Soli

Modra galica
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ishodi učenja:

 • objasniti fizikalna i kemijska svojstva soli (A, B, C, D, E, F)
 • objasniti nastajanje soli (A, B)
 • prikazati kemijskim jednadžbama navedene postupke (B, E)
 • povezati konstantu produkta topljivosti sa solima (D)
 • predvidjeti utjecaj temperature na topljivost soli u vodi na temelju energijskih promjena tijekom otapanja (D)
 • analizirati grafički prikaz na temelju zadanih podataka (D)
 • objasniti ulogu pufera u fiziološkim uvjetima (F)
 • opisati promjene na temelju navedenih opažanja (A, B, D, E, F)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

A Što su soli?

Soli su važni kemijski spojevi vrlo rasprostranjeni u prirodi – izgrađuju Zemljinu koru, a mnoge su od njih otopljene u podzemnim i površinskim vodama. U razgovoru s učenicima podsjetite ih na soli koje izgrađuju tvari u prirodi te soli koje upotrebljavamo u svakodnevnom životu. Učenicima podjeljenim u skupine zadajte da istraže mrežne stranice na kojima će proučiti primjenu soli u svakodnevnom životu. Prijedlog tema za istraživanje: Polimorfi, Biominerali, Tvrde i meke vode, CaCO3 u živim bićima, Kisele soli. Nakon što su istražili teme, učenici svoja saznanja mogu izložiti u razredu u obliku videouratka koji mogu izraditi u alatu Animoto.

Soli su ionski spojevi, građene od kationa metala ili kationske skupine i aniona kiselinskog ostatka. Za pregled modela strukture soli primijenite izvor 1 koji nudi različit broj 2D ili 3D modelarnih prikaza, pregled osnovne ćelije ionske strukture ili više njih te mogućnost izravnog spremanja slika modela. Promatranjem različitih vrsta soli učenici mogu donositi zaključke o nekim svojstvima ionskih spojeva, kao što su boja i agregacijsko stanje, a neka svojstva, npr. električnu vodljivost talina soli ili vodenih otopina soli, mogu ispitati pokusom.

Pokus 1: Elektrolit  (učenički pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: laboratorijska čaša, stakleni štapić, destilirana voda, kuhinjska sol, pribor za ispitivanje električne vodljivosti otopina.

Napomena: Kako pripremiti aparaturu za ispitivanje električne vodljivosti otopina pogledajte u online udžbeniku e-Kemija, autora M. Sikirice, M. Vrbnjak Grđan i K. Holenda.

Opis postupka: Otopite kuhinjsku sol u destiliranoj vodi te uronite elektrode u pripremljenu otopinu. Promatrajte i bilježite uočene promjene u dokumentu podijeljenom na Google Disku.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Sve aktivnosti koje su povezane s poveznicama za digitalne obrazovne sadržaje koje se provode po prvi put provedite tako da s učenicima zajedno prođete sve korake aktivnosti te im pripremite dobije hodogram aktivnosti sa slikovnim predloškom, čime ćete im olakšati samostalnost u izvođenju. Preporuka se odnosi i na oblik rada: poticajan je rad u paru sa suučenikom iz razreda i pomoćnikom u nastavi.

 

 

B Dobivanje soli

Predloženi pokusi čine dio metoda kojima možemo dobiti soli. Prije eksperimentalnoga rada preporučuje se otvaranje dokumenta na Google Disku, koji podijelite sa skupinama učenika u razredu. U taj dokument učenici neka bilježe uočene promjene tijekom pokusa. Jednadžbe koje opisuju kemijske promjene učenici mogu zapisati u alatu Pisanje kemijskih jednadžbi na webu.

 Pokus 2: Sinteza željezova(II) sulfida (izravno spajanje metala i nemetala) (demonstracijski pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: tarionik s tučkom, porculanska pločica, dugačka željezna žica, plamenik, željezo u prahu, sumpor.

Opis postupka: U porculanskom tarioniku dobro izmiješajte željezo u prahu i sumpor te tako pripremljenu smjesu istresite na porculansku pločicu. Užarenim vrhom dugačke željezne žice dotaknite smjesu željeza i sumpora. Žar će potaknuti kemijsku reakciju između željeza i sumpora, pri čemu nastaje željezov(II) sulfid, FeS(s). Učenici promatraju, bilježe uočene promjene u dokumentu podijeljenom na Google Disku  te nakon što se dobiveni produkt ohladi, ispituju njegova fizikalna svojstva i uspoređuju ih sa svojstvima željeza i sumpora.

Napomena: Poželjno je da učenici ispitaju svojstvo magnetičnosti reaktanata i produkta. Ako nemate mogućnost izvesti pokus, može prikazati videozapis u trajanju 06:10 min.

 Pokus 3: Dobivanje magnezijeva klorida (reakcija metala i kiseline) (učenički pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: metalni stativ, hvataljka, pinceta, epruveta, komadići magnezija, razrijeđena klorovodična kiselina.

Opis postupka: Pincetom primite komadić magnezija i stavite ga u epruvetu pričvršćenu na metalnom stativu. Ulijte oko 5 mL razrijeđene klorovodične kiseline.

Napomena: Učenicima se može umjesto magnezija dati bakar, koji neće reagirati s razrijeđenom klorovodičnom kiselinom. Takva zamjena metala omogućuje vam otvaranje rasprave o slabo reaktivnim metalima (Cu, Au, Ag), koji ne reagiraju s kiselinama u kojima bi se reducirao vodik.

Učenicima preporučite da za domaću zadaću pogledaju videozapis Nastajanje soli reakcijama metala s kiselinama, koji se nalazi na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu Nikola Tesla – Digitalni obrazovni sadržaji, Kemija nastavnici, Soli, str. 10. Za pristup Nacionalnom portalu potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

  Pokus 4: Dobivanje bakrova(II) nitrata (reakcija bazičnog oksida i kiseline) (demonstracijski pokus)

Mjere opreza: Koristite se zaštitnim rukavicama i naočalama. Pokus radite u digestoru ili uz otvoren prozor.

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: metalni stativ, hvataljka, žličica, epruveta, bakrov(II) oksid, CuO(s), razrijeđena dušična kiselina, HNO3(aq).

Opis postupka: Žličicom u epruvetu stavite malo crnog praha bakrova(II) oksida te ulijte oko 5 ml razrijeđene dušične kiseline. Epruvetu zatvorite vatom. Učenici po demonstraciji trebaju uočiti prisutnost bakrovih iona u otopini i samostalno izvesti zaključak.

Napomena: Pokus kojim se iz bakra i razrijeđene dušične kiseline dobiva bakrov(II) nitrat uz nastajanje i dušikova(II) oksida prikažite i pokretanjem videozapisa na poveznici u završnome dijelu nastavnoga sata sa svrhom ponavljanja obrađenog sadržaja.

Tekst uz videozapis: U staklenku ulijte smjesu sumporne kiseline i otopine nitratnih soli te dodajte bakrenu žicu. Dodatkom vode započinje kemijska reakcija. Reakciju je potrebno izvoditi uz otvoren prozor ili u digestoru jer nastaju otrovni plinovi. Nakon završetka kemijske reakcije iz vodene otopine iskristalizirat će se soli bakrova sulfata.

Mjere opreza: Potrebno je oprezno rukovati s jakim kiselinama. Soli bakra štetne su i opasne za zdravlje i okoliš!.

Predloženi videozapis prikažite od 0:44 do 3:25 min. te od 8:00 do 8:40 min.

 Pokus 5: Dobivanje kalcijeva karbonata (reakcija kiselog oksida i baze) (učenički pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: staklena čaša, vapnena voda, Ca(OH)2(aq), plastična slamka.

Opis postupka: Upuhivanjem zraka kroz plastičnu slamku u vapnenu vodu dolazi do zamućenja koje dokazuje nastanak kalcijeva karbonata.

 Pokus 6:  Neutralizacija (reakcija neutralizacije) (učenički pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: čaša, plastične injekcijske štrcaljke od 5 i 10 mL, stakleni štapić, kapaljka, predmetno stakalce, drvena štipaljka, povećalo, otopina c(NaOH) = 0,1 mol/L, kiselina nepoznate koncentracije (x = 0,1 mol/L), fenolftalein.

Opis postupka: Injekcijskom štracaljkom odmjerite 5 mL natrijeve lužine, NaOH(aq) i istisnite je u čašu. Ispitajte pH-vrijednost lužine fenolftaleinom. Drugom injekcijskom štrcaljkom odmjerite 10 mL razrjeđene otopine kiseline nepoznate koncentracije. Otopinu kiseline kap po kap dokapavajte u otopinu natrijeve lužine, NaOH(aq). Nakon svake dodane kapi lagano pomiješajte otopine te pratite promjenu boje indikatora. Kada boja indikatora postane crvenoljubičasta, neutralizacija lužine je završena. Potom očitajte volumen dodane kiseline.

Osim izvođenja, promatranja, bilježenja i objašnjavanja promjena na Google disku, ovaj pokus omogućuje da zadate učenicima izračunavanje koncentracije kiseline, koja im je nepoznata, na temelju volumena koji je dodan pri neutralizaciji. Jednadžbu koja opisuje kemijsku promjenu učenici mogu zapisati u već spomenutom alatu Pisanje kemijskih jednadžbi na webu. Možete se poslužiti digitalnim izvorom, koji nudi ideju za izradu vlastitoga kviza za ponavljanje sadržaja u alatu Quizlet.

 Pokus 7: Taloženje soli (reakcija dvostruke izmjene) (učenički pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: otopina NaCl(aq) (w = 5 %), otopina AgNO3(aq) (w = 5 %), epruvete.

Opis postupka: Miješanjem otopina NaCl(aq) i AgNO3(aq) istaložit će se slabo topljiva sol srebrova klorida, AgCl(s), a u otopini iznad taloga prisutni su ioni topljive soli natrijeva nitrata, AgNO3(aq).

Napomena: Izvođenje pokusa može se zamijeniti simulacijom, a koja može poslužiti i učenicima za ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Po završetku eksperimentalnoga rada opisanoga u ovoj aktivnosti učenici neka uz pomoć bilješki vođenih u zajedničkom dokumentu podijeljenom na Google Disku izvedu zaključke izvedenih pokusa. U alatu MindMeister mogu izraditi umnu mapu u kojoj će usustaviti metode dobivanja soli te navesti neku od primjena dobivenih soli u svakodnevnom životu, medicini, poljoprivredi i sl.

Kako bi učenici ponovili stečeno znanje o reakcijama dobivanja soli, izradite kviz služeći se alatom Kahoot.

Učenike koji pokazuju veći interes za temu uputite da za dobivene soli izrade 2D ili 3D modele u alatu Avogadro , koje će na sljedećem satu prikazati u razredu.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. 

 

 

C Soli koje znam

Za dodatno istraživanje teme učenici mogu radom u skupinama izraditi digitalne plakate u alatu Canva na temu Soli koje znam (primjerice, kuhinjska sol, gips, prašak za pecivo, vapnenac, soli koje ulaze u sastav umjetnih gnojiva). Usmjerite učenike da dodatne materijale za aktualizaciju teme samostalno pronađu na mrežnim stranicamaUputite skupine učenika da svaka od njih priredi prikaz i jedne hidratne soli za koju trebaju navesti kemijsku formulu, kemijsko i trivijalno ime spoja, njezinu primjenu u medicini, poljoprivredi i sl.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćamaTekstovi na engleskome jeziku mogu se iskoristiti samo ako se radi o integriranom satu kemije i engleskoga jezika. Strani jezik predstavlja dodatno opterećenje učenicima i ne može se rabiti u svakodnevnom radu. Tekst videozapisa potrebno je prevesti i priložiti učenicima kao sažetak. Važno je provjeriti razumijevanje gledanog i slušanog. Sve aktivnosti koje se uporabom IKT alata provode po prvi put provedite tako da zajedno s učenicima prođete sve korake aktivnosti i pripremite im hodogram aktivnosti sa slikovnim predloškom. Kad se učenici koriste internetom, učenik s teškoćama neka prvih nekoliko pretraga (s razrađenim hodogramom) napravi u paru s učenikom koji je samostalan u pretraživanju, a kad u razredu postoji pomoćnik u nastavi, on može značajno olakšati rad na novome alatu. Za učenike s teškoćama uvijek definirajte vremensku komponentu, ali tako da predviđeno vrijeme bude dovoljno za izradu zadatka. Kad se izvode zadatci u okviru pokusa, osigurajte pristupačnost radnoj površini, uputite učenika na nošenje zaštitne opreme i odjeće, vodite računa o tome da učenici s teškoćama u razvoju (posebice djeca s ADHD-om ili djeca s intelektualnim teškoćama) budu dobro upoznati s postupcima zaštite i svakako posvetite posebnu pozornost njihovoj zaštiti.

 

 

D Topljivost soli

Na temelju pokusa zadajte učenicima da ispitaju topljivost soli u vodi pri različitim temperaturama te grafički prikažu ovisnost topljivosti soli o temperaturi.

 Pokus 8: Topljivost soli u vodi (učenički pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: epruvete, stalak za epruvete, digitalna vaga, termometar, plamenik, šibice, menzura od 10 mL, boca štrcaljka, drvena hvataljka za epruvetu, destilirana voda, soli: kalijev nitrat, $\ce{KNO3(s)}$, kalijev klorid, $\ce{KCl(s)}$, natrijev acetat, $\ce{CH3COONa*3H2O(s)}$ ili kalijev hidrogensulfat, $\ce{KHSO4(s)}$

Mjere opreza u radu: Tijekom rada potrebno je nositi zaštitne naočale.

Opis postupka: U epruveti otopite 4,0 g soli u 2,5 mL destilirane vode te je oprezno zagrijavajte slabim plamenom. Kad se sol potpuno otopi, mjerite temperaturu dok se otopina hladi. Pri pojavi prvih kristalića zabilježite temperaturu u tablicu koju ste prethodno izradili u Excelu. Isti postupak mjerenja ponovite još triput, dodajući u istu epruvetu po 2,5 mL vode. Nakon svakoga dodavanja vode ponovno zagrijavajte smjesu dok se ne otope kristali. Polako hladite i zabilježite temperaturu pri kojoj se kristali pojavljuju. Na temelju dobivenih podataka izračunajte topljivost soli u vodi. Topljivost izrazite masenim udjelima soli u zasićenoj otopini te grafički prikažite ovisnost topljivosti soli o temperaturi u Excelu.

Može napraviti i kviz o solima topljivim u vodi služeći se alatom KahootKao dodatan izvor, bilo za motivaciju ili ponavljanje sadržaja, učenike možete uputiti na animaciju na mrežnoj stranici Chemistry – PhET Simulations.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Sve aktivnosti koje se uporabom IKT alata provode po prvi put provedite tako da zajedno s učenicima prođete sve korake aktivnosti i pripremite im hodogram aktivnosti sa slikovnim predloškom. Kad se učenici koriste internetom, učenik s teškoćama neka prvih nekoliko pretraga (s razrađenim hodogramom) napravi u paru s učenikom koji je samostalan u pretraživanju, a kad u razredu postoji pomoćnik u nastavi, on može značajno olakšati rad na novome alatu. Za učenike s teškoćama uvijek definirajte vremensku komponentu, ali tako da predviđeno vrijeme bude dovoljno za izradu zadatka. Kad se izvode zadatci u okviru pokusa, osigurajte pristupačnost radnoj površini, uputite učenika na nošenje zaštitne opreme i odjeće, vodite računa o tome da učenici s teškoćama u razvoju (posebice djeca s ADHD-om ili djeca s intelektualnim teškoćama) budu dobro upoznati s postupcima zaštite i svakako posvetite posebnu pozornost njihovoj zaštiti.

 

 

E Hidroliza soli

Otapanjem soli u vodi, nastala otopina može biti neutralna, kisela ili bazična. Ispitivanjem pH-vrijednosti otopine nastale otapanjem soli u vodi učenici trebaju zaključiti od kakvih su aniona i kationa soli građene. Tijekom pojašnjenja pojma hidroliza demonstrirajte pretraživanje online Kemijskog rječnika, kojim se učenici mogu koristiti pri ponavljanju obrađenoga nastavnoga sadržaja.

  Pokus 9: Svojstva amonijeva klorida (demonstracijski pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: dvije epruvete, stalak za epruvete, žličica, stakleni štapić, satno staklo, termometar, plamenik (ili svijeća), šibice, drvena hvataljka za epruvetu, kapaljka, amonijev klorid, destilirana voda, univerzalni indikatorski papir, vata.

Opis postupka: U epruvetu br. 1 ulijte oko 1 mL destilirane vode i izmjerite temperaturu vode. Dodajte žličicu amonijeva klorida, pažljivo promiješajte smjesu termometrom i očitajte temperaturu. Kap otopine amonijeva klorida nanesite staklenim štapićem na univerzalni indikatorski papir i odredite pH-vrijednost otopine. U epruvetu br. 2 stavite pola žličice amonijeva klorida. Epruvetu začepite s malo vate i dno epruvete zagrijte.

Napomena: Tijekom rada potrebno je upotrebljavati zaštitne naočale. Pokus izvedite u digestoru ili uz otvoren prozor, zbog čega bi pokus trebalo izvesti demonstracijski. Ako pokus nije moguće izvesti, učenike uputite na animaciju u trajanju od 0:41 min. na poveznici. Ista animacija može poslužiti i za ponavljanje nastavnoga sadržaja.

Tekst uz videozapis: Proces otapanja natrijeva klorida sastoji se od dva procesa: 1. razaranja kristalne rešetke natrijeva klorida te 2. hidratacije natrijeva kationa i kloridnoga aniona.

Uputite učenike da uoče i samostalno objasne usmjerenost molekula vode tijekom hidratacije iona s obzirom na njihov naboj.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Sve aktivnosti koje se uporabom IKT alata provode po prvi put provedite tako da zajedno s učenicima prođete sve korake aktivnosti i pripremite im hodogram aktivnosti sa slikovnim predloškom. Kad se učenici koriste internetom, učenik s teškoćama neka prvih nekoliko pretraga (s razrađenim hodogramom) napravi u paru s učenikom koji je samostalan u pretraživanju, a kad u razredu postoji pomoćnik u nastavi, on može značajno olakšati rad na novome alatu. Za učenike s teškoćama uvijek definirajte vremensku komponentu, ali tako da predviđeno vrijeme bude dovoljno za izradu zadatka. Kad se izvode zadatci u okviru pokusa, osigurajte pristupačnost radnoj površini, uputite učenika na nošenje zaštitne opreme i odjeće, vodite računa o tome da učenici s teškoćama u razvoju (posebice djeca s ADHD-om ili djeca s intelektualnim teškoćama) budu dobro upoznati s postupcima zaštite i svakako posvetite posebnu pozornost njihovoj zaštiti.

 

 

Za učenike koji žele znati više 

Puferi su otopine slabih kiselina i njihovih soli ili slabih baza i njihovih soli. Pripremu puferske otopine, kao i mehanizam djelovanja pufera, učenici mogu ispitati pokusom. Ako se pokus ne može izvesti, učenici mogu primjenom animacije (pH Measurements: Salts & Buffers) ispitati svojstva pufera.

  Pokus 10: Acetatni pufer (učenički pokus)

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: čaša od 100 mL, 3 menzure od 25 mL, 4 epruvete, 2 kapaljke, 2 bočice s kapaljkom od 25 mL, 5 staklenih štapića, otopina octene kiseline, c(CH3COOH) = 1,0 mol dm-3, otopina natrijeva acetata, c(CH3COONa) = 1,0 mol dm-3, otopina klorovodične kiseline, c(HCl) = 1,0 mol dm-3, otopina natrijeva hidroksida, c(NaOH) = 1,0 mol dm-3, destilirana voda, univerzalni indikatorski papir.

Opis postupka: Pripremite otopinu pufera tako da se u čašu ulije 20 mL otopine octene kiseline koncentracije 1,0 mol/L i 20 mL otopine natrijeva acetata koncentracije 1,0 mol/L. Smjesu promiješajte staklenim štapićem. U epruvete br. 1 i br. 2 dodajte po 10 mL pripremljene otopine acetatnoga pufera, koje prethodno odmjerite menzurom. U epruvete br. 3 i br. 4 dodajte po 10 mL destilirane vode. Komadićem univerzalnoga indikatorskog papira odredite pH-vrijednost otopine pufera u epruveti br. 1 i pH-vrijednost vode u epruveti br. 3. Očitane vrijednosti upišite u tablicu. U epruvete br. 1 i br. 3 dokapajte po 10 kapi otopine klorovodične kiseline koncentracije 1,0 mol/L. Promiješajte svaku otopinu staklenim štapićem te univerzalnim indikatorskim papirom odredite pH-vrijednost svake otopine. Izmjerene vrijednosti upišite u tablicu. Potom u epruvete br. 2 i br. 4 dodajte po 10 kapi otopine natrijeva hidroksida koncentracije 1,0 mol/L. Promiješate svaku otopinu staklenim štapićem i univerzalnim indikatorskim papirom odredite pH-vrijednost svake otopine. Očitane pH-vrijednosti upišite u tablicu izrađenu u Excelu.

Učenici na temelju rezultata mjerena trebaju zaključiti da se puferske otopine opiru promjeni pH-vrijednosti, tj. da imaju sposobnost održavanja približno konstantne pH-vrijednosti pri dodatku određene količine jake kiseline ili baze.

Učenike uputite da istraže važnost puferskih otopina za život ljudi, životinja i biljaka. Rezultate istraživanja neka objave na Yammeru. U razredu povedite raspravu kako biste povjerili učeničko razumijevanje teme koju su istraživali.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 1. Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2015): Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 159203.). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 2. Sekušak-Galešev, A., Stančić, Z., Igrić, Lj. (2015): Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici poučavanja. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 203249.). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 3.  Royal Society of Chemistry .
 4. Sikirica, M (2003): Metodika nastave kemije, Zagreb, Školska knjiga.
 5. Sikirca, M(2011): Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Zagreb, Školska knjiga.

 

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 13.12.2016.

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Biologija
- Engleski jezik
- Informatika
- Fizika


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo