Imate li heterogen doručak?

Narezana banana u zdjelici sa paahuljicama

Ishodi učenja:

 • razlikovati homogene i heterogene smjese (A, B, C)
 • uočavati specifična svojstva tvari na kojima se temelje metode odjeljivanja (topljivost, veličina čestica, magnetičnost, vrelište) (B, C, D, )
 • objasniti na kojem se svojstvu temelji postupak izdavanja tvari iz smjese (B, C, D)
 • odabrati i primjenjivati pravilne postupke odvajanja sastojaka homogenih smjesa (destilacija) i heterogenih smjesa (filtriranje, dekantiranje, izdvajanje magnetom) (B, C, D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Uz doručak šalica čaja

U razgovoru s učenicima naglasite da bi doručak trebao osigurati četvrtinu dnevnih potreba organizma za nutrijentima te je stoga vrlo važno što ćemo jesti. Istraživanja navode kako oko 25 % odraslih osoba izostavlja prvi jutarnji obrok. U alatu Microsoft Forms koji je sastavni dio Office 365 alata, izradite anketu za učenike kojom ćete aktualizirati važnost zdravog doručka, utvrditi razloge zbog kojih učenici preskaču doručak, ispitati koje namirnice najčešće konzumiraju za doručak i dr.

U popis namirnica koje se mogu konzumirati za doručak uvrstite i čaj kako bi na primjeru pripreme čaja upoznali učenike s homogenim i heterogenim smjesama. Upoznajte ih s činjenicom da su prvi uživatelji tog napitka bili Kinezi. Prepričajte im kratku priču ili legendu o povijesti čaja, koju možete pronaći na izvoru 1. Prikažite učenicima i videozapis o ceremoniji pripremanja i ispijanja čaja, od 1:00 do 5:00 minute. Nakon gledanja videozapisa pitanjima potaknite učenike da na primjeru pripreme čaja zaključe je li čaj čista tvar ili smjesa tvari. Na temelju predznanja o tvarima i rasprave o čaju objasnite učenicima što su smjese, kako nastaju i koje vrste smjesa razlikujemo.

Ponavljanje nastavnog sadržaja o smjesama provedite tako što ćete u digitalnom alatu Crossword Labs izraditi križaljku s malim brojem pojmova o homogenim i heterogenim smjesama iz svakodnevnog života. Križaljku pohranite u obliku Word datoteke i ispišite na papir za svakog učenika.

 Postupci potpore

U izradi i primjeni scenarija nezaobilazne su Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, usklađene s posebnostima poučavanja, uvjetovane određenim oštećenjima, razvojnim poremećajima ili utjecajem okoline. Opisani postupci mogu pomoći u uporabi IKT alata, pretraživanju brzih poveznica i dr.

Razgovarajte s učenicima s teškoćama (npr. učenici s intelektualnim teškoćama, učenici oštećena vida, učenici s motoričkim oštećenjma i dr.) o njihovim navikama jedenja doručka. Pri svemu obratite pažnju na sastav obroka te utvrdite jesu li zastupljeni i napitci. Pripremite tablicu za unos podataka o sastavu doručka na tjednoj osnovi. Učenicima oštećena vida pripremite tablicu na uvećanom tisku (18pt i veći, osigurajte povećala za čitanje), slijepim učenicima na brajici. Neka učenici u tablici zaokruže namirnice i napitak poput čaja koji preferiraju, ponovite glavna obilježja, neka na kraju pokusa upišu je li čaj smjesa tvari ili čista tvar. Pripremite čajanku u razredu, ispričajte učenicima priču o čaju, slušanje priče obogatite primjerenom glazbom. Na papiriće zapišite lijepe poruke o čaju, učenici ih mogu pročitati jedni drugima i kasnije zalijepiti u svoju bilježnicu.

Izvor 1 donosi previše teksta, potrebno je izdvojiti priču kako biste potaknuli učenike s različitim teškoćama na čitanje. Tekst napišite kao lako čitljiv, npr. na papirićima boje čaja (npr. biljnih). Planirajte produljeno vrijeme rada.

 

 

B Kako do bistrog napitka?

Neke od metoda odvajanja sastojaka iz heterogenih smjesa (dekantiranje, sedimentiranje i filtriranje) učenici će upoznati radom u skupinama. Učenici će pripremiti čaj koristeći se različitim vrstama čaja u listićima koji su donijeli od kuće. Upozorite ih da se tijekom pripreme čaja pridržavaju mjera opreza pri prelijevanju vruće vode u laboratorijsku čašu. Samostalnim istraživačkim radom trebaju osmisliti pokus kojim će dobiti bistri topli napitak. Pri tome trebaju povezati što više sadržaja iz Kemije i Fizike koje će prepoznati tijekom pripreme čaja, primjerice što se zbiva s listićima čaja kada prekinemo miješanje. Opažanja i objašnjenja neka bilježe u dnevnik rada u novom praznom dokumentu u alatu Word Online. Nekoliko učenika može snimiti tijek pokusa i kod kuće od fotografija načiniti portfelj (fotokolaž) u alatu Sway koji će prikazati na nastavi Fizike i raspraviti o uočenim pojavama. Objašnjenje pojma sedimentacija neka potraže u udžbeniku ili pretraživanjem terminološke baze hrvatskog strukovnog nazivlja Struna.

Učenici podijeljeni u skupine potom neka predlože metodu kojom će odvojiti talog čaja od tekućine, a potom izvesti pokus filtracije čaja po uputama s radnog listića, koji prethodno pripremite u alatu Word Online. Tijekom izvođenja pokusa koordinirajte rad skupina i nadgledajte vještinu u pripremi filtrirnoga papira (shematski prikaz slaganja filtrirnog papira umetnite u radni listić). Po završetku rada predstavnik jedne skupine neka izloži opažanja i zaključke, a ostali učenici neka prate izlaganje kako bi usporedili rezultate pokusa.

Napomena: Pokuse filtriranja i dekantiranja učenici mogu izvoditi i s drugim uzorcima smjesa. Opise pokusa i pitanja za tumačenje rezultata pokusa možete preuzeti iz online udžbenika e-Kemija, autora M. Sikirice, M. Vrbnjak Grđan i K. Holenda. Udžbenik sadržava i poveznice na videozapise pokusa kojima možete prikazati druge metode za odvajanje sastojaka iz heterogenih smjesa. Prikazivanje videozapisa upotrijebite kao drugu mogućnost provođenja aktivnosti, no prednost dajte izvedbi pokusa u nastavi Kemije.

 Postupci potpore

Pri svemu usmjerite punu pažnju na uvjete i mjere sigurnosti pri izvedbi pokusa s vrućom vodom. U svrhu mjera sigurnosti važno je rabiti prikladna kuhala s kljunom, platnene rukavice te drugo vatrostalno posuđe kako bi se spriječilo prolijevanje vruće vode i sl. To je posebno važno kad u pokusne aktivnosti uključujete učenike s motoričkim oštećenjima, učenike s oštećenjem vida ili učenike na spektru autizma. Kako biste osigurali uvjete za aktivno sudjelovanje učenika, važno je obratiti pažnju i na doziranje tekućina. Preporučuje se rad u malim skupinama, s optimalnim vremenom za provedbu aktivnosti. Svakako istaknite i kratko protumačite ključne pojmove: talog, sedimentacija, filtriranje. Pripremite list s ključnim pojmovima, sažeti opis pokusa, poželjno sa slikama, a na kraju ostavite prostor, okvir za zapisivanje zaključka. Ispričajte učenicima nekoliko zanimljivosti koje nastaju postupkom isparavanja i hlapljenja, npr. o našim solanama koje se nalaze na Pagu i u Stonu.

Obratite pažnju na svjetlosne efekte koji mogu dodatno uzbuditi učenike s ADHD-om, osobito učenike s poremećajem iz spektra autizma i učenike s epilepsijom. Kod učenika čiji je vizualni sustav podražljiv, to može stvoriti osjećaj nelagode.

Važno je voditi učenike pri pretraživanju stranice Strune.

 

 

C Pahuljice za doručak

Kako biste motivirali učenike za ovu aktivnost, otvorite novu sobu u alatu TodaysMeet i započnite igru Istina ili izazov. Upišite tvrdnju, primjerice, da u pahuljicama koje jedete za doručak ima željeza, i zatražite od učenika da se odluče je li tvrdnja istinita ili ne. Nakon što upišu odgovor, umetnite poveznicu na mrežnu stranicu na kojoj se nalaze podatci o količini željeza u hrani. Predlaže se poveznica s izvora 2. Nakon što prouče materijal, dozvolite im da u slijedećem komentaru promijene mišljenje. Objavite da je tvrdnja točna jer se mnoge žitne pahuljice obogaćuju sitnim česticama željeza kako bi se nadoknadilo ono koje je izgubljeno tijekom procesa proizvodnje. Kako je učenicima otprije poznato da željezo ima svojstvo magnetičnosti, zadajte im izazov da u skupinama provedu pokus kojim će uz pomoć magneta izdvojiti željezo od ostalih sastojaka u heterogenoj smjesi po vašem izboru. Svaka skupina neka odabere nadimak i predstavi se. Sobu za raspravu ostavite otvorenu kako bi skupine mogle međusobno komunicirati ili ako im zatreba vaša pomoć pri izvođenju pokusa.

Za pokus možete pripremiti smjesu željeznih strugotina i brašna. Učenici mogu prethodno na satu Tehničke kulture rašpom nastrugati malo željeza i donijeti ga na sat Kemije. Objasnite učenicima da željezo ima važnu ulogu u tijelu čovjeka te da ga možemo pronaći u krvi u sastavu hemoglobina. Naglasite da naše tijelo ne može proizvesti željezo i da je važno uzimati namirnice bogate spojevima željeza. Na tržištu možemo pronaći različite vrste namirnica koje prirodno sadržavaju spojeve željeza ili se nekima od njih željezo dodaje tijekom proizvodnje, npr. žitarice za doručak. Za domaću zadaću učenici mogu zajedno s roditeljima pretraživanjem mrežnih stranica pronaći recepte za pripremu zdravog obroka bogatog željezom i objaviti poveznice u sobi koju ste otvorili za potrebe aktivnosti. U tom slučaju sobu za razgovore ostavite otvorenu duže vrijeme.

 Postupci potpore

Pripremite radni listić s ključnim podatcima o žitaricama i kratko objasnite postupak sudjelovanja u aktivnosti Istina ili izazov. Aktivnost je poticajna za sve učenike s teškoćama. Provjerite jesu li učenici razumjeli ključne pojmove koji se pojavljuju u tvrdnjama i dodatno ih protumačite. Usmjerite pažnju pojedinog učenika na snalaženje u popisu namirnica bogatih željezom; neka istraže i zapišu vrijednosti namirnica koje najviše vole jesti. Kako bi učenici pročitali tekst pisan sitnim tiskom, svima osigurajte iskustvo čitanja uz pomoć povećala. Pri svemu obratite pažnju na čitanje i uspoređivanje količina; neki učenici imaju teškoća u predočavanju brojčanih vrijednosti (npr. učenici s poremećajem računanja, učenici s intelektualnim teškoćama).

Pokus s magnetom kratko opišite unaprijed, pridružite slike, pratite učenike s ADHD-om tijekom izvedbe jednostavnog pokusa, usmjerite njihovu pažnju na tijek i potaknite ih na predviđanje dokaza. Na kraju postavite jedno do dva kratka pitanja, a odgovori na ta pitanja predstavljat će sažetak svim učenicima s teškoćama. Sažetak s usmjerenim pitanjima može poslužiti za ponavljanje i pripremu za provjeru naučenoga. Uvijek vodite računa o vremenskoj dimenziji zadatka.

 

 

D Destilacija čaja

Odvajanje sastojaka iz homogenih smjesa učenici će upoznati primjenom metode destilacije. Potaknite učenike neka nabroje gdje upotrebljavamo destiliranu vodu u svakodnevnom životu. Postavite im problemsko pitanje možemo li odjeljivanjem čaja dobiti destiliranu vodu i pri tome sačuvati sve sastojke. Neka jedan učenik u alatu TodaysMeet predloži fizikalno svojstvo na temelju kojeg će moći odvojiti vodu od ostalih sastojaka napitka, a ostali učenici neka komentiraju odabir i predlože pribor i posuđe koje bi upotrebljavali u pokusu. Nakon rasprave prikažite učenicima videozapis od 2:37 do 3:46 minute iz online udžbenika e-Kemija, autora M. Sikirice, M. Vrbnjak Grđan i K. Holenda, u kojem je prikazana destilacija otopine modre galice u pojednostavnjenoj aparaturi. Učenici će utvrditi jesu li tijekom rasprave odabrali odgovarajući pribor i posuđe. Potom neka u skupinama destiliraju u pojednostavnjenoj aparaturi filtrat iz aktivnosti B po uputama s radnog listića, koji možete pripremiti u alatu Wordu Online. Učenici mogu fotografijama dokumentirati tijek pokusa i izraditi prezentaciju u alatu Sway, koju će upotrijebiti za potrebe izlaganja opisa postupka i tumačenje rezultata rada. Nakon izlaganja prikažite im fotografiju na izvoru 3 kako bi usporedili postupak destilacije u laboratorijskoj i pojednostavnjenoj aparaturi za destilaciju.

Napomena: Ako aktivnost radite odvojeno od aktivnosti B, prethodno pripremite čaj. Prezentaciju s fotografijama destilacije čaja možete objaviti u dogovoru s administratorom na mrežnoj stranici škole.

 Postupci potpore

Proradite svaku novu aktivnost s učenicima jer će tek nakon toga učenici npr. oštećena vida, sluha, s motoričkim oštećenjima ili ADHD-om moći aktivno sudjelovati u praćenju pokusa i vođenim raspravama. Potaknite učenike s intelektualnim teškoćama postavljanjem poticajnih pitanja, a učenicima s poremećajem iz spektra autizma pored pitanja pridružite slike. Usmjeravajte ih tijekom izvedbe pokusa usmenim usmjeravanjem ili pripremom jednostavnog opisa postupka prikazanog po koracima izvedbe. Možete upotrijebiti i jednostavne grafičke organizatore jer time potičete učenike s teškoćama na uspjeh i samostalan rad, što je pristup koji će ih dodatno osnažiti u učenju.

Videozapis iz online udžbenika sadržava dosta teksta pa ga je potrebno pojednostavniti tako da ga ispričate na jednostavan način. Izvor 3 semantički je složen i također ga je potrebno pojednostavniti. Određenim učenicima s teškoćama, npr. oštećena vida, pripremite tekst na brajici, drugima osigurajte uvećani tisak ili personalizirana povećala. Neki učenici s poremećajem čitanja moći će pratiti i izvorni tekst, a svakako provjerite usvojenost i razumijevanje.

 

 

Za učenike koji žele znati više 

Učenike na dodatnoj nastavi Kemije upoznajte s metodom kromatografije  tako da im dodijelite ulogu forenzičara koji istražuju tko je prekršio pravila kućnoga reda škole. Prikažite stripom u alatu ToonDoo kako je netko od učenika crtao flomasterom po školskim klupama. Optužena su tri učenika i privremeno su im oduzeti crni flomasteri. Zadatak „školskih forenzičara“ jest otkriti počinitelja. Pri izradi stripa dopustite učenicima preuzimanje i preuređivanje dokumenta. Učenici će proučiti sadržaj o na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji, Kemija nastavnici, Smjese, Papirna kromatografija, i predložiti postupak kojim bi mogli dokazati tko je od osumnjičenih krivac. (Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr).

Po vašim uputama neka izvedu pokus kromatografije na papiru i na temelju rezultata nadopune strip prema definiranim zadatcima. Na izvoru 4, izvoru 5 i izvoru 6 možete pronaći materijale koji će vam pomoći u izradi uputa i zadataka za učenike. Učenici mogu prikazati strip na satu ponavljanja ili ga u dogovoru s administratorom postavite na mrežnu stranicu škole.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 1. Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2015): Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 159–203). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 2. Sekušak-Galešev, A., Stančić, Z., Igrić, Lj. (2015): Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici poučavanja. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 203–249). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 3. IPAQ Peta
 4. Izvor: Vrste tvari i razdvajanje sastojaka smjese
 5. Atkins, P (2009): Atkinsonove molekule, Zagreb: Profil
 6. Sikirica, M (2011): Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Zagreb, Školska knjiga
 7. Sikirica, M (2003): Metodika nastave kemije, Zagreb, Školska knjiga

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 8. 3. 2017.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Fizika
- Biologija
- Zdravstveni odgoj


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo