Crni sjaj

Ishodi učenja:

 • navesti neka fizikalna i kemijska svojstva te upotrebu ugljika (A)
 • opisati kruženje ugljika i njegovih spojeva u prirodi (B)
 • objasniti utjecaj čovjekova djelovanja na promjenu klimatskih uvjeta na Zemlji (B)
 • objasniti važnost ugljika i njegovih spojeva za život na Zemlji (B)
 • imenovati i opisati fizikalna i kemijska svojstva alotropskih modifikacija ugljika te nekih materijala nastalih od njih (C, D)
 • povezati strukturnu građu alotropskih modifikacija ugljika s njihovim fizikalnim i kemijskim svojstvima (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Ugljik nam nije nepoznanica

Olujom ideja u digitalnom alatu Mentimeter neka učenici u oblaku riječi navedu što više pojmova povezanih s ugljikom koji su im otprije poznati i potom neka ih povežu u tekstualne oblike, ne moraju iskoristiti sve pojmove. Na izbor im ponudite tri primjera uz pomoć kojih se mogu pisano izraziti:

 1. vezani tekst – u kojem će, uz umjetničko oblikovanje, povezati navedene pojmove
 2. kratki sastavak – u kojem se učenik postavlja u glavnu ulogu i piše u prvome licu (naslov sastavka može biti: Priča jednog ugljika)
 3. novinarski izvještaj – u kojem će učenik navoditi činjenice, pazeći da ne iznosi osobne stavove i mišljenja. Učenici mogu u parovima snimiti i novinarsku reportažu, primjerice javljanje i izvještaj s nekoga zamišljenog znanstvenog skupa.

Učenici neka napišu svoje uratke u alatu Edmodo, u aktivnosti Zadatci, u kojoj svaki učenik ima svoj prostor za pisanje. Videouratke neka prvo objave na Youtubeu, a zatim poveznicu u alatu Edmodo.

Učeničke pisane radove i videouratke prikupite te u digitalnom alatu Kotobee napravite e-knjigu koju ćete podijeliti s učenicima.

Opisanom aktivnošću potaknite učenike da osvijeste potrebu za racionalnom uporabom papira. Kod učenika treba razvijati ekološku svijest o važnosti očuvanja prirodnih resursa. Raspravite s učenicima o prednostima i nedostatcima uporabe e-knjiga i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija koje omogućavaju brzi prijenos velike količine podataka. Na izvoru 1 pronaći ćete podatke koji vam mogu pomoći u pripremanju pitanja i dodatnih sadržaja za potrebe rasprave. Učenike podsjetite i na Svjetski dan zaštite šuma, koji se obilježava 21. ožujka.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnosti gledanja videozapisa, uporabe IKT alata te organizaciju i obilježavanje značajnih datuma.

U radu s učenicima s teškoćama kojima je to potrebno (učenici s oštećenjem sluha, učenici na spektru autizma, učenici s intelektualnim teškoćama, učenici s poremećajem čitanja i pisanja) unaprijed pripremite niz kratkih pitanja koja će ih voditi kroz pisanje teksta na temu ugljika. Učenike vodite unaprijed pripremljenim pitanjima i prethodno se dogovorite koji će tip zadatka odabrati među ponuđena tri (vezani tekst, kratki sastavak, novinski izvještaj). Na taj način učenicima pomažemo s formom i sadržajem.

Potaknite učenike s različitim teškoćama (npr. poremećajem čitanja i pisanja, poremećajem iz spektra autizma i dr.) na mali istraživački zadatak: neka pregledavanjem mrežnih stranica škola na području Gorskoga kotara istraže aktivnosti osnovnih škola koje su usmjerene na zaštitu šuma. U zadatak se mogu uključiti svi učenici razreda. Uspostavite videovezu s učenicima tih škola pa razmijenite informacije i aktivnosti koje učenici provode za zaštitu šuma u  svojoj sredini.

 

 

B Sad je ovdje, sad je tamo!

Na mrežnim stranicama možete pronaći različite animacije i videozapise povezane s kruženjem ugljika i njegovih spojeva u prirodi. Primjerice, učenicima možete prikazati sljedeću animaciju. Učenici neka potom radom u paru izrade strip o kruženju ugljika i njegovih spojeva u prirodi te utjecaju toga procesa na život na Zemlji. Strip mogu izraditi u digitalnom alatu Pixton. Pri izradi neka ostave okvir za dijalog bez pratećeg teksta. Različiti parovi potom neka međusobno razmijene uratke pa zatim neka osmisle i u strip upišu tekst. Jednadžbe kemijskih reakcija povezanih s kruženjem ugljika u prirodi (fotosinteza, stanično disanje, gorenje) učenici neka zapišu uz pomoć alata Pisanje kemijskih jednadžbi na webu. Nakon što učenici riješe zadatak, neka ponovno razmijene stripove te provjere je li tekst u skladu s njihovim očekivanjima. Stripove prikupite te uvrstite u objavljenu e-knjigu.

Provjeru usvojenosti sadržaja možete provesti kvizom koji možete izraditi u alatu Socrative.

Prijedlog teksta uz animaciju:

Kruženjem u prirodi, ugljik, najčešće u obliku ugljikova(IV) oksida, prolazi kroz živa bića, atmosferu i oceane. Sloj ugljikova(IV) oksida i ostalih plinova u atmosferi propušta Sunčevu energiju do površine Zemlje, ali i sprečava raspršivanje Sunčeve energije u svemir. To uzrokuje efekt staklenika, čime se regulira temperatura na Zemlji. Dvjesto tisuća godina koncentracija ugljikova(IV) oksida u atmosferi bila je konstantna. No, nakon industrijske revolucije, zbog povećane potrošnje fosilnih goriva te naglog porasta broja stanovnika na Zemlji, koncentracija ugljikova(IV) oksida u atmosferi naglo počinje rasti. U posljednjih 150 godina koncentracija ugljikova(IV) oksida porasla je s 250 (dijelova na milijun) na 400 (dijelova na milijun). Povećanje ugljikova(IV) oksida u atmosferi dovodi po povećanja učinka staklenika. Zagrijavanje površine Zemlje i oceana uzrokuje porast prosječne temperature Zemlji (globalno zagrijavanje) i klimatske promjene. Ako ubrzo nešto ne poduzmemo kako bismo smanjili količinu ugljikova(IV) oksida u atmosferi, doći će do još ekstremnijih promjena na Zemlji: bržeg otapanja ledenjaka, povišenja razine mora, ekstremnih suša itd.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnosti uporabe IKT alata.

U svrhu ponavljanja, za učenike s intelektualnim teškoćama i učenike na spektru autizma pripremite zanimljive križaljke, npr. sa šest ključnih pitanja ili tvrdnji o ugljiku. U križaljci posebno označite polja (uspravni niz) u kojima će učenici, kad točno odgovore na sva pitanja i/ili tvrdnje, dobiti riječ UGLJIK. Svakako pripremite pregledni sažetak o elementarnom ugljiku te spojevima ugljika sa zornom podrškom. Uz sažetak za slabovidne učenike (font 22 – 28, manso) ponudite i personalizirano povećalo.

 

 

C Isto, a različito

Uobičajeno je da se tijekom osnovne škole obrađuju tri alotropske modifikacije ugljika: dijamant, grafit i fulereni. Ovom aktivnošću možete proširiti uobičajeni nastavni plan te u skladu s novim spoznajama, proučiti i usporediti i ostale modifikacije ugljika te nove materijale koji nastaju od njih. Tako uz uobičajene primjere učenicima navedite ugljikove nanocjevčice i grafen. Učenike informirajte o tome da je 2010. godine Nobelova nagrada iz fizike dodijeljena dvojici znanstvenika sa sveučilišta u Manchesteru za istraživanje grafena.

Podijelite učenike u pet skupina. Komunikaciju i organizaciju rada na projektnom zadatku unutar iste skupine učenici mogu ostvariti u digitalnom alatu Trello. Projektni zadatak svake skupine bit će prikupiti i povezati informacije te rezultate predstaviti ostalim učenicima. Suradničkim učenjem svaka skupina detaljnije će proučiti jedan oblik ugljika – njegova svojstva, primjenu, tehnološke mogućnosti itd. Provjerene podatke učenici mogu pronaći uz pomoć tražilice Google znalac, upisujući ključne pojmove za pretraživanje (dijamant, grafit, fulereni, ugljikove nanocjevčice, grafen). Po pretraživanju korisnih podataka zadatak je svake skupine istražiti na mrežnim stranicama neke proizvode koji su usko povezani s oblikom ugljika koji istražuju. Skupina dogovorom odabire jedan od njih i u skladu s poduzetničkim smjernicama što bolje predstavlja taj proizvod drugim skupinama u razredu. Pri tome uputite učenike da istaknu prednosti proizvoda, prouče potrebe tržišta, istaknu pozitivnu financijsku i ekološku stranu proizvoda i analiziraju konkurenciju. Svoj projekt skupine neka marketinški predstave plakatom u digitalnoom alatu Piktochart, u koji mogu umetnuti graf, proračunsku tablicu, videozapis itd. Plakatsko priopćenje učenici mogu zamijeniti i prezentacijom u nekom od njima poznatih alata, primjerice PowerPointu.

Skupine neka izrade i model kojim će prikazati strukturu dijamanta, grafita, fulerena, ugljikovih nanocjevčica ili grafena te ga tijekom prezentacije prikazati ostalim učenicima. Proučavajući modele alotropskih modifikacija, učenici će povezati njihova fizikalna i kemijska svojstva s unutarnjom građom.

Nakon što skupine prezentiraju svoje uratke, u Google obrascima napravite kratku anketu u kojoj će učenici dati mišljenje o izlaganju drugih skupina, tj. atraktivnosti plakatskog priopćenja ili prezentacije, načinu prezentiranja, uvjerljivost predstavljača i sl. Na izvoru 2, str. 21., nalazi se prijedlog kriterija za bilježenje uspješnosti izlaganja i prezentacije koji vam mogu pomoći pri pripremi pitanja za anketu.

Obrađene podatke dobivene iz ankete predstavite i analizirajte s učenicima. Potaknite raspravu o tome jesu li rezultati u skladu s njihovim očekivanjima.

Napomena: Učenike unaprijed upoznajte s kriterijima kojima će se vrednovati uspješnost izvršenog projekta.

 Postupci potpore

Potaknite učenike na aktivno sudjelovanje predlaganjem ideja. Pripremite kartice s osnovnim informacijama oblikovanim u kratke rečenice i pridružite im sliku. Izvor 2 opsežan je i traži izdvajanje, sažimanje i pojednostavnjivanje pa pripremite kartice sa sažetim tekstom. Na početak kartice napišite jedno ili dva pitanja, time ćete učenicima s različitim teškoćama (učenici s ADHD-om, učenici s poremećajem čitanja i pisanja, učenici s motoričkim poremećajima, učenici na spektru autizma i dr.) osigurati priliku da informirani sudjeluju u aktivnosti, komentiranjem i iznošenjem zaključaka. Pri svemu je važno dati konkretan zadatak s točnom uputom kako bi učenici, samostalno ili radom u paru, pronašli odgovor. Na taj će način i učenici s teškoćama sudjelovati u provedbi projekta.

 

 

D Malo drukčiji nemetal

Na početku aktivnosti neka učenici na list papira, u nekoliko slojeva, povuku grafitnu olovku. Papir neka stave između prstiju, lagano ga protrljaju i prouče masni trag grafita koji im je ostao na prstima. Raspravite s učenicima o tome zašto je grafit ostao na prstima. U objašnjavanju slojevitosti građe grafita poslužite se i modelom koji su učenici izradili u aktivnosti B.

Ostala fizikalna svojstva grafita učenici će upoznati kroz pokus.

Pokus 1: Fizikalna svojstva grafita

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: laboratorijska čaša, plamenik, laboratorijska kliješta, termometar, aparatura za ispitivanje električne vodljivosti, grafitni štapić, voda

Izvodeći jednostavne pokuse, učenici će opisati fizikalna svojstva grafita: boju, agregacijsko stanje, tvrdoću, toplinsku vodljivost, električnu vodljivost. Učenici svoje zaključke neka unesu na online zid u alatu Padlet i potkrijepe ih fotografijama koje su izradili tijekom izvedbe pokusa.

Informacije o fizikalnim svojstvima dijamanata učenicima pripremite i prikažite u obliku samoljepljivog listića (eng. Post-it Notes), koji podijelite na online zidu u alatu Padlet.

U digitalnom alatu Wolfram Alfa Widgets učenici neka potom naprave Vennov dijagram u kojem će usporediti sličnosti i razlike između grafita i dijamanta.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnosti izvođenja pokusa i uporabe IKT alata.

Uključite učenike s teškoćama u uvodnu aktivnost s grafitnom olovkom, potaknite ih na sudjelovanje u raspravi, postavite prema potrebi kratka i jasna pitanja, zabilježite na ploči ili papiru odgovor pojedinog učenika, uopćite njihove odgovore i izdvojite zajednička, a potom različita svojstva grafita.

Ponudite učenicima s teškoćama pitanja unaprijed (3 – 5, 5 – 7), uputite ih osobno kako mogu doći do točno određene stranice, provjerite kako se snalaze sa stranicama kojima se često koristite u radu. Učenicima s intelektualnim teškoćama uvijek pripremite predložak s ključnim rečenicama i slikama, to će im pomoći u sudjelovanju u raspravama o provedenom pokusu, sličnostima i razlikama između grafita i dijamanta. Pri svemu se koristite grafičkim organizatorom za usmjeravanje pažnje učenika (npr. učenika s ADHD-om, učenika na spektru autizma i dr.).

 

 

Za učenike koji žele znati više 

Učenicima postavite pitanje: Je li moguće u laboratoriju dobiti umjetni dijamant? Uputite učenike neka na mrežnim stranicama, npr. Google znalac, istraže uvjete u kojima se jedan oblik ugljika (grafit) može pretvoriti u drugi oblik (dijamant). Učenici pritom trebaju uvidjeti važnost te promjene, koja nije samo u prvotnoj ideji da se na umjetan način dobije materijal za izradu skupocjenog nakita već da je dijamant važna tehnička sirovina koja se u velikim količinama rabi u raznim granama industrije i rudarstvu.

Sljedeće prijedloge aktivnosti za učenike koji žele znati više ostvarite u suradnji s učiteljem Povijesti i Geografije.

1) Učenici su vjerojatno čuli za pojam krvavi dijamant. Raspravite s njima o značenju toga pojma te zašto se najčešće povezuje s Afrikom. O toj je temi 2006. godine snimljen i film Krvavi dijamant (eng. Blood Diamond) s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi. Film je bio nominiran za nagradu Oscar u pet kategorija, a prikazuje užase građanskoga rata i sukoba na području nalazišta dijamanata u Africi. Izdvojite neke scene iz filma i prikažite ih učenicima na satu razredne zajednice. Potaknite ih da iznesu svoja razmišljanja o iskorištavanju djece i odraslih iz zaraćenih područja za potrebe nepoštene trgovine dijamantima.

2) Učenicima koji žele proširiti svoje znanje postavite istraživačko pitanje: Je li meteorit Havero pronađen u Finskoj tvrđi od dijamanta? Rezultate istraživanja učenici mogu predstaviti plakatom koji će izraditi u alatu Piktochart. Uz pomoć administratora škole plakat mogu objaviti na mrežnoj stranici škole, u rubrici Zanimljivosti iz znanosti.

Navedeni je primjer pogodan da s učenicima raspravite o važnosti provjere znanstvenih informacija te važnosti uporabe relevantnih znanstvenih izvora. Radi razvijanja kritičkoga mišljenja učenicima možete dati da usporede jedan članak u dnevnim tiskovinama i jedan znanstveni članak, koji se bave istom tematikom. Čitajući sadržaj obaju članaka, učenici trebaju pronaći sličnosti i razlike u interpretaciji znanstvenih činjenica. Svoje usporedbe učenici neka zapišu u T-tablicu, koju mogu urediti u alatu Word Online. Po izvršenom zadatku ispravite eventualne pogrešne komentare i prijedloge koje su učenici dali tijekom online aktivnosti.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 1. Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2015): „Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi“. U: Igrić, Lj. i sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 159–203.). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 2. Sekušak-Galešev, A., Stančić, Z., Igrić, Lj. (2015): „Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici učenja“. U: Igrić, Lj. i sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 203–249). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 3. Atkins, P. (2009): Atkinsonove molekule. Zagreb: Profil.
 4. Tanja Kesić, Goran Vlašić: Marketinški plan. Zagreb: Ekonomski fakultet.
 5. Izvor: Kruženje ugljika u prirodi – online vježbaonica
 6. Atkins, P (2009): Atkinsonove molekule. Zagreb: Profil.
 7. Sikirica, M (2011): Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Zagreb, Školska knjiga.
 8. Sikirica, M (2003): Metodika nastave kemije, Zagreb, Školska knjiga.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je put utvrđena 10. 4. 2017.

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: napredna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Hrvatski jezik
- Likovna kultura
- Informatika
- Engleski jezik
- Medijska kultura
- Poduzetništvo


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo