Puca kao kokica

Kukuruzne kokice

Ishodi učenja:

  • objasniti toplinsko širenje tijela (A, B, C, D, E)
  • opisati anomaliju vode (A, B, C, D, E)
  • navesti primjere toplinskog širenja iz svakodnevnog života (A, B, C, D, E)
  • istražiti pojavu izvodeći učenički pokus (A, B)
  • istražiti pojavu s pomoću računalne simulacije (C, D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Veseli termometar

Potaknite učenike na raspravu kako se ponaša alkohol u termometru porastom temperature, a kako se ponaša voda kad je grijemo.

Pokus 1: Ponašanje tekućine pri promjeni temperature

Ponašanje tekućine pri promjeni temperature možete provjeriti pokusom.

Učenike upozorite na mjere opreza u radu sa zagrijanim tijelima, mjernim instrumentom (termometrom) te zašto ne smijemo svaki termometar izlagati suncu.

U staklenu tikvicu dodajte vodu. Izmjerite početnu temperaturu vode senzorom temperature priključenim na interaktivni mjerni instrument. Tikvicu zatvorite gumenim čepom ili čepom od pluta u koji je umetnuta staklena cjevčica. Postavite ravnalo na metalni stalak. U staklenu cjevčicu umetnite senzor temperature interaktivnog mjernog instrumenta. Izmjerite početnu visinu stupca vode u cjevčici. Zagrijavajte tikvicu nad plamenom svijeće ili plamenikom. Izmjerite duljinu visine stupca vode i temperaturu.

Uputite učenike da fotografiraju tijek izvođenja pokusa. Neka izvedu više mjerenja visine vode u cjevčici i temperature. Promatrajte što se događa i sa stupcem vode pri hlađenju.

Opažanja i izmjerene podatke zapišite u programu Excel Online.

Zadajte učenicima da prikažu ovisnost duljine stupca vode o temperaturi koristeći program Excel Online.

Fotografije umetnite u grafički prikaz tako da odgovaraju izmjerenim podatcima (odgovarajućim uređenim parovima točaka).

Ako imate pametnu ploču na kojoj se može podijeliti zaslon (Screen Mirroring) mobilnih uređaja (tableta ili mobitela) učenika, neka svaka skupina podijeli zaključke istraživanja sa svojeg uređaja s ostatkom razreda.

Učenici koji žele mogu kod kuće pogledati kratak videozapis Toplinsko širenje tijela, u trajanju od 2:48 min. Prikažite isječak od 1:43 min. do kraja videozapisa.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike s teškoćama uključiti u praktičan rad (izvođenje pokusa) te u aktivnosti prikupljanja podataka fotografiranjem i snimanjem.

Prije izvođenja pokusa sa zagrijanom vodom vrlo je važno s učenicima ponoviti pravila ponašanja i mjere opreza, posebno ako u razredu imate učenike s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti i/ili problemima u ponašanju.

Ako zadatak gledanja videozapisa namjeravate zadati za domaću zadaću, vrlo je važno učenicima s teškoćama unaprijed reći što će gledati i na što trebaju obratiti pažnju.

Učenicima s oštećenjem sluha posebno je važno sadržaj videozapisa (i onoga što se u videozapisu čuje) pripremiti u pisanome obliku kako bi ga mogli kod kuće samostalno pogledati.

Učenicima s oštećenjem vida pripremite ravnalo na kojem će biti označena razina vode prije zagrijavanja. Nakon zagrijavanja i hlađenja na ravnalu ponovno označite razinu vode kako bi učenik mogao lakše, uz dodatna usmena objašnjenja tijekom izvođenja pokusa, razumjeti o čemu se radi.

 

 

B Mnoštvo balončića dobrih želja

Učenici mogu izraditi minibalon s vrućim zrakom u korelaciji s Likovnom kulturom i donijeti ga na sat te na taj način istražiti toplinsko širenje tijela.

Pitajte učenike što pretpostavljaju da će se dogoditi ako pustimo u zrak lampione (oni koji nose poruke mira, ljubavi i prijateljstva) i balone koji se zagrijavaju plinom za turističko razgledavanje te kako bi to objasnili. Zašto se topao zrak diže, a hladan spušta? Što se događa s temperaturom zraka u balonu? Kako to utječe na obujam zraka? Učenici neka zapišu svoja opažanja o tome što se događa s balonom zagrijavanjem plina u programu Word Online.

Pokus 2: Što se događa s balonom zagrijavanjem plina?

Upotrijebite rabljenu plastičnu vrećicu za zamrzivač. Vrhove plastične vrećice povežite koncem s postoljem za lučicu napravljenu od tanke žice. Pomognite učenicima zapaliti lučicu i pustiti balon u zrak. Neka snime tijek izrade tijela i eksperimentiranja.

Ako imate pametnu ploču na kojoj se može podijeliti zaslon (Screen Mirroring) mobilnih uređaja (tableta ili mobitela) učenika, neka svaka skupina podijeli zaključke istraživanja sa svojeg uređaja s ostatkom razreda.

Aktivnost se može izvesti i kao učenički miniprojekt kod kuće ili kao predmetnu integraciju (Fizika, Likovna kultura i Engleski jezik). Upozorite učenike na oprezno rukovanje alatom pri izradi tijela i pri eksperimentiranju sa zagrijanim tijelom.

Učenici koji žele mogu kod kuće istražiti kako čestično-kinetičkom teorijom objasniti toplinsko širenje plinova, a rezultate mogu predstaviti koristeći program Word Online.

Zajedno s učenicima pogledajte animaciju.

 Postupci potpore

Prije izvođenja ovoga pokusa vrlo je važno s učenicima ponoviti pravila ponašanja i mjere opreza, posebno ako u razredu imate učenike s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti i/ili problemima u ponašanju.

Učenike je poželjno podsjetiti i na moguće posljedice uslijed nepravilnog izvođenja pokusa ili nepravilnog rukovanja vatrom.

Pokus nije primjeren za samostalno izvođenje kod kuće za većinu učenika s teškoćama te bi ga bilo dobro izvesti u razredu uz prisutnost učitelja.

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako pripremiti upute i mjere opreza te kako učenike s teškoćama uključiti u izvođenje praktičnog rada (pokusa).

 

 

C Zagrijavanje uz Teslu

Na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji, Fizika nastavnici, Toplina, možete pronaći obrazovne sadržaje povezane s termičkim širenjem tijela. Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Uputite učenike da za samostalno utvrđivanje gradiva pogledaju videozapise o termičkom širenju tijela na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“.

Kako se zagrijavanjem širi metalna kugla pokažite kratkim videozapisom, u trajanju od 00:37 min., na str. 1., a kako se širi tekućina kratkim videozapisom u trajanju od 01:09 min. na str. 5.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike uključiti u aktivnost gledanja videozapisa.

 

 

D Zagrij me čvrsto

Raspravu s učenicima započnite pitanjem: Kako biste mogli otvoriti poklopac staklenke meda, kisele paprike ili krastavaca koji je čvrsto zatvoren bez uporabe poluge (otvarača, noža)? Potaknite učenike na raspravu o tome mijenjaju li čvrsta tijela zagrijavanjem obujam i zašto te ponašaju li se sva čvrsta tijela jednako kad ih zagrijavamo.

Pokus 3

Kako biste istražili toplinsko širenje tijela, izvedite s učenicima pokus u nastavku.

Ukažite učenicima na postupke sigurnog rukovanja priborom koji može uzrokovati materijalna oštećenja.

Iznad plamena svijeće zagrijavajte metalnu iglu za pletenje postavljenu između plastičnih boca. Metalnu iglu učvrstite na jednome kraju tako da je postavite u čep od pluta postavljen na bocu. Ispod drugoga kraja metalne igle postavite lučice i zagrijavajte iglu nekoliko minuta.

Promatrajte što se događa. Istražite šire li se sva čvrsta tijela jednako. Ponovite pokus s metalnim iglama od različitih tvari (željezna, bakrena i slično). Svoja opažanja učenici neka zapišu u programu Excel Online.

Ako imate pametnu ploču na kojoj se može podijeliti zaslon (Screen Mirroring) mobilnih uređaja (tableta ili mobitela) učenika, neka svaka skupina podijeli zaključke istraživanja sa svojeg uređaja s ostatkom razreda.

Na kraju s učenicima pogledajte animaciju kako bi usustavili svoja opažanja.

Učenici koji žele neka kod kuće istraže o bimetalima i svoj uradak predstave koristeći programo PowerPoint Online.

 Postupci potpore

Prije izvođenja ovoga praktičnog rada (pokusa) s učenicima ponovite pravila ponašanja i mjere opreza pri rukovanju vatrom, posebno ako u razredu imate učenike s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti i/ili problemima u ponašanju.

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike uključiti u praktičan rad, aktivnosti gledanja videozapisa te uporabe web-animacija.

 

 

E Mapa toplinskog širenja

Podijelite učenike u skupine. Svaka skupina neka odabere glavnog i pomoćne građevinske inženjere. Potaknite učenike na raspravu o materijalima za gradnju prometnica u lokalnoj zajednici, ali i šire u svijetu, o tome zašto je važno znati svojstva materijala pri gradnji (prometnica, zgrada), posebice, ako se upotrebljavaju na različitim temperaturama te zašto se u građevinarstvu upotrebljava armirani beton.

Učenicima ukažite na odgovorno djelovanje u lokalnoj zajednici u vezi s poteškoćama koje se javljaju u svakodnevnom životu zbog oštećenja (pucanja) asfalta, koji uzrokuju ozljede građana. Posebno naglasite mjere opreza tijekom izvođenja radova (održavanja prometnica).

Neka učenici izrade umnu mapu o toplinskom širenju tijela (čvrsto, tekuće i plinovito stanje) u programu Word Online.

Ako imate pametnu ploču na kojoj se može podijeliti zaslon (Screen Mirroring) mobilnih uređaja (tableta ili mobitela) učenika, neka svaka skupina podijeli zaključke istraživanja sa svojeg uređaja s ostatkom razreda.

 Postupci potpore

Neka učenik s teškoćama (kojem je to potrebno) izrađuje umnu mapu zajedno s učiteljem kako bi bolje razumio odnose na njoj. Učenika postupno vodite kroz postupak izrade umne mape. Prije izrade ponudite učenicima savjete za izradu što bolje umne mape i pokažite im primjere kako umna mapa može izgledati. Nakon što učenik dobro razumije proces izrade umne mape, može je izrađivati u paru sa suučenikom uz unaprijed definiranu ulogu u zajedničkom radu. Ako učenik ne bude imao jasnu ulogu u zajedničkom radu, postoji mogućnost da će tijekom rada u paru samo promatrati i neće biti aktivno uključen.

 

 

 Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više istražuju o anomaliji vode i prilagodbi pojedinih životinja životu u vodi te uradak izlažu u programu PowerPoint Online.

 

 

 Dodatna literatura, sadržaj i poveznice

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.
Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 20.1.2017.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: početna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Biologija
- Kemija
- Matematika
- Engleski jezik
- Tehnička kultura
- Likovna kultura
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo