Drvenasti organizmi

Ishodi učenja:

  • usporediti životni ciklus golosjemenjača sa životnim ciklusima ostalih sjemenjača (A)
  • opisati opća obilježja perastih i igličastih golosjemenjača (A, B)
  • povezati rasprostranjenost perastih i igličastih golosjemenjača s klimatskim obilježjima njihovih staništa (B)
  • objasniti važnost golosjemenjača za život čovjeka (C)

 

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Ciklus koji opstanak znači

Kako biste potaknuli zanimanje učenika za temu životnog ciklusa golosjemenjača i ponovili poznato o golosjemenjačama iz osnovne škole, priredite im „tajanstvenu izložbu“ češera i grančica golosjemenjača dostupnih u blizini škole. Uputite ih da u parovima izaberu jednu grančicu i jedan češer i na dostupnim mrežnim stranicama, primjerice Flora Croatica Database, i uz pomoć udžbenika odrede kojoj vrsti pripada grančica odnosno češer. Odredite im vremenski rok i naglasite da će svoj uzorak ukratko predstaviti ostatku razreda (primjerice naziv, stanište, rasprostranjenost). Na kraju neka fotografiraju svoje uzorke kako bi mogli napraviti domaću zadaću.

Nakon predstavljanja uzoraka pitanjima poput: Kakav je broj kromosoma sporofita, a kakav gametofita? Je li vaš uzorak dio gametofita ili sporofita golosjemenjače? Zašto su golosjemenjače dobile to ime? raspravite o dosad naučenim posebnostima golosjemenjača. Ako je neko od pitanja ostalo neodgovoreno, postavite ga i nakon gledanja videozapisa.

Nakon toga pokrenite videozapis Razvojni ciklus bora (Reproductive Cycle of Pines), u trajanju od 15:59 min. Videozapis možete obraditi u alatu Spiral izrađujući Clip umetanjem pitanja kao organizatora pažnje koji će se prikazivati tijekom gledanja videozapisa kako bi učenici odgovarajući na pitanja tabletom i/ili mobitelom aktivno pratili tijek videozapisa. Možete iskoristiti primjere pitanja iz prethodnog dijela aktivnosti, a ako je potrebno, možete sastaviti pitanja viših kognitivnih razina u točno određenim dijelovima prikaza, na primjer: Dijelovi biljke kojima se uloge podudaraju jesu: a) tobolac mahovina i protalij pravih paprati; b) češer golosjemenjača i cvijet kritosjemenjača; c) sporangij pravih paprati i sjemenka kritosjemenjača; d) tobolac mahovina i plod golosjemenjača. Taj vam zadatak može poslužiti i kako biste usporedili životni ciklus golosjemenjača s ciklusom kritosjemenjača. Time smanjujete upotrebu organizatora pažnje u papirnatom obliku i potičete razvijanje učeničke svijesti o ekologiji i racionalnoj uporabi prirodnih resursa.

Za domaću zadaću učenicima možete zadati da objasne građu češera matematički, uz mogućnost konzultacije s učiteljem Matematike, a na sljedećem satu onda raspravite o njihovim odgovorima. Drugi je prijedlog za domaću zadaću da učenike pozovete da u parovima izrade prezentaciju u Google Slides tako što će umetnuti fotografije uzoraka i napisati kojoj golosjemenjači pripada. Zatim, služeći se naučenim o životnom ciklusu golosjemenjača, neka smjeste uzorak u određeni dio životnoga ciklusa navedene golosjemenjače. Ako njihov uzorak pripada golosjemenjači koja je po svojem životnom ciklusu specifična (npr. duljina ciklusa kod bora), neka to naglase na slajdu. Na sljedećem satu ponovite taj dio gradiva komentiranjem i raspravom s učenicima o životnim ciklusima golosjemenjača o kojima su pisali.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti
gledanja videozapisa.

U ovome dijelu potrebno je da zajedno s učenikom odradite jedan primjer kako bi se osiguralo razumijevanje izvođenja aktivnosti. Učenicima s oštećenjem vida potrebno je omogućiti da uz pomoć prirodnog materijala opišu češer ili granu te da uz pomoć vršnjaka imenuju vrstu golosjemenjače.

 


 

B Raznolikost veseli!

Pozovite učenike da u alatu RealtimeBoard napišu golosjemenjače koje poznaju u roku od dvije minute. Nakon što ste pregledali sve njihove zapise, usmjerite ih da napisane golosjemenjače smjeste u razrede koje ste pripremili u istome alatu, dodjeljujući im pojmove koje su zapisivali redom – tako će prvi učenik u imeniku dobiti prvi pojam napisan u alatu RealTimeBoard, drugi učenik iz imenika drugi pojam itd. Očekujemo pojmove poput: bor, smreka, jela, cikas, ginko, ariš… Dodajte predstavnike koje učenici nisu spomenuli, a značajni su po planu i programu i zadajte im da pridruže videozapise i/ili fotografije koje su pronašli na pouzdanim mrežnim stranicama te najznačajnije osobine (primjerice, status zaštite, obilježja građe, osobitosti životnog ciklusa, rasprostranjenost u svijetu i sl.). Ako razred ima velik broj učenika, oni mogu raditi u parovima, a na kraju neka svaki par predstavi golosjemenjaču o kojoj su pisali.

Nakon predstavljanja golosjemenjača odigrajte igru asocijacija koju ste izradili u istome alatu kako biste usustavili gradivo povezano s raznolikošću golosjemenjača.

Napomena: Ako smatrate da neki od pojmova navedenih u videozapisu nisu nužni učenicima, naglasite im to tijekom gledanja videozapisa (Spiral vam tu mogućnost pruža i pri gledanju videozapisa – jednostavno upišete napomenu u dijelu videozapisa u kojem se pojam nalazi).

Tekst uz videozapis:

Ovaj videozapis sustavno i slikovito prikazuje građu i ulogu pojedinih organa golosjemenjača tijekom razvojnoga ciklusa. Započinje razvojem muškog gametofita, nastavlja razvojem ženskog gametofita i oprašivanjem te oplodnjom, a završava razvojem sjemenke i klijanjem.

Prokomentirajte pitanja koja ste učenicima postavili prije gledanja videozapisa i razjasnite nedoumice.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost praktičnoga rada.

Učenicima s oštećenjem vida zadajte da dodirom prepoznaju i opišu prirodni materijal, a sve ostale zadatke mogu odraditi s učenikom u paru.

Učenicima s teškoćama osigurajte dovoljno vremena za obavljanje svakoga zadatka. Dobro je da zajedno s učenikom napisane golosjemenjače smjestite u razrede. Kod formiranja parova važno je da se točno zna koji je zadatak učenika s teškoćama.

 


 

C Užitak za nepce, glazba za uši, olakšanje tijekom prehlade…

Podijelite učenike u skupine u alatu Classcraft, a skupine nazovite po golosjemenjačama koje će istraživati: pinija, šumski bor, čempres, kositrenica, cedar, borovica. Učenicima je zadatak pronaći podatke o važnosti golosjemenjača za život čovjeka. Možete im kao pomoć dati sljedeće pojmove i osobitosti: pinjoli, terpentinovo ulje, kolofonij, izrada kovčega za vrijedne predmete, džin, cedrovina.

U Clascraftu odredite koja ćete postignuća skupina vrednovati i na koji način, ali isto tako odredite kako ćete sankcionirati učenike koji odbijaju raditi. Važna je osobina to što cijela skupina može gubiti bodove zbog osobe koja ne radi zadano, tako da će se svi potruditi da svaki član skupine dovoljno doprinosi. Onaj tko ne radi može gubiti dodatne bodove, dvostruko veće nego ostatak skupine. Bit je da se učenički napredak kontinuirano prati u Clascraftu tijekom cijele godine, čime se potiče učenički angažman pod krinkom napredovanja u igrici. Zbog toga eventualne sankcije u vidu bodova ne bi trebale predstavljati problem, pogotovo zbog toga što se sastav skupina tijekom godine mijenja. Naravno, na kraju ipak ostaje na vama kako ćete formulirati određene kriterije i hoće li uopće biti negativnih bodova, barem simbolično.

Metodom „kotača sudbine“ odaberite učenike koji će izlagati o pronađenim koristima golosjemenjača za život čovjeka i prigodno im dodijelite bodove. Prijedlog alata u kojem mogu izraditi prezentaciju jest Prezi.

 Postupci potpore

Sve učenike u skladu s njihovim sposobnostima možete uključiti u timski rad tako da im se dodijeli točno određena uloga u timu. Primjerice, učenici s oštećenjima vida ili motoričkim oštećenjima mogu na temelju navedenih pojmova iznijeti svoje pretpostavke, koje drugi učenik upisuje. Isto tako, kasnije mogu izreći koje su pretpostavke točne, a koje nisu. Na taj način pridonose ostvarivanju ishoda učenja na razini skupine.

 


 

Za učenike koji žele znati više

Učenike koji žele znati više uputite da prouče razvojne cikluse drugih golosjemenjača i odrede razlike i sličnosti te njihove uzroke u vezi s evolucijskim razvojem i staništem. Pri tome im mogu pomoći dostupni materijali kolegija Sistematska botanika profesora Tonija Nikolića s Prirodnoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Neka učenici izrade prezentaciju u alatu Prezi koju će prikazati razredu.

Uz to, možete predložiti učenicima da izrade i kartu svijeta na kojoj će naznačiti rasprostranjenost golosjemenjača o kojima su učili. Prijedlog je da učenici upotrijebe slijepu kartu kako bi usput ponavljali i o kontinentima, klimi i ostalim značajkama povezanim s Geografijom. Poučite učenike o pretrazi slika i fotografija na mrežnim stranicama poštujući licence za ponovnu upotrebu i o važnosti poštovanja autorskih prava.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvor koji Vam može pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja je tekst Jantar- mala vremenska kapsula.
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je put utvrđen 28. 1. 2018.

 

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: napredna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Matematika
- Geografija


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo