Ključni proces u nastanku jedinstvenog organizma

Spermij

Ishodi učenja:

  • objasniti važnost mejoze kod spolnog razmnožavanja (A, B, C, E)
  • povezati mejozu s nastankom spolnih stanica (B)
  • opisati faze i tijek mejoze (B, C, D)
  • analizirati broj i građu kromosoma na početku i na kraju diobe (C)
  • usporediti mitozu i mejozu (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

A Tajne spolne interakcije skrivene u mejozi

Kako biste potaknuli zanimanje učenika, uputite ih na mrežne stranice koje sadržavaju članke o evoluciji spolnog razmnožavanja kao npr. Bez seksa do začeća te s njima raspravite o svrsi i smislu mejoze s evolucijskog gledišta.

Postavite učenicima pitanje: Što je mejoza? kako biste na početku utvrdili koliko učenika dijeli pogrešnu predodžbu da je mejoza dioba spolnih stanica.

Kako biste tijek mejoze jasnije predočili učenicima, prikažite im animirani videozapis Mejoza: Velika dioba (Meiosis: The Great Divide), u trajanju od 7: 40 min. Videozapis sadržava niz crteža koji, osim prikazivanja procesa mejoze, prikazuju i razlike između mitoze i mejoze, o kojima s učenicima možete porazgovarati tijekom trajanja videozapisa.

Zatim s učenicima ponovite proces mitoze s pomoću kviza, koji možete izraditi u alatu Kahoot i s pomoću objašnjenja iz crteža na engleskom jeziku Možete li vrlo brzo objasniti diobu stanica. Neka učenici u Vennov dijagram, koji će samostalno izraditi uz pomoć alata Gliffy, unesu razlike i sličnosti između procesa mitoze i mejoze.

Raspravite s učenicima o njihovim odgovorima te ih potaknite na donošenje zaključaka o tim dvama procesima.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Odabir alata i težinu zadataka u kvizovima prilagodite učenicima u skladu s njihovim mogućnostima.

Učenicima omogućite duže vrijeme za rješavanje zadataka jer produljeno vrijeme procesiranja i sporije verbalno strukturiranje dovode do latencija u odgovorima. To je posebice izraženo kod tipova zadataka koji traže brzu reakciju, kao što su kvizovi.

Za slijepe i slabovidne učenike izradite modele koje će moći upotrebljavati tijekom aktivnosti, kao što su primjerice „kromosomi napravljeni od čarapa“Ako učenicima postavite podnapise ili im pripremite tekst povezan s aktivnošću, učenici s oštećenjima sluha mogu uspješno izvesti sve postavljene zadatke.

Važno je shematski jasno razdvojiti mejozu i mitozu i navesti najvažnija razlikovna obilježja kako bi ta dva procesa vizualno bila predočljivija. Na kraju ispod teksta možete napisati odgovor na pitanje što je mejoza.

 

 

B Kako od jedne stanice mogu nastati četiri različite stanice?

Povedite razgovor s učenicima o postignućima tehnologije važnima za biološka istraživanja i otkrića na primjeru mejoze. Neka pogledaju Kultni videozapis o mejozi (Historic time lapse movie) iz 1946. godine, u trajanju od 2:46 min. Postavljajte učenicima poticajna pitanja o tome što videozapis prikazuje i što se događa tijekom prikazanoga procesa. Zatim pustite učenicima suvremene snimke mejoze, u trajanju od 0:12 min., koje mogu usporediti s prethodno prikazanim videozapisom.

Zbog složenosti procesa mejoze prezentacija izrađena u alatu PowerPointu, obogaćena animacijama, uvelike će olakšati učenicima svladavanje faza mejoze. U prezentaciju se mogu umetnuti i interaktivne animacije, koje možete preuzeti na mrežnim stranicama, npr. animacija koja prikazuje I. mejotičku diobu

Uz prezentaciju istovremeno na školskoj ploči možete crtati pojedine faze, a učenicima podijeliti ispisane nastavne listiće sa zadatcima za rješavanje, koje možete izraditi u programu Word .

Pri objašnjavanju tijeka mejoze i pojedinih faza mogu poslužiti i interaktivne animacije na engleskom jeziku na mrežnim stranicama, poput Meiosis (double cell division), čijim tempom prikazivanja možete samostalno upravljati jednostavnim klikom, što omogućuje povratak na prethodnu fazu ako učenicima možda nije bila jasna.

Napomena: Zbog univerzalnosti znanstvenih naziva (profaza – engl. prophase) nije potrebno napredno poznavanje engleskoga jezika.

Organizirajte kratko natjecanje kako biste utvrdili koliko su dobro učenici razumjeli proces mejoze. Podijelite ih u skupine i prikažite im videozapis Mejoza (Meiosis), u trajanju do 1:48 min., no isključite zvuk. Kako se odvijaju prikazane faze u videozapisu, tako im postavljajte kratka pitanja na koja trebaju brzo odgovoriti. Ako nijedna skupina ne odgovori točno na neko od postavljenih pitanja, zaustavite videozapis, s učenicima raspravite o pogrešnom odgovoru te ih potaknite da donesu zaključke. Skupina s najviše točnih odgovora je pobjednik.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama  možete pronaći kako uključiti učenike u rad u skupini te u aktivnosti gledanja videozapisa i rješavanja nastavnih listića.

Učenici s teškoćama mogu sudjelovati u svim zadatcima predloženima u aktivnostima, ali im je potrebno dati više vremena. Primjerice, po svakoj prikazanoj fazi mejoze na videozapisu poželjno je kratko zaustavljanje i vrijeme za odgovor.

Interaktivna animacija na engleskom jeziku poput Meiosis (double cell division) omogućuje upravljanje vremenom, što će omogućiti i učiteljima i učenicima da upravljaju tempom obrade gradiva.

Tijekom rada u skupinama učenicima s oštećenjima vida i sluha pripremite organizator pažnje (primjerice tekstualni slijed koji prati videozapis) kako bi aktivnije sudjelovali u razgovoru i natjecanju. Za slijepe i slabovidne učenike izradite i modele kojima će se koristiti tijekom aktivnosti, kao što su primjerice „kromosomi napravljeni od čarapa“.

 


 

C Kako se ponašaju kromosomi?

Možete učenike podijeliti u skupine (jedna skupina za svaku fazu mejoze) ili učenici mogu u parovima uz pomoć modela imitirati kretanje kromosoma/kromatida kroz faze mejoze. Kao modeli mogu poslužiti različiti materijali, koje je potrebno pripremiti prije izvođenja aktivnosti, a u pripremi mogu pomoći upute kao primjerice na engleskom jeziku Kako objasniti mejozu učenicima. Uporabom modela za demonstraciju mejoze učenicima će biti lakše razumjeti promjene u broju kromosoma tijekom mejoze.

Učenici u skupinama mogu fotografirati svoj model mejoze, raspraviti što se događa tijekom mejoze te s pomoću fotografija izraditi svoju prezentaciju u alatu Prezi ili kratak videouradak u alatu Moovly. Izrađene prezentacije ili videouratke učenici izlažu pred ostatkom razreda te obrazlažu kako su i zašto na određen način osmislili prezentaciju ili videouradak. Možete odrediti vremensko ograničenje skupinama za predstavljanje, pri čemu ostale skupine mogu postavljati pitanja. Učenici mogu izabrati i najbolju prezentaciju ili videouradak (smiju glasovati samo za prezentaciju ili videouratke drugih skupina), koji možete objaviti na mrežnoj stranici škole.

S učenicima možete ponoviti promjene u broju kromosoma tijekom faza mejoze prikazom animacije Broj kromosoma tijekom mejoze (Chromosome Numbers During Division), u trajanju od 5:46 min. Kako bi učenici pažljivije pratili tijek videozapisa, možete pripremiti organizatore pažnje ili nastavne listiće u programu Word. Ako je potrebno, tijekom gledanja videozapisa napravite stanku kako bi svi učenici stigli ispuniti svoje organizatore pažnje. S učenicima nakon rješavanja zadataka provjerite ispravnost njihovih odgovora, raspravite o eventualnim pogreškama i potaknite ih da donesu zaključke o broju kromosoma tijekom mejoze.

Napomena: U sastavljanu organizatora pažnje ili nastavnih listića mogu vam pomoći i već izrađeni nastavni listići, koji su na engleskome jeziku: Mejoza – test i Mejoza – kviz.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u rad u skupini te u aktivnosti gledanja videozapisa i rješavanja nastavnih listića.

Rad s učenicima s teškoćama u učenju možete organizirati tako da dobiju točno određenu ulogu u skupini u skladu sa svojim sposobnostima (fotografiranje, odabir fotografija, pisanje/govorenje teksta, uređivanje prezentacije ili videozapisa). Potrebno je provjeriti je li učenik s teškoćama razumio uputu i na samome početku dati jasnu uputu o vremenskom trajanju zadatka.

Učenici s teškoćama mogu sudjelovati u svim zadatcima predloženim u aktivnostima, ali im je potrebno dati više vremena, ovisno o postojećoj teškoći. Tijekom rada učenicima s oštećenjima vida i sluha, kao i učenicima s ADHD-om, pripremite organizator pažnje (primjerice tekstualno-slikovni slijed koji prati videozapis ili pitanja koja se odnose na neki dio sadržaja vidoezapisa) kako bi mogli aktivnije sudjelovati. To može učenike usmjeriti na pozornije gledanje, posebice učenike s ADHD-om.

Za slijepe i slabovidne učenike izradite i modele kojima bi se mogli koristiti tijekom aktivnosti, kao što su primjerice „kromosomi napravljeni od čarapa“.

 

 

D Različite diobe – različite stanice

Zadajte učenicima da naprave samoprocjenu. Podijelite im na Google Disku nastavne listiće podijeljene u dva stupca – mitoza i mejoza.

Napomena: U sastavljanu nastavnih listića mogu vam pomoći i već izrađeni nastavni listići Mitoza i mejoza, koji su na engleskome jeziku.

Učenike uputite da otvore nastavne listiće. Pustite im interaktivnu animaciju Mitoza i mejoza, koja upućuje na uočavanje važnih detalja koji čine razliku između procesa mitoze i mejoze. Zadajte učenicima da u svoju stranicu ili list zapišu uočene razlike.

Napomena: Objašnjenja animacije dana su na engleskome jeziku, ali i bez znanja jezika moguće je uspješno riješiti zadatak jer animacija prikazuje jasne razlike između procesa mitoze i mejoze.

Nakon što su učenici odgovorili na sva postavljena pitanja na nastavnome listiću, neka usporede svoje prvotne i nove odgovore te naprave samoprocjenu. Pokrenite animaciju Usporedba mejoze i mitoze tako da isključite zvuk i razgovarajte s učenicima o njihovim odgovorima na nastavnim listićima. Raspravite o eventualnim pogreškama te potaknite učenike da donesu zaključke. Nakon što izvedu zaključke, neka u svojoj stranici ili listu isprave pogreške ako ih je bilo. Bilješke mogu naknadno upotrebljavati kada im bude potrebno.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti gledanja videozapisa i rješavanja nastavnih listića.

Učenici s motoričkim teškoćama i učenici s oštećenjima sluha mogu uspješno izvesti sve postavljene zadatke. Slijepi i slabovidni učenici mogu s pomoću modela „kromosomi napravljeni od čarapa“  i uz pomoć drugih učenika opisati razlike između mitoze i mejoze. Učenicima s teškoćama čitanja i pisanja najbolje je sve potrebne informacije u vezi s rješavanjem nastavnog listića dati unutar nastavnog listića (sažetak, slika, tablica s potrebnim informacijama i sl.) prije rješavanja zadanih zadataka.

 


 

E Što nas može učiniti toliko različitima?

Zanimanje učenika možete potaknuti pitanjima o tome poznaju li osobe s Downovim sindromom i što znaju o toj kromosomskoj aneuploidiji.

Na primjeru Downova sindroma možete objasniti učenicima važnost pravilne raspodjele kromosoma tijekom mejoze kako ne bi došlo do kromosomskih aneuploidija. Možete učenicima dati smjernice s pomoću kojih će na mrežnim stranicama samostalno istražiti simptome i teškoće osoba s Downovim sindromom. Time se učenici upućuju ne samo na usvajanje znanja nego i na razlike među ljudima i svjesnost teškoća s kojima se nose osobe s Downovim sindromom.

Možete učenicima zadati da samostalno slože kariotip, u čemu im može pomoći mrežna stranica na engleskom jeziku Napravi kariotip (Make a Karyotype). Rezultate će nakon rješavanja podijeliti s Vama alatom Lino, o čemu možete naknadno raspraviti.

Napomena: Postoji i mogućnost izrezivanja i lijepljenja kromosoma na papir jer postoji PDF inačica za ispis.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost izrade domaće zadaće.

Učenici s teškoćama mogu uspješno izvesti sve postavljene zadatke uz manje prilagodbe i mogućnost rada u paru s učenikom koji im može pomoći. Slijepi i slabovidni učenici mogu s pomoću modela „kromosomi napravljeni od čarapa“ opisati razlike između normalnoga broja kromosoma i aneuploidije. Učenicima možete izraditi predloške s raspodjelom kromosoma tijekom mejoze pri normalnoj diobi i za Downov sindrom, sa zadatkom da usporede pojedine faze i obilježe uočene razlike, što im može poslužiti prije ili tijekom samostalnog istraživanja.

 


 

Za učenike koji žele znati više

Učenicima možete predložiti da primjerice za vrijeme dodatne nastave izvedu praktičan rad koji se odnosi na promatranje procesa mitoze i/ili mejoze u biljnim stanicama. Upute mogu potražiti u internoj skripti Temeljni praktikum iz Biologije i na mrežnoj stranici na engleskom jeziku Practical Biology. Učenici ta dva procesa nakon izrade i pregleda preparata mogu usporediti. Pri izvedbi će im trebati vaša stručna pomoć, ali i pomoć u obliku nastavnih pomagala, primjerice mikroskopa. Učenici mogu i fotografirati izrađene mikroskopske preparate te s pomoću njih izraditi multimedijalni plakat u alatu Canva, koji će prezentirati ostalim učenicima.

Učenicima možete ponuditi da dodatno istraže temu Aneuploidije kod čovjeka te da svoje radove izrađene u alatu Prezi prezentiraju ostalim učenicima.

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja je tekst Kromosomske aberacije- promjene strukture kromosoma  i videozapis Što je kariotip? (What is Karyotype?)  u trajanju od 1:31 min.
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalacStruna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 25.1.2018.

 

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici

 

 

 

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Matematika
- Osobni i socijalni razvoj
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo