Jednostavna, a snažna molekula – Glukoza

određivanje koncentracije glukoze u krvi

Ishodi učenja:

 • pokusom objasniti da se bijela svjetlost sastoji od spektra boja (A)
 • uočiti vezu između jakosti svjetlosti i brzine fotosinteze (B)
 • objasniti proces fotosinteze (B)
 • opisati proces staničnoga disanja (B, D)
 • kvalitativno dokazati sastav molekule glukoze (C)
 • dokazati glukozu odgovarajućim reagensima (D)
 • primjenjivati pravila sigurnog ponašanja pri rukovanju kemikalijama, kemijskim posuđem i priborom (B, C, D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

 

A Skrivene boje Sunčeve svjetlosti

Učenici su tijekom dosadašnjeg školovanja dosta naučili o fotosintezi te imaju dobre osnove na kojima možete nastaviti upoznavati nove sadržaje. Učenik osmoga razreda dobro zna da je izvor energije za fotosintezu Sunce – Sunčeva svjetlosna energija. Kao uvodnu motivaciju napravite zabavnu simulaciju kojom ćete učenicima dati zanimljive informacije povezane sa svjetlošću te tako povezati proces fotosinteze s nastavom fizike. Učenike usmjerite da izvedu jednostavan pokus Kako nastaje duga. Objašnjenje postupka dostupno je na mrežnim stranicama e-škole fizike. Usmjerite učenike da na dugi uoče sedam spektralnih boja: crvenu, narančastu, žutu, zelenu, plavu, modru i ljubičastu. Zadajte učenicima da na temelju znanja iz fizike predlože i izvedu jednostavan pokus kojim će dokazati da se bijela Sunčeva svjetlost sastoji od više boja. Možete ih usmjeriti da se pri tome koriste zvrkom na kojemu je gornja površina obojena spektralnim bojama. Korisne informacije o temi učenici mogu pronaći na mrežnim stranicama e-škole fizike, izvor 1.  i na mrežnim stranicama Eduvizije, izvor 2. Učenici mogu fotografirati tijek pokusa te fotografije iskoristiti u izradi videomaterijala s pomoću alata Animoto. Alat učenicima omogućuje da napišu kraći tekst koji prati fotografije i objašnjava etape pokusa. Tako pripremljen materijal bit će ima znatna pomoć pri izlaganju suučenicima u razredu. Učeničke videouratke možete objaviti na Yammeru te uputiti druge učenike da komentiraju radove.

Napomena: Lom svjetlosti i analizu spektra svjetlosti iz različitih rasvjetnih tijela možete proučiti spektrometrom. Zvrk kojim ćete se koristiti u simulaciji možete izraditi od neupotrebljivog CD-a.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. U aktivnosti gledanja videozapisa učenici s teškoćama trebaju unaprijed dobiti jasne informacije o ključnim pojmovima kako bi mogli pogledati videozapis i biti spremniji na aktivnosti tijekom nastave, što im omogućuje veću samostalnost u radu. Učenicima s teškoćama u učenju pripremite pojednostavnjeni shematski prikaz – predložak prema kojem može lakše pratiti pojave o fotosintezi koje su prikazane u videozapisu. Time ćete učenicima s teškoćama olakšati razumijevanje složenoga videozapisa i usmjeriti njihovu pažnju na gledanje. Ako u razredu imate učenike oštećena vida, opšite predmet ili proces koji se promatra. Vodite sve učenike kroz prezentaciju o fotosintezi i ponudite im kratak sadržaj kako biste ih lakše doveli do očekivanog zaključka.

Prikupljanje podataka primjenom poveznica pogodna je aktivnost za sve učenike. U radu s učenicima s teškoćama nužno je voditi brigu o njihovim interesima i dostupnosti načina prikupljanja podataka, npr. kod učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha i motoričkim oštećenjima. Sadržaj gledanja razložite u korake, a načine prikupljanja podataka potkrijepite slikom. Pri analizi prikupljenih podataka važno je uzeti u obzir da IKT alati budu razumljivi i dostupni učenicima s obzirom na teškoću (učenici s oštećenjem vida, sluha, motoričkim teškoćama), što postižete organizacijom rada u paru ili skupinama i vršnjačkom potporom. Učenike unaprijed upoznajte sa sadržajem odabranih poveznica, a količinu i način davanja potrebnih informacija prilagodite teškoći učenika. Demonstrirajte i način uporabe poveznice i provjerite kako se učenik snalazi.

 

 

B Fotosinteza na djelu

Pretraživanjem mrežnih stranica samostalno pronađite i prilagodite svojim učenicima neku od simualcija kojom ćete im demonstrirati utjecaj jačine svjetlosti na brzinu fotosinteze, npr. izvor 3. Ako simulaciju odlučite prikazati u razredu, po potrebi prilagodite objašnjenje učenicima na materinski jezik. Promjenom parametara u virtualnom eksperimentu Fotosinteza učenici neka bilježe brojčane rezultate te ih potom prikažu grafički služeći se programima MS Office paketa, primjerice, Excelu. S učenicima potom izvedite zanimljiv i koristan pokus kojim ćete pojasniti proces fotosinteze. Upute za izvođenje pokusa učenici mogu preuzeti u repozitoriju digitalnih obrazovnih sadržaja,  izvor 4. Ako nemate mogućnost izvesti pokus, možete se poslužiti videozapisom Fotosinteza.

Na temelju izvedenoga pokusa i učeničkog predznanja o staničnom disanju, u razredu možete provesti online debata na temu Biljke u spavaćoj sobi – da ili ne?. Pritom se učenici mogu koristiti alatom Create Debate. Alat je prigodan za rad u paruS ciljem razvijanja kritičkoga mišljenja i suradničkog poučavanja, na temelju zaključaka rasprave svaki učenički par neka na kraju rasprave preda izvješće u kojem će navesti svoj jedinstveni stav o zadanoj temi. Za učenike koji pokazuju veće zanimanje za fiziku u dogovoru s učiteljem fizike napravite projekt u kojem će učenici istražiti kako bi se odvijala fotosinteza na ekstrasolarnim planetima (ovisnost o spektralnom tipu matične zvijezde). U dogovoru s učiteljem biologije učenici pak mogu povesti raspravu koja će dati odgovore na pitanje: Odvija li se fotosinteza i u mraku?. Svoja saznanja učenici mogu podijeliti s drugim učenicima na društvenoj mreži Yammer.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćamaU aktivnosti gledanja videozapisa učenici s teškoćama trebaju unaprijed dobiti jasne informacije o ključnim pojmovima kako bi mogli pogledati videozapis i biti spremniji na aktivnosti tijekom nastave, što im omogućuje veću samostalnost u radu. Tijekom gledanja videozapisa mogu se podijeliti predlošci koji učenike upućuju na gledanje s određenim zadatkom praćenja sadržaja. Pri gledanju videozapisa važno je da učenicima objasnite sve segmente koji su im manje razumljivi. Na taj će način učenici s teškoćama, osobito učenici oštećena vida (slijepi učenici), učenici s poremećajem iz spektra autizma i učenici s intelektualnim teškoćama dobiti jasniju sliku o novim činjenicama (npr. stanično disanje) koje tek trebaju uočiti u odabranom prilogu. Podsjetite učenike, pravilom i slikom (za slijepe učenike na brajici) što je fotosinteza.

U uvodnoj aktivnosti namijenjenoj svim učenicima možete se poslužiti i tehnikom „Znam / Želim znati / Naučio sam“. Učenicima s teškoćama općenito se preporučuje rad u paru. Učenike unaprijed upoznajte sa sadržajem odabranih poveznica, a količinu i način davanja potrebnih informacija prilagodite teškoći učenika. Ako se radi o novoj poveznici, svako demonstrirajte način njezine uporabe.

 

 

C Osobna karta glukoze

U provođenju aktivnosti B. (proces fotosinteze) i na temelju znanja iz prirode i biologije učenici će prepoznati glukozu kao temeljnu molekulu od koje biljke proizvode škrob (pričuvna hrana biljaka) i celulozu (građevni materijal stijenki biljnih stanica koji im daje čvrstoću) te kao molekulu koja se upotrebljava za sintezu drugih tvari. Neka učenici pokusom dokažu da je glukoza organski spoj. Prije provođenja aktivnosti podijelite ih u skupine te im zadajte da pogledaju videozapis Kvalitativni sastav organskih spojeva na mrežnim stranicama Eduvizije i videozapis Što nastaje zagrijavanjem organskih tvariNakon što pogledaju videozapise, učenici trebaju osmisliti vlastiti pokus kojim će dokazati da je glukoza organski spoj građen od ugljika, vodika i kisika. Svaka skupina neka dogovorno napiše radni listić i svoj uradak podijeliti u razredu alatom Padlet. Aktivnost iskoristite za vršnjačko učenje: nakon što svaka skupina napiše radni listić za pokus, neka ga dodijeli drugoj skupini, koja potom provodi taj pokus. Svaka skupina neka pokus koji izvodi dokumentira fotografijama, koje će također objaviti alatom Padlet, kao komentar na radni listić. Ako vremenski ili zbog nekog drugog razloga nemate mogućnost provedbe opisane aktivnosti za vršnjačko učenje, druga je mogućnost da svaka skupina, nakon što je napisala radni listić, izvede pokus, a tijek pokusa dokumentira fotografijama. Prije iznošenja zaključaka svaka skupina neka s drugim skupinama podijeli svoj radni listić i fotografije alatom Padlet. Učitelj moderator tijekom rasprave dobivene informacije objedinjuje i usustavljuje u jedinstven zaključak. Primjer radnog listića koji može upotrijebiti pri komentiranju i pregledavanju učeničkih radova nalazi se u repozitoriju digitalnih obrazovnih sadržaja, izvor 5. 

U drugome dijelu neka učenici radom u skupini naprave test-reakcije na glukozu Fehlingovim i Tollensovim reagensom. Opise pokusa za navedene test-reakcije na glukozu možete pronaći u digitalnom obrazovnom sadržaju Kemija istraživanjem 8, autora Milana Sikirice i Karmen Holenda, str. 7–14. Rezultate pokusa učenici neka predstave u obliku izvješća ili plakata koje mogu izraditi u alatu Piktochart.

S ciljem prepoznavanja simptoma šećerne bolesti ili dijabetesa te osnovnih oblika pružanja prve pomoći suučeniku koji boluje od te bolesti uputite učenike da prouče sadržaje dostupne na izvoru 6. i izvoru 7. poveznicama. Nakon što prouče sadržaje, učenici raspravljaju o temi ili postavljaju dodatna pitanja kako bi se povjerilo razumijevanje pročitanog.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćamaU aktivnosti gledanja videozapisa učenici s teškoćama trebaju unaprijed dobiti jasne informacije o ključnim pojmovima kako bi mogli pogledati videozapis i biti spremniji na aktivnosti tijekom nastave, što im omogućuje veću samostalnost u radu. Tijekom gledanja videozapisa učenicima možete podijeliti predloške koji će ih uputiti na gledanje s određenim zadatkom praćenja sadržaja. Može im unaprijed ispričati ili pročitati sažeti tekst povezan sa sadržajem i provjeriti njihovo razumijevanje. Time će učenici s teškoćama, posebno učenici oštećena vida (slijepi učenici), učenici s poremećajem iz spektra autizma i učenici s intelektualnim teškoćama dobiti jasniju sliku o novim činjenicama, koje će usmjereno pratiti u odabranome prilogu.

Složene nastavne listiće pojednostavnite jasnim i kratkim uputama te jednostavnim i kraćim rečenicama uvećanog fonta i pojačanog tiska, ovisno o teškoći. Ovisno o obrazovnim potrebama učenika potrebno je povećati slike, pridružiti im tekst i prostorno ih organizirati da ne dolazi do perceptivnog ometanja (kontrast se može postići svjetlošću i bojom). Za razliku od zadataka s cjelovitim odgovorima na pitanja, u skladu sa sposobnostima učenika osmislite zadatke obilježavanja, povezivanja, nadopunjavanja, alternacije te dvočlanog ili višečlanog izbora.

 

 

D Glukoza – slatka i snažna

Postavite učenicima pitanje: Što nastaje gorenjem glukoze? Koristeći se mogućnostima alata Padlet kreirajte online zid te uputite učenike da postave svoje komentare i međusobno razmijene mišljenja. Kako bi učenici potvrdili svoja razmišljanja, izvedite demonstracijiski pokus Gorenje glukoze. Upute za izvođenje predloženoga pokusa možete pronaći u repozitoriju digitalnih obrazovnih sadržaja, izvor 8Upute podijelite sa svakim učenikom iz razreda na online zidu Padleta te im nakon demonstracije pokusa zadajte da odgovore na pitanja koja se nalaze u podijeljenom materijalu. Pri izvođenju pokusa važno je naglasiti kako je glukoza spremnik energije u ljudskome tijelu, čijom se oksidacijom oslobađa energija.

Napomena: Ako je potrebno pokus, možete zamijeniti videozapisom.

Budući da unošenje šećera u organizam ovisi o osobnim prehrambenim navikama, znanja iz biologije i rezultat pokusa omogućit će učenicima da povežu stanje pretilosti s unosom prekomjernih količina glukoze. Pretraživanjem mrežnih stranica uz pomoć ključnog pojma načela zdrave prehrane učenici neka kritički promisle o zdravlju, zdravome životu i osobnim prehrambenim navikama. Najzanimljivije spoznaje do kojih su došli pretraživanjem mrežnih stranica neka prezentiraju na satu razrednika u nekom od njima poznatih alata.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćamaU aktivnosti gledanja videozapisa učenici s teškoćama trebaju unaprijed dobiti jasne informacije o ključnim pojmovima kako bi mogli pogledati videozapis i biti spremniji na aktivnosti tijekom nastave, što im omogućuje veću samostalnost u radu. Tijekom gledanja videozapisa učenicima podijelite predloške koji će ih uputiti na gledanje s određenim zadatkom praćenja sadržaja. Učenicima možete unaprijed ispričati ili pročitati sažeti tekst povezan sa sadržajem i provjeriti njihovo razumijevanje ili ga iznimno poslati učenicima elektroničkom poštom unaprijed. Važno je sadržaje proći zajedno s učenicima ili ih dodatno proraditi u vrijeme dopunske nastave. Time će učenici s teškoćama, osobito učenici oštećena vida (slijepi učenici), učenici s poremećajem iz spektra autizma i učenici s intelektualnim teškoćama dobiti jasniju sliku o novim činjenicama, koje će usmjereno pratiti odabranome prilogu.

Pri izradi plakata važno je da učenici s teškoćama razumiju kako se on izrađuje, pa im prema potrebi pokažite i provjerite može li ga učenik sam izraditi. Planirajte izradu plakata i radom u paru ili malim skupinama. Ako se u razredu nalazi slabovidni učenik, za izradu plakata osigurajte mat papir ili papir žućkaste boje kako bi se spriječilo reflektiranje. U skupnoj izradi za svakog učenika predvidite koju će ulogu imati u izradi plakata, ovisno o sposobnostima i vještinama prikupljanja priloga (npr. priprema materijala, pronalaženje aplikacija i tekstova, crtanje, lijepljenje, dopunjavanje).

 

 

Za učenike koji žele znati više 

Učenicima zadajte da naprave umnu mapu u kojoj će povezati pojmove iz kružnoga toka ugljika, staničnog disanja i fotosinteze tako da centralni pojam bude slikovni prikaz tvari koje sadržavaju glukozu, a učeniku su poznate iz svakodnevnog života.

Za izradu umne mape možete se poslužiti alatom MindMeisterUputite učenike da slikovne priloge kojima će se koristiti u izradi umne mape pronađu i preuzmu na nekome od portala s kojih se mogu besplatno preuzeti, primjerice izvor 9., izvor 10. ili izvor 11. Kružni tok ugljika učenici mogu ponoviti uporabom jedne od simulacija dostupnih na mrežnim stranicama. Izrađene digitalne obrazovne sadržaje učenici mogu iskoristiti pri ponavljanu i povezivanju nastavnih sadržaja Biologije i Kemije na kraju školske godine.

Isto tako, učenici koji žele znati više na temelju provedenih aktivnosti iz scenarija poučavanja mogu osmisliti strip na temu Grožđani ili krvni šećer. Uputite ih da pri pisanju scenarija stripa upotrebljavaju provjerene mrežne stranice te stručnu literaturu. Strip se može izraditi u alatu ToonDoo. Najkreativnije uratke možete vrednovati i u dogovoru s web-administratorom i postaviti ih na mrežnu stranicu škole.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 1. Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2015): Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 159–203.). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 2. Sekušak-Galešev, A., Stančić, Z., Igrić, Lj. (2015): Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici poučavanja. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 203–249.). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 3. Izvor: Mehanizam negativne povratne sprege
 4. Izvor: Fotosinteza
 5. Atkins, P (2009): Atkinsonove molekule. Zagreb: Profil.
 6. Sikirica, M (2011): Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Zagreb, Školska knjiga.
 7. Sikirica, M (2003): Metodika nastave kemije, Zagreb, Školska knjiga.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 15.12.2016.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Biologija
- Fizika
- Informatika
- Likovna kultura


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo