Priča o zvuku

Vonji zrakoplov probija zvučni zid

Ishodi učenja:

  • objasniti širenje zvuka kao longitudinalnog vala (A)
  • razlikovati zvuk, infrazvuk i ultrazvuk i navesti primjere (B)
  • opisati ton, šum, buku (B, C, D, E)
  • opisati ovisnost brzine zvuka o sredstvu (F)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Multiosjetilno iskustvo

Postavite učenicima pitanja na koji način zvuk dolazi od učitelja do učenika u zadnjoj klupi.

Kako nastaje zvuk na gitari, a kako na opni bubnja i ima li u tome sličnosti? Zašto čujemo zvuk? Gdje zvuk ne možemo čuti? Zašto se zvuk ne širi u vakuumu? Je li potrebno sredstvo za širenje zvuka? Raspravite s učenicima mogu li osobe koje slabije čuju osjetiti zvuk. Na koji način?

Pokus 1

Udarite glazbenu vilicu batićem, a zatim uronite u vodu ili približite posudi s obojenom vodom. Što će se dogoditi s vodom? Ponovite udaranje o vilicu i približite je papiru. Što se događa s papirom? Raspravite s učenicima o mehanizmu prenošenja zvuka (titranje čestica sredstva kroz koje se zvuk širi, postojanje elastičnih sila među česticama kojima se prenosi deformacija) s vilice na vodu i papir. O kakvim se valovima radi (tj. na koji način čestice titraju)?

Demonstrirajte učenicima grafički prikaz longintudinalnog i transverzalnog vala s pomoću jednostavnog apleta  te raspravite s njima u koju skupinu spomenutih valova ubrajamo zvuk.

Kako pomažemo osobama oslabljena sluha? Kojim se pomagalima služe?

 Postupci potpore

Prije izvođenja aktivnosti učenike je važno upoznati sa svim nepoznatim pojmovima. Pojam glazbene vilice, kao i njezinu svrhu, potrebno je učenicima usmeno objasniti, dok će nekim učenicima (npr. onima s intelektualnim teškoćama, poremećajem iz spektra autizma, Downovim sindromom) biti potrebno sve nove i nepoznate pojmove objasniti i u pisanome obliku uz vizualnu podršku (sliku).

S obzirom na to a neki učenici s teškoćama mogu imati poteškoća u odgovaranju na pitanje Zašto?, kao i u samostalnom donošenju zaključaka o promatranoj pojavi, ponudite im pitanja i odgovore na pitanja (na pisanome predlošku) od kojih će uz promatranje zaokružiti ispravan odgovor, a na taj način ujedno dobiti sažetak izvedene aktivnosti.

Učenicima s oštećenjem sluha možete pokušati približiti pojam zvuka i njegovo širenje u obliku longitudinalnog vala uz pomoć pisanoga predloška i slika koje to opisuju. Isto tako, pojam možete objasniti usmjeravajući učenike na vibracije/titraje koji se javljaju kod zvuka, npr. dodirivanjem zvučnika kroz koji se čuje zvuk, a čija opna za to vrijeme titra i slično.

 

 

B Što čujemo?

Čujemo li svi isto? Čuju li vaše bake zujanje komaraca? Kako pomažemo osobama oslabljena sluha? Kojim se pomagalima služe? Kako biste komunicirali s osobom oštećena sluha?

Izvedite testiranje praga čujnosti. Koje frekvencije čujemo i kako to ovisi o dobi? Poželjno je da u mjerenju osim učenika sudjeluju i učitelji različitih dobnih skupina iz škole kako bi uvidjeli da elastičnost bubnjića s godinama slabi.

Napravite anketu u Google obrascima. Kao odgovor na prvo pitanje u anketi sudionici upisuju svoju dob, a odgovori na ostala pitanja određeni su frekvencijom koju čuju ispitanici.

S pomoću kvalitetnijih zvučnika pokrenite Online Tone Generator, koji proizvodi tonove različitih frekvencija, ili Noise.

Prateći pitanja, postupno povećavajte frekvenciju, a odgovore možete pohraniti u obrascu ili u proračunskoj tablici. Rezultate ankete možete podijeliti učenicima poveznicom, nakon čega učenici donose zaključke.

Raspravite s učenicima o slušanju glasne glazbe slušalicama te koje negativne posljedice to može imati po zdravlje čovjeka (oštećenje sluha).

Neka učenici istraže koje životinje koriste ultrazvuk za navigaciju, orijentaciju i hvatanje plijena, koji su prirodni izvori infrazvuka te gdje se primjenjuju ultrazvuk i infrazvuk u medicini i svakodnevnom životu.

 Postupci potpore

Prije izvođenja aktivnosti upoznajte učenike s pravilima uporabe zvučnih animacija. Upute nekim učenicima s teškoćama (s poremećajem iz spektra autizma, intelektualnim teškoćama, Downovim sindromom) možete pripremiti i u pisanom obliku uz slikovne predloške ili simbole, koji na slikovit način opisuju kako se animacije trebaju, a kako ne trebaju upotrebljavati (posebice ako se puštaju tonovi viših frekvencija ili se preslušavaju preko slušalica). Unutar aktivnosti možete dodati i odgojni element, dajući učenicima primjer slušanja glasne glazbe slušalicama i negativne posljedice koje to može imati po zdravlje čovjeka (oštećenje sluha).

Ako u razredu imate učenika s oštećenjem sluha, u pisanom obliku pripremite mu objašnjenje aktivnosti i omogućite podršku stručnog komunikacijskog posrednika koji će učeniku dodatno objašnjavati sve što se događa tijekom izvođenja aktivnosti. Nakon preslušavanja određenih zvukova učenika uključite u prebrojavanje učenika, unošenje i obradu podataka zajedno s drugim učenicima u razredu.

 

 

C Poslušajmo temperaturu

Odaberite jednog učenika da pročita pjesmu Vladimira Nazora Cvrčak. Izdvojite auditivni element iz pjesme te raspravite s učenicima o tome gdje se i kada mogu čuti cvrčci te koja je njihova uloga u prirodi.

Upoznajte učenike s time da je jedna od najstarijih jednadžbi s pomoću koje određujemo temperaturu objavljena u poznatoj knjizi za predviđanje vremena Farmers’ Almanac.

Prema toj jednadžbi izbroji se broj cvrčanja u vremenu od 25 sekundi, taj broj se podijeli sa 3, a tom se broju pribroji broj 4. Dobiveni broj predstavlja temperaturu u °C.

Predložite učenicima miniprojekt u kojem će tijekom lijepog vremena brojenjem koliko se puta oglasio cvrčak u odabranom vremenskom intervalu izračunati temperaturu. Neka učenici provedu što više mjerenja, upišu ih u tablicu u programu Excel Online te izračunaju prosječan broj cvrčanja u 25 sekundi. Prema navedenoj relaciji računaju temperaturu. Brojenje i mjerenje vremena mogu izvesti na različite načine. Dobivene rezultate mogu usporediti sa službenim rezultatima na poveznici.

Napomena: Više o cijelome projektu možete pronaći na poveznici.

 Postupci potpore

Zvuk cvrčanja možete snimiti nekom od aplikacija za snimanje zvuka te snimku ponuditi učeniku s oštećenjem sluha, koji će uz pomoć osvjetljenja (koje označava pojavu zvuka na aplikaciji) moći pratiti frekvenciju cvrčanja cvrčka. Uz navedeni oblik prilagodbe jako je važno učeniku pisanim putem i uz pomoć komunikacijskog posrednika objasniti taj zanimljiv način mjerenja temperature.

S učenicima s teškoćama potrebno je provjeriti razumijevanje ključnih pojmova (npr. s učenicima s intelektualnim teškoćama, specifičnim teškoćama poučavanja) i objasniti ih vizualno uz kratak, jasan i zoran tekst. Učenicima s teškoćama pripremite sažetak pokusa s izdvojenim zaključkom.

 

 

D Proizvedimo ton

Uputite učenike koji sviraju neki glazbeni instrument neka ga donesu na nastavu. Razgovarajte s učenicima o instrumentima i glazbi, o njezinoj ulozi i moći kroz povijest i u današnjem svakodnevnom životu.

Neka odabrani učenik, koji svira bilo koji glazbeni instrument, odsvira ton. Nakon toga neka ugodi instrument s pomoću sluha, a zatim provjeri s pomoću aplikacije za određivanje tonova Pro Guitar Tuner o kojem se tonu radi.

Aplikaciju učenici mogu preuzeti i instalirati na svoje mobilne uređaje.

Ako posjedujete osciloskop, istraživanje (analizu i prikaz) možete provesti uz pomoć njega ili alternativno, uz pomoć aplikacije Oscilloscope.

Pitajte učenike po čemu mogu razlikovali ton od šuma. Primjerice, gužvajući list papira, možemo zaključiti da se uz pomoć aplikacije ne može odrediti o kojem se tonu radi te na taj način zaključujemo da uz ton postoji i šum.

Uputite učenike da odaberu barem tri izvora zvuka za određivanje tona i šuma te da ih istraže uz pomoć aplikacije, usporede i međusobno rasprave o rezultatima analize.

Frekvenciju glazbene vilice isto tako možete provjeriti uz pomoć aplikacije Pro Guitar Tuner.

Razgovarajte s učenicima koji sviraju neki instrument o tome vode li računa tijekom vježbanja o tome da intenzitetom proizvedenoga zvuka ne ometaju susjede.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike s teškoćama uključiti u praktičan rad.

U svrhu lakšeg opisivanja i razlikovanja šuma, tona i buke učenicima s teškoćama možete ponuditi zvučni predložak na koji ćete presnimiti različite primjere navedenih pojmova u stvarnome životu te im zadati da pokušaju odrediti o čemu je kod pojedinog zvuka riječ.

Nakon te aktivnosti učenicima ponudite slike koje će ih podsjetiti na zvukove koje su čuli u zvučnome predlošku i na kojima će još jednom u pisanome obliku odrediti radi li se o šumu, tonu ili buci i na taj način dobiti sažetak aktivnosti koji će im služiti za učenje i ponavljanje.

 

 

E Morske orgulje

Pretražujući ključni pojam morske orgulje Zadar, pronađite prikladni videozapis, npr. videozapis Morske orgulje, u trajanju od 1:28 min., i prikažite ga učenicima.

Potaknite raspravu s učenicima postavljajući pitanja: Znate li gdje se nalaze Morske orgulje? Jeste li ih posjetili? Kako sviraju? Proizvode li iste tonove? Sviraju li uvijek? O čemu ovisi jakost zvuka?

Učenicima nemojte dati odgovore na pitanja, već ih uputite na samostalno istraživanje suradnjom u skupinama. Koristeći se mogućnostima alata Padlet, izradite online zid i uputite učenike da postave svoje komentare i razmijene što su istražili.

Nakon što pojedine skupine odgovore na pitanja, ostale skupine komentiraju odgovore, uvažavajući pri tome jedni druge. Učenici mogu osim komentara postaviti i pitanja koja nisu na popisu.

Napomena: Odgovore na pitanja učenici mogu pronaći na poveznici.

 Postupci potpore

U zadatku u kojem učenici trebaju samostalno pretraživati o temi morskih orgulja, učenicima s teškoćama (npr. s intelektualnim teškoćama, poremećajem iz spektra autizma, teškoćama poučavanja, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti) unaprijed ponudite jednu ili dvije mrežne stranice na kojima će pronaći informacije i zanimljivosti o toj temi.

Nekima od navedenih učenika bit će potrebno zadati okvir u obliku konkretnih pitanja na koja trebaju pronaći odgovor kako bi lakše i brže izvršili postavljeni zadatak. Davanje okvira važno je i za suradnju u skupinama, gdje učeniku možete pružiti podršku u odabiru informacija koje je važno komentirati.

 

 

F Probijmo bičem zvučni zid!

Možemo li probiti zvučni zid? Jeste li čuli za Olimpijadu starih sportova u Brođancima? Tamo se natječu tko će više puta probiti zvučni zid u jednoj minuti. Što bismo trebali napraviti da probijemo zvučni zid i koju brzinu trebamo postići?

Nakon rasprave s učenicima prikažite videozapis Pucanje kandžijom – bičem, Sikirevci, u trajanju od 01:10 min.

Pokus 2

Ako imate bič ili kandžiju, isti pokus izvedite u holu škole ili na otvorenom prostoru.

Postavite učenicima pitanja: Zašto mijenjamo smjer okretanja biča? Jeste li ikada radili nešto slično ručnikom? Učenicima pojasnite koju je brzinu potrebno postići kako bi došlo do probijanja zvučnoga zida. Istaknite mjere opreze tijekom izvođenja pokusa kako ne bi došlo do ozljeda. Ovom prigodom možete s učenicima porazgovarati i o očuvanju tradicije.

Zadajte učenicima da nakon gledanja animacije i animacije rasprave o tome ovisi li brzina zvuka u sredstvu kroz koje se zvuk širi.

Učenike uputite da prema ključnim riječima istraže na mrežnim tražilicama navedenu međuovisnost te rezultate istraživanja predstave u online grafičkom editoru za izradu prezentacija, infografika i plakata Canva.

 Postupci potpore

Prije izvođenja aktivnosti provjerite razumijevanje ključnih pojmova s učenicima s teškoćama kako bi mogli lakše pratiti i razumjeti navedenu aktivnost.

Nakon gledanja videozapisa i/ili prije izvođenja navedenog zanimljivog praktičnog rada u školi s učenicima ponovite mjere opreza (posebno ako u razredu imate učenike s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti ili učenike s problemima u ponašanju). Važno je istaknuti što se može dogoditi ako navedeni praktični rad izvodimo u blizini drugih ljudi i na što je važno obratiti pozornost kako ne bismo ozlijedili druge ili sebe.

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike uključiti u aktivnost praktičnog rada i uporabe animacija.

 

 

 Za učenike koji žele znati više

Učenici istražuju probijanje zvučnog zida mlaznih vojnih zrakoplova te s pomoću animacije pojašnjavaju uzrok promatrane pojave u alatu za izradu animiranog sadržaja Moovly. U odabranome alatu, uz pomoć zadanih predložaka, bilo koji pokretni objekt može poslužiti kao zrakoplov koji povećava brzinu. Jednostavne kružnice različitih veličina, kao i usporedne linije, mogu poslužiti kao amplitude vala.

Na platformi Arduino učenici mogu izraditi ultrazvučni mjerač udaljenosti kao na videozapisu Ultrazvučni senzor (engl. Ultrasonic Sensor HC-SR04 and Arduino Tutorial), u trajanju od 5:15 min.

Napomena: Detaljan opis aktivnosti možete pronaći na poveznici.

Tijekom suradnje na miniprojektu učenici će snimati korake svojega rada te na društvenoj mreži Yammer upoznati ostale učenike sa svojim radom.

 

 

 Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 20.1.2017.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Glazbena kultura
- Biologija
- Matematika
- Geografija
- Povijest
- Hrvatski jezik
- Građanski odgoj i obrazovanje
- Održivi razvoj


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo