Oni su stvarno totalno kul

Ishodi učenja:

  • opisati prilagodbe gmazova za život na kopnu (A, B, D)
  • usporediti različite skupine gmazova s obzirom na njihovu građu, rasprostranjenost i način života (B)
  • obrazložiti uloge gmazova u ekološkim sustavima (A, B, C, D)
  • predložiti mjere zaštite gmazova (A, C)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Osvajači kopna

Podijelite učenike u dvije skupine polovina neka budu vodozemci, a druga polovina gmazovi. Zadajte im sljedeće ključne pojmove po kojima će jedna polovina razreda istražiti građu vodozemaca, a druga građu gmazova: koža, disanje, građa srca, razmnožavanje i građa jaja. Nakon toga po jedan učenik koji predstavlja vodozemca i jedan učenik koji predstavlja gmaza neka razmijene svoja saznanja te uspoređuju vodozemce i gmazove. Usporedbe parovi mogu prikazati u obliku Vennova dijagrama koji će izraditi alatom Canva i podijeliti ga s vama kako biste ga pregledali i komentirali. Nakon što usporede načine života, učenici neka usporede i razloge smanjenja brojnosti tih dviju skupina organizama. U tu svrhu povedite raspravu o razlozima njihove ugroženosti. Raspravu možete temeljiti na aktivnosti igranja uloga tako što će parovi izvući kartice sa situacijama iz stvarnoga života koje ste im prethodno pripremili. Na karticama možete navesti sljedeće situacije: Gradonačelnik mjesta u kojem živite želi isušiti obližnju močvaru i sagraditi trgovački centar; Vaš je prijatelj vidio sljepića u vrtu i želi ga ubiti jer se boji zmija, za koje kaže da su sluzave i opasne; Mama je izrazila želju da joj za rođendan kupite torbu od zmijske kože; Prijateljica je ulovila guštera u prirodi i htjela bi ga zadržati kao kućnog ljubimca; Prijateljica ti je rekla da ne želi na izlet na Velebit jer tamo ima zmija otrovnica; Učiš s prijateljem za test i on tvrdi da ozonske rupe nemaju nikakav utjecaj na vodozemce i gmazove; i sl. Učenici neka u parovima, na temelju izvučenih kartica, odglume razgovor između sebe i osobe koja se spominje na kartici. Nakon toga svaki par neka izradi prezentaciju u alatu Emaze, u kojoj će prikazati prednosti gmazova u odnosu na vodozemce za život na kopnu i usporediti razloge ugroženosti tih dviju skupina. Prezentacije neka učenici podijele s vama te odaberite nekoliko parova koji će svoje uratke prezentirati pred cijelim razredom kako biste ih mogli prokomentirati i kako bi ostali učenici po potrebi ispravili i/ili nadopunili svoje prezentacije.

 Postupci potpore

Učenicima možete omogućiti da se unaprijed sažeto upoznaju sa sadržajem uz pomoć predložaka koje ćete im pripremiti u skladu s njihovim teškoćama. Tijekom istraživanja građe vodozemaca ili građe gmazova prema pojmovima koža, disanje, građa srca, razmnožavanje i građa jaja učenicima s oštećenjima vida potrebno je pročitati pronađene podatke ovisno o skupini kojoj pripadaju. S obzirom na to da je u sljedećoj aktivnosti predviđen rad u paru, učenicima s teškoćama osigurajte pomoć suučenika. Igru uloga po potrebi dodatno pojasnite, posebno učenicima s oštećenjem sluha i s teškoćama iz spektra autizma. U aktivnosti gdje se glume situacije iz stvarnoga života povezane s ugroženosti gmazova i vodozemaca, nije potrebno tražiti od učenika s glasovno-govorno-jezičnim teškoćama da se usmeno izražavaju pred skupinom ako im je to problem. Dodatne upute možete pronaći u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

 


 

B Vrsni herpetolozi

Prije izvođenja aktivnosti učenike podijelite u pet skupina, od kojih će svaka predstavljati herpetologe zadužene za određenu skupinu gmazova – guštere, zmije, kornjače, krokodile i premosnike. Svaka skupina neka izabere jednu poznatu vrstu koja se ubraja u njihovu skupinu gmazova. Unutar skupine učenici trebaju predložiti tri mrežne stranice koje smatraju pouzdanim izvorom znanja o toj životinji. Poveznice na odabrane stranice neka s vama i ostalim skupinama podijele u alatu Tricider kako biste svi zajedno komentirali njihov izbor i obrazložili smatrate li stranice valjanim izvorom informacija. Nakon zajedničkog dogovora svaka skupina neka istraži izabranu vrstu. S učenicima prethodno dogovorite vremensko razdoblje potrebno za pripremu aktivnosti, odnosno rokove unutar kojih trebaju predložiti i odabrati mrežne stranice te se pripremiti za izlaganje. Aktivnost na satu organizirajte tako da po jedan predstavnik svake skupine sjeda u „vrući stolac“ i ukratko predstavi vrstu iz skupine gmazova za koju je „stručnjak“. Ostali učenici mogu postavljati pitanja o građi, načinu života, rasprostranjenosti i ostalim obilježjima životinje koja se predstavlja. Svaka skupina neka s ostalim skupinama podijeli i pisani zapis o najvažnijim obilježjima skupine gmazova za koju su zaduženi kako bi svi učenici na kraju imali najvažnije informacije o svim skupinama gmazova na jednomr mjestu. To mogu napraviti na svojoj stranici zajedničke digitalne bilježnice u OneNoteu.

 Postupci potpore

U aktivnosti mogu sudjelovati svi učenici u skladu sa svojim teškoćama. Učenicima s oštećenjem vida potrebno je omogućiti aktivno sudjelovanje obrazloženjem odabira pouzdanih stranica te informacijama povezanim s istraživanjem određene vrste gmazova. Za izvođenje aktivnosti metodom vrućeg stolca učenike s teškoćama potrebno je osnažiti unaprijed pripremljenim izlaganjem ili pripremljenim pitanjima kako bi mogli aktivno sudjelovati u predviđenim aktivnostima i osjećati se jednakovrijedno. Dodatne upute možete pronaći u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

 


 

C Lažno optužene

Učenicima pročitajte ulomak iz Šume Striborove Ivane Brlić Mažuranić ili neke druge bajke u kojoj zmije simboliziraju zlo. Umjesto čitanja ulomka, s učenicima možete pogledati isječak animiranog filma Šuma Striborova, u trajanju od 2:52 min., kako bi se prisjetili te bajke. Potom zamolite učenike da vrućom olovkom napišu tekst na temu Jesu li zmije lažno optužene u bajkama i legendama. Povedite raspravu s učenicima o njihovoj ulozi u ekosustavima i o predrasudama o zmijama. Zamolite ih da zaključe i objasne zašto se u srednjem vijeku kuga puno brže širila u gradovima, nego u seoskim područjima u kojima je bilo zmija. Upitajte ih postoje li razlozi zbog kojih bi se ljudi trebali bojati zmija. Podijelite s učenicima slijepu kartu Hrvatske na kojoj će u alatu Web Whiteboard u tri različite boje označiti područja rasprostiranja triju vrsta zmija otrovnica u Hrvatskoj. Povedite raspravu s učenicima kako se treba ponašati na izletima u prirodu gdje žive zmije otrovnice i kako postupiti u slučaju ugriza zmije otrovnice. Učenici neka u skupinama izrade prezentaciju u alatu Emaze kako bi o toj temi širili svijest među ostalim učenicima škole. Prezentacije skupine neka podijele s vama kako biste prema unaprijed određenim kriterijima odabrali najbolju i objavili je na mrežnim stranicama škole. Svoj odabir obrazložite svim učenicima u razredu.

 Postupci potpore

Učenike s oštećenjima vida na zvučnoj razini podsjetite na sadržaj bajke. U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike s teškoćama u aktivnosti gledanja videozapisa i rasprave. Ako je potrebno, učenicima pripremite slikovno-tekstualne predloške koji će im pomoći u sudjelovanju u raspravi (srednji vijek, kuga, štakori, zmije…). Poželjno je učenicima u pisanoj formi dati podsjetnik na zaključke rasprave.

 


 

D Zmije izbliza

Učenike podijelite u skupine i sa svakom skupinom podijelite poveznicu na jedan od videozapisa kako biste ih motivirali za rad. Svaka skupina neka bude zadužena za ono obilježje zmija prikazano videozapisom koji ste podijelili s tom skupinom. Videozapis na engleskom jeziku Zmije love iguanu, u trajanju od 2:11 min., prikazuje da zmije imaju loš vid, ali zato osjećaju vibracije podloge. Videozapis Zmija jede jaje, u trajanju od 2:12 min., prikazuje kvadratnu čeljust zmija. Videozapis Zmijski otrov pretvara ljudsku krv u želatinu, u trajanju od 0:41 min., pokazuje da neke zmije ubijaju plijen otrovom. Videozapis na engleskom jeziku Rođenje 14 crnih mambi, u trajanju od 3:54 min., prikazuje polijeganje jaja i embrionalni razvoj ovoparnih zmija. Videozapis Piton guši i guta plijen, u trajanju od 3:41 min., prikazuje da neke zmije ubijaju svoj plijen gušenjem. Videozapis na engleskom jeziku Zmija se presvlači, u trajanju od 3:09 min., prikazuje presvlačenje zmije.

Napomena: Za videozapise na engleskom jeziku nije potreban prijevod jer je važan samo vizualan sadržaj.

Uputite učenike da pogledaju videozapis i zaključe za koje je obilježje zadužena njihova skupina. Nakon toga neka istraže zadano obilježje zmija te naprave prezentaciju u alatu Canva, kojom će svoja saznanja predstaviti ostalim skupinama i vama. Uputite učenike da u prezentaciju uključe i videozapise koje ste podijelili s njima kako bi ih i ostali učenici mogli vidjeti.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete saznati kako uključiti učenike s teškoćama u aktivnost gledanja videozapisa. U izradu prezentacije mogu se uključiti svi učenici u skladu sa svojim mogućnostima, na način koji ste za njih predvidjeli. Pomoć učenicima s teškoćama mogu pružiti suučenici ih njihove skupine. Važno je istaknuti načine čuvanja od ugriza zmija te načine ponašanja nakon ugriza, kao i važnost protuotrova.

 

 

Za učenike koji žele znati više

Učenicima koji žele znati više možete zadati da istraže zašto su gekoni bili inspiracija za izum prikazan u filmu Nemoguća misija. Kao literaturu možete im predložiti tekstove na engleskom jeziku Ljepljiva tajna gekona, Gekon ljepljiva vrpca i 14 pametnih izuma inspiriranih prirodom. Rezultate svojih istraživanja u obliku slika i teksta mogu prikazati uz pomoć alata Canva.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekstovi Gušter veličine mrava (The chameleon the size of an ant)  i Otkrivanje tajni života unutar jaja dinosaura (Revealing the secrets of life inside a dinosaur egg)  te mrežna stranica udruge Hyla.
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je put utvrđena 26. 1. 2018.

 

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Geografija
- Fizika
- Hrvatski jezik
- Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
- Osobni i socijalni razvoj
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo