Istraživati život

Isprepletena DNA molekula u plavoj boji

Ishodi učenja:

  • objasniti važnost znanosti za napredak društva (A, B, C)
  • opisati položaj znanosti u medijima (B)
  • opisati povezanost između prirodnih znanosti (A, B)
  • izraditi prijedlog projekta u kojem se primjenjuje znanstvena metoda (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

 

A Kad se prirodnjaci slože…

Predstavite učenicima neka od najznačajnijih znanstvenih dostignuća koja su promijenila svijet pitanjem: Što bi bilo kad ne bi bilo…? Učenike zatim upitajte: Što je znanost? „Vrućom olovkom“ neka pokušaju odgovoriti na to pitanje. Prokomentirajte s učenicima njihove odgovore i donesite zajednički zaključak. Nakon toga ih podijelite u skupine tako da svaki učenik iz skupine predstavlja stručnjaka jedne od prirodnih znanosti. Svakoj skupini zadajte po jedno otkriće iz svake prirodne znanosti i zamolite ih da za svako otkriće pronađu i objasne poveznicu sa „svojom znanošću“ (npr. kada je za razumijevanje neke pojave iz jedne znanosti potrebno znanje iz neke druge znanosti ili kada je otkriće u jednoj znanosti omogućilo napredak druge znanosti). Svaka skupina u alatu za izradu mentalnih mapa Bubbl.us neka prikaže međusobne odnose i poveznice između različitih prirodnih znanosti na primjerima koje su dobili kao zadatak. Svoje uratke neka podijele s vama i s drugim učenicima kako biste svi zajedno raspravili o povezanosti prirodnih znanosti i o potrebi za suradnjom unutar znanstvene zajednice.

 Postupci potpore

U izvođenje ove aktivnosti možete uključiti sve učenike. Kako biste uključili učenike s oštećenjem vida, umjesto vruće olovke možete upotrijebiti oluju ideja. Pri izradi mentalne mape učenicima s oštećenim vidom mogu pomagati vršnjaci iz skupine. Učenicima je potrebno, ako ne razumiju, pojasniti razliku između znanstvenog i neznanstvenog, a mogu se izraditi i liste znanstvenih metoda dostignuća i paraznanstvenih metoda i otkrića.

 

 

B Tko (ni)je zvijezda?

Izradite anketu u alatu Socrative o osobama za koje su učenici čuli iz medija. U anketu uključite imena osoba koje su poznate samo po tome što su poznate i aktualnih političara te nekoliko hrvatskih znanstvenika s međunarodnim ugledom. S učenicima prokomentirajte rezultate ankete i povedite raspravu o zastupljenosti znanosti u medijima. Učenike zatim podijelite u skupine. Svakoj skupini zadajte jednog znanstvenika biologa, iz prošlosti ili sadašnjosti, čiji će život i djelo učenici istražiti. Odaberite znanstvenike čiji je rad primjeren i razumljiv predznanju učenika te predstavite učenicima i kontekst vremena u kojem su ti znanstvenici živjeli i radili. Jedan predstavnik skupine zatim neka glumi zadanog znanstvenika i predstavi „svoj život i rad“ uratkom u izrađenim alatu Canva ostalim skupinama koje mogu biti „novinari“ i postavljati pitanja. Raspravite o postignućima predstavljenih znanstvenika te o tome kako je njihov rad utjecao na svakodnevni život. Svakako istaknite najpoznatije znanstvenice i njihov doprinos znanosti te povedite s učenicima raspravu o položaju žena u znanosti nekada i sada.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti usmenog izlaganja i sudjelovanja u raspravi. Učenicima s oštećenjem vida vršnjaci mogu pomoći da odgovore na anketna pitanja u alatu Socrative. Učenike s glasovno-govorno-jezičnim teškoćama ne treba stavljati u situacije izlaganja ako se nisu imali prilike pripremiti za izlaganje i ako im to čini neugodu.

 

 

C Budućnost je u tvojim rukama

Upitajte učenike na koji je način većini od njih Alexander Fleming vjerojatno u nekom trenutku spasio život i povedite razgovor o tome kako su neki izumi i/ili otkrića iz područja prirodnih znanosti imali izravan utjecaj na njihov život. Nakon toga zamolite učenike da u alatu Tricider iznesu svoje mišljenje i obrazlože što smatraju najznačajnijim izumom/otkrićem iz biologije. Zatim uputite učenike da razmisle i rasprave, upotrebljavajući isti alat, koji su trenutno najveći svjetski problemi i koji bi izumi mogli doprinijeti njihovu rješavanju. Sudjelujte cijelo vrijeme u raspravi i komentirajte razmišljanja učenika.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost sudjelovanja u raspravi. Učenici s oštećenjem vida mogu raditi u paru s vršnjakom, kojem će reći što da upiše u Excel tablicu. Po popunjavanju stupca poželjno je takvom učeniku pročitati sve što je u stupcu zapisano.

 

 

D Zasučimo rukave

Kako biste motivirali učenike, zamolite ih da navedu neke situacije iz svakodnevnog života u kojima su primijenili znanstvenu metodu, a da toga nisu ni bili svjesni (primjerice, nisu mogli pokrenuti neku računalnu igru, nisu se mogli mobitelom spojiti na Wi-Fi mrežu i sl.). Neka zapišu korake kroz koje su prolazili tijekom detektiranja i rješavanja toga problema. Usporedite te korake s koracima kroz koje prolaze znanstvenici uporabom znanstvene metode pri rješavanju nekog problema. Nakon toga učenike podijelite u parove. Svakom paru postavite jedno istraživačko pitanje koje je moguće istražiti jednostavnim pokusima. Učenici neka u parovima postave hipotezu na zadano istraživačko pitanje i osmisle prijedlog pokusa kojim bi provjerili svoju hipotezu. Za predloženi pokus neka odrede zavisnu, nezavisnu i kontrolne varijable. Svoje ideje mogu prezentirati vama i ostalim učenicima uz pomoć alata Canva. Komentirajte prijedloge pokusa i upozorite učenike na eventualne pogreške te pohvalite ono što je izvrsno zamišljeno.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost izrade praktičnog rada. S obzirom na to da rade u paru, učenici s određenom teškoćom imat će pomoć vršnjaka. Učenicima je potrebno objasniti što znači postaviti istraživačko pitanje, odrediti parametre, osmisliti i provesti pokus, bilježiti i analizirati rezultate te donijeti zaključke. Korisno je dati im jedan zoran primjer, postavljen tako da mogu osmisliti svoj analogan primjer. Za učenike s oštećenjima vida potrebno je osmisliti portfelj na zvučnoj razini, u kojem će biti pohranjene značajne informacije povezane s obrađenom temom.

 

 

Za učenike koji žele znati više

Zainteresirani učenici mogu posjetiti neki od znanstvenih instituta, fakulteta ili drugih institucija gdje su zaposleni znanstvenici iz područja prirodnih znanosti ili ostvariti kontakt uz pomoć Google Hangoutsa i napraviti intervju o radu znanstvenika i položaju znanosti u Hrvatskoj. Intervju mogu objaviti u školskom časopisu ili na mrežnim stranicama škole.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.
  2. Portal za škole – Što je znanstvena metoda? 
  3. PMF – Gdje rade biolozi? 

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 26.1.2018.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici

 

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: napredna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Kemija
- Fizika
- Geografija
- Geologija
- Osobni i socijalni razvoj
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo