Kemijski panta rhei

Epruvete u kojima se nalaze tekućine žute pa zelene, crvene boje

Ishodi učenja:

  • razlikovati fizikalnu i kemijsku promjenu (A)
  • objasniti razliku između fizikalnih     i kemijskih promjena (A)
  • navesti raznolikost kemijskih promjena (B)
  • razlikovati reakcije analize i sinteze, egzotermne i endotermne te reverzibilne i ireverzibilne reakcije (B, C, D)
  • prikazati jednadžbom kemijske reakcije kemijske i fizikalne promjene (C)
  • kritički razmatrati utjecaje kemijskih promjena na čovjeka i okoliš (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A “Stalna na tom svijetu samo mijena jest!”

Učenike podijelite u skupine. Uputite ih da pročitaju motivacijski edukativni tekst o samozapaljivim tvarima dostupan na izvoru 1 . Prilikom čitanja teksta učenici će oblikovati tablicu u Google dokumentu u kojoj će primijeniti insert-metodu. Pri samostalnom čitanju teksta u tablici će razdvojiti ono što znaju od onoga što je za njih novo i ono što je drukčije od onoga što su pretpostavljali. Potom zajedno protumačite ono što je učenicima novo i razjasnite ono što proturječi njihovim dosadašnjim spoznajama. S obzirom na predznanje iz osnovne škole, učenici će daljnjim radom u skupinama izvesti nekoliko (1 do 2 pokusa po skupini) jednostavnih pokusa kojima će se prisjetiti što su to fizikalne, a što kemijske promjene tvari. Opise pokusa preuzmite na izvoru 2 i pomoću njih pripremite radne listiće za vođeno istraživanje koje sadržava upute za izvođenje pokusa, navedene mjere opreza, ali i niz pitanja koja vode učenika kroz pokus. Radne listiće izradite u Google dokumentu te ih s podijelite s učenicima. Svaka skupina učenika neka opiše tijek pokusa, fotografira pokus, navede objašnjenje promjena te podijeli s drugim skupinama. Na taj način učenici neka izrade i po potrebi zajedno uređuju dokument.

Nakon uređivanja dokumenta, prikupljeni materijali mogu poslužiti učenicima za zajedničku izradu mentalne mape u alatu Mindmeister.

 Postupci potpore

U izradi i primjeni scenarija nezaobilazne su Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, usklađene s posebnostima poučavanja, uvjetovane određenim oštećenjima, razvojnim poremećajima ili utjecajem okoline. Opisani postupci mogu pomoći u uporabi IKT alata, pretraživanju brzih poveznica i dr., čitanju i analizi teksta, izvođenju pokusa i dr.

Pri svemu posvetite pažnju poticajnim oblicima u nastavi i to radom u paru, radom u malim skupina. Učenicima s teškoćama osigurajte sudjelovanje, nikako samo pasivno promatranje. Podsjetnik na poštivanje mjera opreza i predostrožnosti istaknite ponavljanjem pravila ponašanja, u radu s učenicima pripremite fotografije koje imaju za cilj podsjetiti ih na pravila. Učenicima oštećena vida, učenicima s motoričkim poremećajima, učenicima s poremećajem iz spektra autizma potrebno je osigurati korištenje prilagođene opreme: sredstva za mjerenje, točenje, miješanje; učenici s oštećenjem vida mogu koristiti govorne vage, vage s taktilnim oznakama i sl.

Tekst o samozapaljivim tvarima napišite kao lako čitljiv tekst, odvojite ulomke, pišite fontom Ariel, pt 14 i veći (za slabovidne učenike i veći, obvezno bold), lijevo poravnajte tekst. Ključne pojmove u tekstu istaknite crvenom bojom slova, pridružite sliku/slike.

Pripremite sažeti opis pokusa, dodajte slike, na kraju predvidite prostor za upisivanje izvedenog zaključka. Tako pripremljeni tekst značajno će olakšati učenje učenicima s intelektualnim teškoćama, učenicima s poremećajem iz spektra autizma, učenicima s poremećajem čitanja.

 

 

B Kojim putem krenuti?

Za stjecanje znanja o vrstama kemijskih reakcija, učenici neka izrade strip u alatu Toondoo prema kratkoj priči u kojoj će učenici prepoznati nastavne sadržaje iz kemije. Predlažemo vam da samostalno napišete kratku priču Avantura jednog klora u Google dokumentu te ju zajedno s uputama za izvođenje pokusa podijelite s učenicima. Upute za učenike napišite prema izvor3 služeći se metodom vođenog istraživanja. Tijek priče neka prati niz opisa kemijskih promjena koji se nadovezuju jedna na drugu tako da vodite računa da uvrstite što je moguće više vrsta kemijskih reakcija.

Kemijsku priču možete započeti; Jedan atom Klora nalazio se zarobljen u obliku soli u Zemljinoj kori. Žudio je za slobodom i Suncem. Jednoga dana iskoristio je neopreznost rudara i u pratnji s Natrijem započeo svoju uzbudljivu avanturu! Pokucali su na vrata kemijskog laboratorija. Poželjeli su se malo osvježiti. Ugledali su vruću kupku i bez razmišljanja uskočili u nju. (elektroliza taline natrijeva klorida – reakcija analize). Jednog vrućeg ljetnog dana oslobođeni Klor pobjegne iz laboratorija i krene sam dalje u svijet…

Učitelj neka osmisli pokuse kojima će započeti i razvijati kemijsku priču, a učenici radom u skupinama izvedu pokuse te rezultate pokusa razmijene putem alata WebWhiteBoard. Prijedlog pokusa kojim možete započeti kemijsku priču pronaći ćete na izvor 4. Za objašnjenje značenja nepoznatih riječi, učenike uputite na izvor 5

Za objašnjavanje egzotermnih i endotermnih reakcija, učitelj može koristiti izvor 6. Navedeni izvor podijelite u dva dijela pomoću jednog od alata za spajanje i razdvajanje PDF datoteka. Prvi dio izvor 6 (od 1. do 13. stranice) dobro će poslužiti učenicima za stjecanje znanja o izmjeni energije između sustava i okoline, a drugi dio izvor 6 (od 14. do 37. stranice) neka posluži učitelju za pripremu učeničkih pokusa za pojašnjenje egzotermnih i endotermnih reakcija. Pri tome učenicima prikažite fotografije na kojima će oni jasno prepoznati primjere različitih kemijskih reakcija koje se zbivaju u svakodnevnom okruženju (npr. taljenje leda, kuhanje jaja, reakcija fotosinteze, izgaranje benzina, pečenje kruha…). Fotografije objavljene pod Creative Commons licencom preuzmite na izvoru 7 i objavite ih na online zidu u alatu Padlet koji podijelite s učenicima. Učenici će prepoznati i razvrstati navedene kemijske reakcije prikazane fotografijama na egzotermne i endotermne te objasniti svoju podjelu.

S obzirom na veliki broj različitih vrsta kemijskih reakcija koje učenici trebaju proučiti i usvojiti, na kraju aktivnosti poželjno je da pripremite kviz u alatu Quizlet kako bi učenici dodatno učvrstiti stečena znanja.

 Postupci potpore

Za rad u inkluzivnome razredu od velike je važnosti dobro poznavanje prilagodbi. U koliko učitelj u svom svakodnevnom radu koristi kratke filmove s YouTuba, iste ima obavezu prevesti.

Izvore za objašnjavanje reakcija možete koristiti u radu s većinom učenika s teškoćama no u radu s učenicima s intelektualnim teškoćama, učenicima na spektru autizma učinite sažimanje i jezično pojednostavljivanje teksta, izdvojite 5-7 ključnih rečenica, 2-3 ključna pojma. Osmislite pitanja za provjeravanje naučenoga.

Kada u nastavi koristite metafore, obratite pažnju na njihovo tumačenje, pojedini učenici s poremećajem čitanja i pisanja, učenici s poremećajem iz spektra autizma neće razumjeti značenje.

Vrlo opširan i složeni tekst predviđen izvorima 4 i 5 sažmite te istaknite na kraju nekoliko pitanja za ponavljanje.

Većinu učenika s disleksijom kontinuirano uvodite u postupak mapiranja gradiva jer im ono značajno olakšava učenje te provjerite jesu li razumjeli sve upute.

Uvijek provjerite jesu li učenici razumjeli zadane upute i kratko ponovite pojmove koje su učenici ranije naučili, a pri tome se možete koristiti podsjetnicima.

Odabir i usmjereno promatranje fotografija planirajte za rad u paru.

 

 

C „Pišem pismo, tinta mi se proli“

Radom u obrnutoj učionici neka učenici u sklopu predaktivnosti poučavanja za domaću zadaću pogledaju videozapis Jednadžba kemijske reakcije i videozapis Zakon o očuvanju mase. Iako su videozapisi i popratni tekst namijenjeni učenicima sedmih razreda, prikladni su i za učenike prvih razreda srednje škole jer će im omogućiti utvrđivanje ključnih pojmova povezanih s jednadžbom kemijske reakcije. Učenici neka izvedu pokus opisan na izvoru 8. Različitim vrstama neobičnih pitanja potaknite dizajnersko razmišljanje kod učenika, koje uključuje promišljanje, predlaganje rješenja i osvrtanje na predložena rješenja.

Za pregledan prikaz kemijske promjene upotrebljavamo jednadžbe kemijskih reakcija. Uvježbavanje, uravnoteživanje i čitanje jednadžbi kemijskih reakcija koje prikazuju kemijske promjene ostvarite izradom zadataka metodom čestičnog crteža. Takve zadatke izradite u Google dokumentima te ga podijelite s učenicima. Učenici neka u paru rješavaju zadane zadatke, a potrebno je njima ponoviti važnost kvalitativnog i kvantitativnog značenja jednadžbe kemijske reakcije, kao i Zakona o očuvanju mase. Možete ih uputiti na izvor 9, digitalni udžbenik e-Kemija, autora M. Sikirice, M. Vrbnjak Grđan i K. Holenda, gdje mogu pronaći sva pravila za ispravno zapisivanje jednadžbi kemijskih reakcija. Za uvježbavanje uravnoteživanja jednadžbi kemijskih reakcija uputite učenike na izvor 10 i izvor 11.

 Postupci potpore

Na početku susreta objasnite učenicima značenje naziva scenarija poučavanja „Pišem pismo, tinta mi se proli!“.

Cilj je da učenici s teškoćama u školi prvenstveno nauče sve nove pojmove, a tek tada radom u „obrnutoj učionici“ mogu i kod kuće vježbati i ponavljati sve što su u školi naučili. Ako u razredu imate učenike s intelektualnim teškoćama ili učenike na spektru autizma, smanjite broj ključnih pojmova (1–3). U svrhu prisjećanja ključnih pojmova izradite slikovne podsjetnike.

Za gledanje videozapisa potrebno je pripremiti sažetak s tumačenjem novih, manje poznatih pojmova. Na kraju sažetka postavite jedno do dva ključna pitanja, a odgovori na ta pitanja uvest će učenike s poremećajem čitanja i učenike s motoričkim oštećenjima u zaključak o jednadžbama kemijske reakcije.

U odabiru zadataka za uvježbavanje jednadžbi kemijskih reakcija slijedite raspored: nekoliko lakših, jedan teži, jedan lakši za kraj. Poželjno je da prvi zadatak u cijelosti riješite vi jer će poslužiti kao uvid za rješavanje preostalih zadataka. Upute i zadatke pisane na engleskome jeziku u izvoru 6 potrebno je prevesti te izdvojiti zadatke slijedom složenosti: lakši-teži-lakši, kao i unaprijed riješiti uvodni primjer.

Izvor 10 iznimno je složen za većinu učenika s teškoćama pa je potrebno vaše sustavno vođenje. Učeniku s intelektualnim teškoćama izdvojite samo jedan jednostavan primjer, radi demonstracije.

Izvor 11 nudi zanimljivu igru. U radu s učenicima s teškoćama prvih par primjera odradite zajedno s učenicima. Lakše zadatke označite u plavoj boji, a teže u crvenoj, tako će učenici znati kakav ih tip zadatka očekuje, što je dobro za uvježbavanje po određenom ključu i štedi vrijeme učenicima.

 

 

D Istražujemo pojave…

Kemijske promjene u prirodi zbivaju se spontano i mijenjaju prirodu. Kemiju pratimo od prve vatre i kuhanja hrane, vrenja voćnog soka i prve prerade metala. Izum parnog stroja (prva industrijska revolucija), a zatim otkriće nafte i električne energije (druga industrijska revolucija) prouzročili su je naglu promjenu društva. Izumom računala počinje digitalna era u razvoju društva (treća industrijska revolucija), koja dovodi do nepovratnih promjena. Usmjerite učenike na pretraživanje mrežnih stranica prema ključnim pojmovima, npr. otkriće vatre, prva industrijska revolucija, razvoj društva i sl. Učenici neka istraže kemijske promjene koje su dovele do važnih izuma, otkrića i industrijskih revolucija u povijesti, kao i znanstvenih i tehnoloških otkrića u vremenu u kojem živimo (npr. karbonska vlakna, 3D printeri, pametni lijekovi i dr.). Usmjerite ih da se pri tome kritički osvrnu i na činjenicu da uz mnoge pozitivne utjecaje na ljudski život, novi materijali ili njihova nesavjesna uporaba mogu imati i vrlo negativan utjecaj na čovjekovo zdravlje i njegov okoliš (npr. droge, nikotin, alkohol, kisele kiše, efekt staklenika i dr.). Na temelju rezultata pretraživanja, radom u skupinama, uputite učenike na izradu online prezentacija u alatu Canva te prezentaciju u razredu. Po potrebi objasnite učenicima pravila za izradu prezentacije ili uputite učenike gdje da ih pronađu (pritom iskoristite izvor 12). Dobar odabir tema biti će i dobra polazna točka za debatu među učenicima na temu Kemija u svakodnevnom životu ili Kako nas je kemija mijenjala. Učenička debata može se snimiti, u dogovoru s administratorom školske stranice postaviti na mrežu te, ovisno o temi, dalje iskoristiti u nastavi Kemije, Biologije, Fizike i dr. Nakon obrađenih sadržaja izradite obrazovne kartice u alatu Quizlet uz pomoć kojih će učenici moći ponavljati sadržaj.

 Postupci potpore

Rad u malim skupinama na zadatku istraživanja kemijskih promjena koje su dovele do važnih izuma za čovječanstvo dodatno će osnažiti učenike s teškoćama. Objasnite učenicima s teškoćama što će i kako raditi na povjerenom zadatku. Potrebno je pripremiti list s nazivom uloga, kratkom i jasnom uputom i izvorima za pregledavanje i donošenje zaključaka.

Za rad u skupinama možete pripremiti predloške s ključnim informacijama o izumima, npr. u obliku tablice, grafičkog organizatora i sl., što je posebno važno za učenike s intelektualnim teškoćama.

Učenicima možete prilagoditi kviz znanja tako što ćete im smanjiti broj zadataka i pojednostavniti zadatke ovisno o njihovoj primarnoj teškoći.

 

 

Za učenike koji žele znati više 

Učenici mogu istražiti kolika je energetska učinkovitost u njihovu kućanstvu i u školi te uz vašu pomoć napisati projekt Energetska učinkovitost. Projekt mogu objaviti na portalu eTwinning i ostvariti suradnju s drugim školama. Učenici koji žele znati više mogu istražiti pametne materijale i njihovu uporabu.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

  1. Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2015): Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 159–203). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
  2. Sekušak-Galešev, A., Stančić, Z., Igrić, Lj. (2015): Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici poučavanja. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 203–249). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
  3. Edukativni plakat iz Povijesti, Izumi, otkrića i industrijske revolucije, Profil Klett, 2015.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 9. 3. 2017.

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Fizika
- Biologija
- Matematika
- Povijest


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo