Prvo kaži pa odvaži

Starinska bijela vaga na kojoj s jedne strane nema ništa a sa druge su 3 crvene jabuke.
Ključni pojmovi

Ishodi učenja:

 • objasniti tromost (A)
 • objasniti masu kao mjeru tromosti tijela (A)
 • mjeriti masu vagom (A, B, C)
 • nabrojiti mjerne jedinice za masu (A, B, C, D)
 • preračunavati različite mjerne jedinice za masu (A, B, C, D)
 • objasniti zakon očuvanja mase (B)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

 

A Pametni znaju čemu služi pojas

Za uvodno razmišljanje prikažite učenicima kratki videozapis Udar sa i bez sigurnosnog pojasa, u trajanju od 00:39 min., te ih pitajte: Što se događa s putnicima u vozilu tijekom prometne nezgode ako nisu vezani sigurnosnim pojasom? Zašto putnik nastavlja gibanje kad se automobil zaustavi? Ako istom silom u trgovačkom centru gurnemo puna i prazna kolica, koja je kolica lakše pokrenuti iz stanja mirovanja, puna ili prazna?

Pokus 1: Istražimo tromost

Uvedite pojam tromosti. Nakon rasprave učenici neka na kolica s oprugom postavljaju različite utege kojima su prethodno izmjerili masu digitalnom vagom. Podatke s masama svih utega postavljenih na kolica neka unesu u tablicu koju će izraditi u programu Excel Online.

Kolica neka uz pomoć opruge puste da se gibaju po stolu i bilježe zaustavni put. Učenici će primijetiti da su se kolica s jednim utegom zaustavila ranije, a da je kolicima s više utega zaustavni put bio dulji.

Učenicima dajte da pokušaju istom silom gurnuti kolica s različitim utezima. U istraživanju neka učenici procijene i obrazlože učinke jednake sile na kolica različitih masa. Kolica će se zaustaviti na zadanoj prepreci. U programu Excel Online neka zabilježe masu utega i duljinu zaustavnog puta.

Ponovno raspravite s učenicima o tromosti te ih potaknite na zaključak da su tijela troma. Prije nego što pogledaju prethodno izmjerene mase utega, neka zaključe koji će utezi na kolicima imati dulji zaustavni put te neka ih nakon toga uvrste u tablicu. Nakon što usporede tablice, navedite učenike na zaključak da tromost tijela ovisi o njegovoj masi.

Razgovarajte s učenicima o važnosti uporabe sigurnosnog pojasa u automobilu te zbog čega je važno da se svi putnici, a ne samo oni na prednjem sjedištu, vežu pojasom.

 Postupci potpore

Učenike s teškoćama potaknite na raspravu postavljajući im dodatna pitanja koja će im pomoći da lakše dođu do zaključka. Neka najvažnija pitanja i zaključak aktivnosti uz slikovne prikaze (preslike fotografija pokusa) pripremite na posebnom predlošku koji će učenici zalijepiti u svoju bilježnicu.

Učenicima pripremite što više primjera iz svakodnevnog života kojima će moći lakše razumjeti kako je masa mjera tromosti tijela.

 

 

B Kolika je masa zrna riže?

Na jedan kraj analitičke vage stavite 1 kg riže, a na drugi kraj uteg od 1 kg. Nakon što učenici zaključe da je predmetima na vagi masa jednakog iznosa, prospite malo riže po stolu.

Pitajte učenike: Ima li jedno zrno riže masu? Koliko ona iznosi? Na koji bismo je način mogli odrediti? Koliko je zrna riže potrebno izvagati da bismo dobili relevantan rezultat? Kakva nam je vaga za to potrebna?

Ponudite učenicima osjetljivu vagu koja mjeri miligrame i manje osjetljivu vagu. Vage mogu biti analitičke i digitalne. Upitajte ih na što moraju obratiti pozornost tijekom mjerenja. Rezultat koje biste vage uzeli kao mjerodavan? Možemo li provesti samo jedno mjerenje? Kako odabrati jedan rezultat od mnogo predloženih i izvedenih?

Učenici neka predlažu pokus, a prijedloge mogu podijeliti u alatu za suradnju Padlet. Učenike s različitim idejama potaknite neka obrazlože svoje ideje i izvrše mjerenja. Najbolje ideje ostavite za kraj izlaganja.

Razgovarajte s učenicima o važnosti određivanja mase kod npr. pripreme raznih jela, slastica te koliko je važna preciznost vaganja u farmaciji.

 Postupci potpore

Učenicima je dobro pripremiti slikovitu prezentaciju različitih vrsta vaga tijekom koje će se raspravljati o njihovim značajkama. Isto tako, učenicima s teškoćama je dobro pripremiti i sažetak u kojem su vizualno prikazane različite vrste vaga, kao i njihove značajke u odnosu na preciznost mjerenja.

Prije uporabe alata Padlet s učenicima je dobro proći upute za uporabu koje možete izraditi u obliku sažetka koji će sadržavati slike sučelja navedenog alata s objašnjenjima najvažnijih uputa za uporabu. Te upute učenici kasnije mogu zalijepiti u bilježnicu, a one će im služiti kao podsjetnik pri ponovnoj uporabi toga alata. Većinu učenika s teškoćama dobro je prvi put (a po potrebi i kasnije) postupno voditi kroz alat usmenim uputama i podrškom u uporabi alata.

 

 

C Nije svaka vaga ista

Na analognu kuhinjsku vagu mjernog područja do 3 ili 5 kg stavite uteg od 10 g, 20 g i 50 g. Pokazuje li vaga vrijednost koja je naznačena na utezima? Zašto vaga nije precizna?

Pokažite učenicima različite vrste vaga. Ako škola oskudijeva priborom, učenike prethodni sat zamolite da po mogućnosti od kuće ponesu različite kućne (kuhinjske) vage. Pitajte ih: Koja je razlika između pojedinih primjeraka?

Uputite učenike da u manjim skupinama iste predmete nepoznate mase izmjere sa svakom od vaga. Neka rezultate usporede u alatu Excel Online.

Pitajte učenike: Što bismo trebali napraviti da dobijemo iste rezultate? Kako bismo odredili točnost, a kako preciznost vage? Koliko je važna njezina preciznost? Što bi se dogodilo da farmaceuti rabe nepreciznu vagu? Na koji biste način koristeći se utezima poznatih masa baždarili vagu?

Ako se kod učenika javlja problem očitavanja mase na vagi, možete ih uputiti na aplikaciju uz pomoć koje mogu uvježbati očitavanje mase na vagama s različitim mjernim skalama.

 Postupci potpore

Učenicima je važno dati sažetak s odgovorima na pitanja postavljena u raspravi nakon mjerenja uz pomoć različitih vrsta vaga. Isto tako, važno je provjeriti s učenicima razumijevanje danih pitanja i odgovora.

Aplikacija navedena u ovoj aktivnosti je vrlo jednostavna za uporabu, zorna i zanimljiva te može učenicima biti od velike koristi pri uvježbavanju očitavanja mjernih jedinica na vagi. S ciljem lakšeg razumijevanja rada aplikacije, učenike postupno vodite kroz odrađivanje prvih nekoliko zadataka; odnosno dok učenici ne budu spremni za samostalnu uporabu aplikacije.

Potrebno je provjeriti razumiju li učenici što znači baždarenje mjernog instrumenta te im (po potrebi) i objasniti na jednostavan i njima razumljiv način.

 

 

D Odredi masu žmirećki

Postavite na stol jabuku, knjigu i ostale razne predmete koji su vam pri ruci. Zatražite od učenika da procijene njihovu masu. Pretpostavke neka zapišu u alatu za suradnju Padlet.

Učenici u paru jedan drugome vežu oči te daju u ruke dva predmeta jednake ili slične mase, ali različitog oblika i površine dodira s dlanom, npr. lopticu za tenis i lopticu s vršcima za masažu.

Napomena: Učenici neće moći procijeniti masu zbog različitog pritiska na dlan.

Nakon toga neka izvažu predmete i rezultat usporede sa svojim pretpostavkama.

Raspravite s učenicima o tome u kojim je životnim situacijama važno ispravno procijeniti masu. Nakon rasprave uputite ih na virtualno mjerenje mase nekih predmeta uz pomoć aplikacije, gdje će provjeriti svoje pretpostavke. Neka uz pomoć kalkulatora odrede pogrešku.

 Postupci potpore

Neki učenici s teškoćama mogu imati poteškoća u samostalnoj procjeni mase određenih predmeta (primjerice učenici s intelektualnim teškoćama, učenici s diskalkulijom). Pri tome im možete pružiti podršku u odabiru mjernih jedinica dodatnim usmenim objašnjenjima i navođenjem na ispravniji odgovor (npr. ako učenik svoju procjenu izrazi u kilogramima, postavljajući mu dodatna pitanja i usmena objašnjenja navodite ga da procjenu izrazi u gramima i obrnuto).

 

 

 Za učenike koji žele znati više

Učenici koje žele znati više neka istraže na koji način astronauti u Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) kontroliraju svoju masu. Budući da u stanici provedu oko pola godine, moraju redovito kontrolirati masu radi medicinskih razloga. I u bestežinskom stanju astronauti imaju masu, ali je ne mjere kao na Zemlji. Neka iznesu svoje prvobitne ideje, pretpostavke, kao i konačno rješenje u alatu za izradu interaktivnih prezentacija Prezi te je prezentiraju svim učenicima.

 

 

 Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 1. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. (2001.): Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York
 2. Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2015): „Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi“. U: Igrić, Lj. i sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 159–203.). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga
 3. Janez Strnad. (1990.): Metrom i aršinom, Zagreb, Školska knjiga
 4. Kadum-Bošnjak, S. (2012): Suradničko učenje. Metodički ogledi, 19(1) , 181.-199.
 5. M. Cindrić. (2006.): Projektna nastava i njezine primjene u nastavi fizike u osnovnoj školi, Magistra Iadertina, Sveučilište u Zadru, vol. 1, br. 1, str. 33.-47.
 6. R. Krsnik. (2008.): Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Zagreb, Školska knjiga
 7. Sekušak-Galešev, A., Stančić, Z., Igrić, Lj. (2015): „Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici učenja“. U: Igrić, Lj. i sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 203–249). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga
 8. Zvonimir Jakobović. (2009.): Leksikon mjernih veličina, Zagreb, Školska knjiga

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je put utvrđena 28. 5. 2017.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: početna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Kemija
- Biologija
- Tehnička kultura
- Tjelesna i zdravstvena kultura


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo