama; primjerice, krvne žile označite crvenom bojom, sastav krvi zelenom bojom itd.

Vodite brigu i o vremenskoj dimenziji koja će učenicima omogućiti dovoljno vremena za primanje sadržaja i izvedbu zadataka.

 


 

D Neumorna pumpa

Kako biste potaknuli zanimanje učenika, pročitajte im nekoliko zanimljivih činjenica o srcu.

Napomena: U pripremi vam može pomoći primjerice članak 27 neobičnih činjenica koje niste znali o svom srcu.

Pogledajte s učenicima videozapis Srce, krvne žile i limfa, u trajanju od 5:45 min., ili neke od videozapisa na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“, Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Krvožilni sustav.

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Tijekom gledanja videozapisa radite stanke kako bi učenici uspješnije mogli pratiti i nadopuniti svoje organizatore pažnje koje ste im prethodno pripremili u alatu Visme s različitim tipovima zadataka. Učenici mogu jedni drugima postavljati pitanja te na taj način provjeriti ispravnost svojih odgovora, a ujedno se može raspraviti o eventualnim pogreškama te potaknuti učenike na donošenje ispravnih zaključaka o građi i ulogama srca.

Možete zadati učenicima da izrade mentalnu mapu u alatu Wisemapping, s pomoću koje možete utvrditi usvojenost i razumijevanje sadržaja. Ako postoje nejasnoće, raspravite s učenicima o njima i usmjerite ih na ispravne zaključke.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u rad u skupini i aktivnost gledanja videozapisa.

Učenici mogu aktivno sudjelovati predlaganjem ideja u skupini, komentiranjem, iznošenjem zaključaka i sl. Za vrijeme izlaganja predstavnika učenicima možete dati predložak s ključnim informacijama, na temelju kojih sudjeluju u izradi multimedijalnog plakata.

Učenicima s teškoćama pripremite organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku, pitanja ili rečenice za nadopunjavanje) kako bi lakše pratili videozapis i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi.

Učenicima s teškoćama pripremite pojednostavnjenu shemu optoka krvi koju će oni popuniti.

Za slijepe i slabovidne učenike pripremite gotov 3D model srca kojim se mogu koristiti tijekom aktivnosti.

 


 

E Krvne grupe

Kako biste potaknuli zanimanje učenika, zadajte im zadatak s križanjem/nasljeđivanjem, koji možete pripremiti u alatu Visme. U pripremi vam mogu pomoći primjeri zadataka Nasljeđivanje krvnih grupa.

Učenicima odredite vrijeme za rješavanje zadatka, a nakon isteka vremena recite im da ćete rezultate provjeriti nakon sljedećih aktivnosti.

Na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“, Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Nasljeđivanje krvnih grupa kod ljudi, možete pronaći videozapise povezane s nasljeđivanjem krvnih grupa i utvrđivanjem očinstva, primjerice Nasljeđivanje krvnih grupa AB0, u trajanju od 00:54 min., str. 3. i Utvrđivanje očinstva, u trajanju od 00:45 min., str. 11. 

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Raspravite s učenicima na temelju čega se određuje koju krvnu grupu ima neka osoba i može li se krvna grupa promijeniti tijekom života, objasnite razlike u sastavu krvi usporedbom različitih tipova krvnih grupa i protumačite podudarnost krvnih grupa s obzirom na sastav krvi pojedine krvne grupe.

Na kraju s učenicima provjerite točnost rješenja zadatka s početka aktivnosti. Učenici se mogu dobrovoljno javiti da na ploči riješe zadatak i raspravite s njima o eventualnim nedoumicama.

Za domaću zadajte učenicima da istraže o raspodjeli krvnih grupa u svijetu. Svoje zadatke mogu podijeliti s vama pomoću alata Lino, a o navedenoj temi možete naknadno zajednički raspraviti.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Učenici mogu aktivno sudjelovati predlaganjem ideja, komentiranjem, iznošenjem zaključaka i sl.

Odabir alata i težinu zadataka treba prilagoditi učenicima prema njihovim mogućnostima, vodeći brigu o vremenskoj dimenziji aktivnosti. Učenicima, posebno učenicima s intelektualnim teškoćama, uručite slikovne sažetke i zadatke koji slijede iz tih sažetaka.

 


 

F Brinemo o zdravlju

Možete učenike podijeliti u skupine i svakoj skupini dati zadatak da istraži o određenoj bolesti i/ili poremećaju krvožilnog sustava. Uputite učenike da na mrežnim stranicama pronađu potrebne podatke za svoj zadatak. Unaprijed za svaku skupinu pripremite nastavne listiće u alatu Visme, na kojima ćete istaknuti činjenice (primjerice opis bolesti, simptomi, uzrok, prva pomoć, liječenje i dr.) na koje učenici trebaju obratiti pozornost.

Na kraju neka učenici izrade prezentaciju u alatu Prezi te ostalim učenicima izloži o svojem zadatku/temi.

Raspravite s učenicima o eventualnim nedoumicama i potaknite ih na donošenje zaključaka o važnosti brige o zdravlju te važnosti zaštite pri dodiru s tuđom krvlju. Učeničke zaključke i savjete koje bi uputili ostalima u vezi s brigom o zdravlju možete složiti u anketu na Google Disku koju ćete podijeliti s učenicima, a oni će moći glasati za zaključak/savjet koji će ubuduće primjenjivati.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako izraditi nastavne listiće i uključiti učenike u aktivnost rada u skupini.

Sve učenike prema njihovim sposobnostima možete uključiti u timski rad tako da im dodijelite točno određenu ulogu, primjerice pisanje dijela teksta u prezentaciju koju zajednički izrađuje cijela skupina.

 


 

Za učenike koji žele znati više

Organizirajte s učenicima mjerenje krvnog tlaka u školi, nakon čega učenici mogu napraviti statističku obradu i analizu (usporedba vrijednosti po spolu/dobi itd.).

Učenicima ponudite da istraže zastupljenost krvnih grupa u školi.

Rezultate svojih istraživanja učenici mogu prikazati u alatu Meta-chart i prezentirati ostalima. Rezultate možete objaviti na mrežnoj stranici škole kako bi bili dostupni ostalim učenicima, djelatnicima i drugim posjetiteljima stranice.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

 1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekstovi Što mogu zaključiti iz nalaza svoje krvne pretrage? , Kako nepravilni eritrociti mogu spasiti milijune života  i Krvne grupe i transfuzija krvi (Blood Groups, Blood Typing and Blood Transfusions) te videozapis Filtriracija ljudske krvi kroz pluća svinje (Watch: Pig Lungs Filter Human Blood in a Lab)  u trajanju od 0:43 min.
 2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalacStruna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 25.1.2018.

 

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Osobni i socijalni razvoj
- Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo