Privlačan magnetu!

Ishodi učenja:

 • navesti oblike elementarnoga željeza i njegovih spojeva u prirodi (A)
 • pokusom utvrditi prisutnost željeza u homogenim smjesama na temelju svojstva magnetičnosti (B)
 • usporediti svojstva željeza i čelika (C)
 • objasniti ulogu željezova(II) iona u organizmu (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Od Mjeseca do središta Zemlje

Željeza u elementarnom stanju na Zemlji ima u vrlo malim količinama. Prikažite učenicima fotografiju meteorita Hoba kao primjer najvećega komada meteornoga željeza na Zemlji. Potom neka pretraživanjem mrežnih stranica pronađu podatke, slike ili videozapise o meteoritima pronađenim na području Republike Hrvatske. Tijekom pretrage na satu učenike možete uputiti na izvor 1 kako bi se upoznali s mogućnošću sudjelovanja u programima Znanstveno edukacijskog centra „Višnjan“. Na navedenom izvoru mogu pronaći poveznicu na Hrvatsku meteorsku mrežu i pogledati slike i videozapise o meteoritima te uvidjeti važnost zvjezdarnice u Višnjanu kao jedne od najproduktivnijih zvjezdarnica svijeta u radu s nadarenim učenicima.

S obzirom na to da je izvor na engleskome jeziku, pružite pomoć učenicima kojima je to potrebno u preuzimanju i razumijevanju informacija.

U drugome dijelu aktivnosti A slučajnim odabirom podijelite učenike u skupine uz pomoć alata koji možete pronaći na mrežnom središtu Super Teacher Tools. Skupinama dodijelite ulogu tragača za željezom u prirodi. Uputite učenike da uz pomoć interaktivne karte istraže područja aktivnih vulkana na Zemlji i usporede rezultate pretraživanja s tematskom kartom koja prikazuje gustoću naseljenosti na Zemlji. Vođenom raspravom navedite učenike da zaključe da su područja oko vulkana gusto naseljena i objasnite im da je tlo tamo vrlo plodno te da sadržava magnetit, jednu od najvažnijih ruda željeza. Skupine učenika potom neka pretraže vulkanska područja u Europi i izdvoje u kojim će državama tlo biti bogatije željezom i njegovim spojevima. Rezultate pretrage neka zapisuju u dokument oblikovan u alatu Word Online. Služeći se periodnim sustavom elemenata učenici neka opišu građu atoma i položaj željeza u PSE-u. U udžbeniku i na izvoru 2 ili izvoru 3 neka istraže podatke o fizikalnim svojstvima željeza i najvažnijim rudama željeza. Prikupljene podatke mogu zapisati u isti dokument, kojim će moći koristiti i na satu Geografije. Za domaću zadaću mogu podatke nadopuniti slikama i izraditi prezentaciju na temu željeza u prirodi u alatu Zoho Show.

 Postupci potpore

U izradi i primjeni scenarija nezaobilazne su Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, usklađene s posebnostima učenja, uvjetovane određenim oštećenjima, razvojnim poremećajima ili utjecajem okoline. Tamo možete pronaći kako učenike uključiti u aktivnosti uporabe IKT alata, pretraživanje brzih poveznica i dr.

U radu s učenicima s teškoćama pri svemu je važno osigurati vođenje u koracima, s jasnim uputama koje mogu slijediti.

Ako učenici žive na područjima na kojima postoje male tvornice za preradu i/ili proizvodnju predmeta od željeza (npr. željezara Sisak, obrtničke radionice izrade ograda i sl.), osigurajte posjete ili u školu pozovite odabranoga radnika tvornice/tvrtke kao gosta u nastavi. Pričom i prikazom rada pozvana osoba može prikazati zanimljivosti toga područja.

 

 

B Zaključane kovanice

U suradnji s učiteljem Hrvatskoga jezika pripremite učenika koji će ispričati priču o tome kako je štednu kasicu zaključao lokotom i ne može se sjetiti triju znamenki za otvaranje lokota. U priči neka navede tri asocijacije uz pomoć kojih je pokušao zapamtiti znamenke pa neka zamoli učenike da mu pomognu otključati štednu kasicu. Napravite snimku priče i uredite videozapis uz pomoć alata Kizoa te ga pogledajte i prokomentirajte na satu s učenicima. Nakon što učenici pregledaju snimku podijelite ih u tri skupine. Svakoj skupini osmislite zadatak čije će uspješno rješavanje dovesti do otkrića jednoga broja ključa za otvaranje brave. U dokumentu oblikovanom u alatu WordOnline možete skupinama postaviti upute za rješavanje zadatka, a učenici mogu upisivati rješenja i otkrivene brojeve ključa. Jedan od zadataka neka bude dokazivanje svojstva magnetičnosti željeza. Skupine učenika neka ispitaju privlači li magnet sve kovanice kao što je prikazano u videozapisu u trajanju od 1:07 minuta. Na temelju pokusa, podataka s mrežnih stranica o sastavu kovanica i predznanja iz kemije osmislite zadatke u kojima će učenici izdvojiti pojedine kovanice, obrazložiti zašto ih privlači magnet i tako doći do otkrića traženih brojeva ključa. Primjerice, neka istraže na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke, izvor 4, koje su kovanice izrađene od čelika obloženoga broncom i izdvoje kovanicu koja na naličju ima stilizirane grane hrasta lužnjaka i pronađu podatke o sastavu čelika, a brojčana oznaka na licu kovanice može biti jedan od traženih brojeva ključa.

Nakon što učenici otkriju sve tražene brojeve, upitajte ih kojim će ih redoslijedom unositi te im postavite na online zid nove zadatke. Zadatke usmjerite na ponavljanje o željezu i njegovu najvažnijem svojstvu, magnetizmu, koji je osnova njegove primjene u tehnologiji. Za svaku skupinu možete izraditi križaljku s različitim pitanjima u digitalnom alatu Crossword Labs i osmisliti upute kojima ćete učenike navesti da otkriju kojim redom treba unijeti brojeve ključa.

Prethodno možete pripremiti štednu kasicu s lokotom u koju ćete staviti sitnice iznenađenja za svakoga učenika. Nakon što učenici otkriju ključ za otvaranje, neka otvore kasicu i podijele sadržaj, a vi ih potaknite na razgovor o vrijednosti novca i važnosti štednje.

 Postupci potpore

Otkrivanje tajnoga koda utemeljenog u uvodnoj priči bit će zanimljivo i učenicima s teškoćama. Ponovljene asocijacije zapišite, vizualizirajte i podijelite učenicima. Pripremite aktivnost izvlačenja kartica s brojevima (1, 11, 111 ili nekako drukčije) i rasporedite učenike u tri skupine. Vodite računa o tome da rješenja za otkrivanje ključa budu jasna i da ne dovode učenike u dvojbu već da ih usmjeravaju prema rješavanju tajnoga koda. Videozapis Privlači li magnet sve kovanice izvrstan je kao motivacija za otkrivanje svojstva magnetičnosti. Učenicima oštećena vida opisujte aktivnosti ili osigurajte pristupačnost primjenom prilagodbi u sustavu Microsoft Windows 10 (u Postavkama – Olakšani pristup). Istraživanje na stranicama Hrvatske narodne banke ostvarite zajedno s učenicima, može i radom u paru. Izdvojene kovanice (lice, naličje i pripadajuće znamenke) učenici mogu složiti na predložak „tajne znamenke“; potvrdite rješavanje problema (pljeskom, uzvikom OTKRILI i sl.). Na jednak način potaknite otkrivanje preostalih brojeva. Uživajte u igri zajedno s učenicima.

Učenicima oštećena vida potrebno je maksimalno povećati vidljivost zadataka, staviti oznake na predmete i tekućine za izvođenje pokusa i sve označiti uvećanim tiskom ili tiskom na brajici.

Tema je zanimljiva pa će uz minimalne prilagodbe učenici s različitim teškoćama jednostavno uživati.

 

 

C Moderno

Čelik osim svojstva magnetizma ima i druga svojstva. Učenici neka na mrežnim stranicama istraže po kojim će obilježjima razlikovati željezo od čelika te neka pronađu fotografije s prikazima modernih građevina od čelika (npr. Atomium). Odabrane fotografije mogu prikazati u razredu uz pomoć računala i projektora te komentirati jedni drugima odabir kako bi raspravili o uporabi danas najčešćeg tehnološko-konstrukcijskog materijala na svijetu. Pokažite im čekić, škare, limenku i druge predmete kako biste upoznali učenike s različitim vrstama čelika. Da svojstva čelika ne ovise samo o kemijskom sastavu već i o načinu toplinske obrade učenici će upoznati izvedbom pokusa Usporedba svojstva ukosnice i željeznog čavla. Podijeljeni u skupine s istim zadatkom učenici neka se dogovore oko podjele zadataka kako bi pokus izveli u dogovorenom vremenu. Opis pokusa i pitanja za tumačenje rezultata pokusa možete preuzeti iz online udžbenika e-Kemija. Udžbenik sadržava poveznicu na videozapis pokusa u trajanju od 7:44 minute koji prikazuje postupak žarenja i kaljenja ukosnice.

Pitanjima usmjerite učenike da na primjerima iz svakodnevnoga života navedu predmete podložne koroziji i na temelju predznanja iz Tehničke kulture predlože neke njima poznate postupke za sprečavanje jednoga od velikih problema tehnološkog razvitka. Zatim proširite uobičajeni nastavni program i znanje učenika o novim nanomaterijalima koji se upotrebljavaju u suvremenoj tehnologiji. Podijelite učenike u parove i neka samostalno pronađu podatke o nanotehnologiji uz pomoć tražilice Google znalac, upisujući ključne pojmove za pretraživanje (grafen, nanočelik, nanočestice). Potom neka razmijene podatke te u razredu međusobno rasprave o mogućnostima uporabe grafena i čelika u budućnosti.

 Postupci potpore

Potaknite učenike s teškoćama na rad u skupinama na prikupljanju informacija o željezu jer se materijal se nalazi svuda oko nas, no smjernicama olakšajte pronalaženje predmeta (na kućanskim aparatima, ukrasnim predmetima i dr.). Učenici mogu fotografirati različite predmete, dijelove građevina i predmete u kućanstvu. Radi lakšega snalaženja pripremite učenicima popis predmeta i građevina u neposrednoj okolini.

U pripremi listića s opisom pokusa Žarenje i kaljenje ukosnica vodite računa o tome da prored, veličina i vrsta slova, kao i slike, budu prilagođeni učenikovim individualnim potrebama. Opisani postupak učinkovit je za sve učenike s teškoćama, jedino u radu sa slijepim učenicima pišite brajicom.

Fotografije iz aktivnosti učenici mogu javno prikazati na završnoj priredbi osmih razreda kao primjer školske aktivnosti koja promiče suradnju i kvalitetno provođenje vremena u zajednici.

 

 

D Željezni taksi za prijevoz kisika

Povezujući znanja iz Kemije i Biologije, učenici će ponoviti ulogu željeza pri proizvodnji hemoglobina, molekule koja prenosi kisik u crvenim krvnim stanicama. Učenicima možete prikazati simulaciju građe molekule hemoglobina, izvor 5, u trajanju od 0:56 minuta.

Tekst uz videozapis na izvoru 5:

Hemoglobin je u crvenim krvnim zrncima odgovoran za prijenos kisika. Proteinske je građe i sadržava četiri molekule hema, u kojima je vezano željezo. Četiri molekule hema spajaju se s jednom molekulom proteina globina stvarajući molekulu hemoglobina. Oksihemoglobin je molekula hemoglobina koja prenosi kisik i krvi daje jarkocrveno boju. Hemoglobin koji prenosi ugljikov(IV) oksid nazivamo karbaminohemoglobin i krvi daje tamnije crvenu boju.

Budući da je anemija kod adolescenta česta pojava, osvijestite kod učenika potrebu kontroliranja koncentracije hemoglobina u krvi. Zamolite neku osobu iz škole da u razred donese laboratorijske nalaze krvi koje je poslala školska liječnica. Podijelite svakoj skupini nalaz osobe koja je slabokrvna i nalaz osobe koja ima normalne vrijednosti hemoglobina. Uputite učenike da prouče nalaze i zaključe koji od njih odgovara osobi koja ima manjak hemoglobina. U daljnjoj raspravi navedite učenike da pobroje neke njima poznate simptome nedostatka željeza, primjerice slabost, pojačani umor, gubitak apetita, smanjena sposobnost učenja, blijede mrlje na koži i noktima, depresija i dr.

Uputite učenike da kod kuće na stručnim mrežnim stranicama istraže koje su namirnice bogate željezom, a koje dobar izvor vitamina C, koji pospješuje apsorpciju željeza (žumanjak jajeta, meso, sokovi od tamnog bobičastog voća, leća, cjelovite žitarice, grah). Predložite učenicima da, služeći se prikupljenim podatcima, izrade prijedlog tjednoga jelovnika za učenika adolescentske dobi kojim se može zadovoljiti unos preporučenih vrijednosti željeza i vitamina C. Svoje primjere jelovnika neka predstave ostalim učenicima prezentacijom koju mogu pripremiti u alatu Zoho Show. Na temelju stranica 18 do 28 s izvora 6 izradite vlastite materijale u alatu WordOnline kojima će se učenici koristiti u rješavanju zadataka. Na navedenom izvoru možete pronaći tablične prikaze koji sadržavaju izvore prehrambenih tvari po skupinama namirnica, preporučene dnevne količine vitamina i minerala i primjer okvirnoga plana cjelodnevnog obroka. Jelovnik učenici mogu obogatiti fotografijama objavljenim pod licencom Creative Commons, izvor 7, kojima će naglasiti pojedine namirnice bogate željezom.

 Postupci potpore

Uvijek je potrebno prevesti tekst pripremljen na engleskome jeziku, prije nego što ga ponudite u nastavi. Isključite ton i na jednostavan način tumačite videozapis. Takav će pristup olakšati praćenje učenicima oštećena vida, posebno slijepim učenicima.

Za pojedine učenike s teškoćama (intelektualnim teškoćama, poremećajem na spektru autizma) potrebno je sažeti i pojednostavniti prevedeni tekst i uvijek ga vizualizirati.

Postavite nekoliko jednostavnih pitanja kojima ćete usmjeriti pažnju učenika tijekom gledanja videozapisa. Povremeno zaustavite gledanje i kratko ponovite ključne pojmove.

U prevedenom tekstu namijenjenom lakšem praćenju videozapisa istaknite nove riječi: hem, hemoglobin, oksihemoglobin, svakako i pojam anemija. Usmjerite pažnju učenika u analizi laboratorijskog nalaza krvi, istaknite ključne pojmove (npr. eritrociti, hemoglobin, željezo). Pripremite rječnik s tumačenjem ključnih pojmova, obvezatno uz slike. Prije nego što uključite učenike u raspravu o laboratorijskim pretragama, provjerite učenička iskustva, a nakon rasprave potaknite ih da izvedu kratak zaključak o „željeznom taksiju“.

Složenim tekstovima u izvorima 6 i 7 koristite se samo kao dodatnom zanimljivošću i ponudite ih učenicima koji žele znati više.

 

 

Za učenike koji žele znati više 

Iako Hrvatska nije bogata metalnim sirovinama, postoje područja bogata mineralnim stijenama. Predložite učenicima da prouče tekst na izvor 8 o Rudniku sveta Barbara u Rudama. Povežite se s nekom školom iz samoborskoga kraja i organizirajte videokonferenciju u alatu Skype na temu rudarske tradicije u Hrvatskoj. Prije videokonferencije izradite detaljan plan provedbe i organizirajte testno povezivanje škola partnera. Učenici mogu pripremiti prezentacije na temu ruda željeza s posebnim naglaskom na siderit, a učenici iz druge škole mogu pokazati mineralošku zbirku ruda i upoznati se s poviješću rudarstva svojega zavičaja. Tijekom videokonferencije možete dogovoriti odlazak na terensku nastavu u rudnik kako bi učenici uvidjeli važnost očuvanja postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti.

Druga je mogućnost da sadržaje o brzini hrđanja željeza usmjerite i na istraživanje uvjeta hrđanja željeza u morskoj vodi. Ako ste smješteni u kontinentalnom dijelu Hrvatske, pronađite školu partnera u primorskoj Hrvatskoj zainteresiranu za suradnju na miniprojektu. Projekt možete objaviti i razvijati u eTwinning zajednici.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 1. Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2015): Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 159–203). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 2. Sekušak-Galešev, A., Stančić, Z., Igrić, Lj. (2015): Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici učenja. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 203–249). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 3. Članak Željezo – izvori u hrani (nutricionizam.com).
 4. Članak Metal, čelik, željezo postoji li razlika? (e-metallicus.com).
 5. Izvor: Kako je čovjek otkrio metal?
 6. Izvor: Željezo – izvori u hrani
 7. Atkins, P (2009): Atkinsonove molekule. Zagreb: Profil.
 8. Sikirica, M (2011): Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Zagreb, Školska knjiga.
 9. Sikirica, M (2003): Metodika nastave kemije, Zagreb, Školska knjiga.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je put utvrđena 8. 7. 2017.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: početna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Biologija
- Tehnička kultura
- Geografija
- Povijest
- Ekologija


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo